فراموش کردم
رتبه کلی: 4750


درباره من
روانشناس


مغز از دو بخش تشکیل شده است.
مغز از دو بخش تشکیل شده است.
دانش مهربانی...
دانش مهربانی...
مستی های پنجگانه
مستی های پنجگانه
نورون ، دندریت ، آکسون ، سیناپس و ...
نورون ، دندریت ، آکسون ، سیناپس و ...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شبهای جمعه در میانالی