فراموش کردم
رتبه کلی: 922


درباره من
Slm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$________$$$$$
_______$$$$$
_________$$$$$
___________$$$$$
_____________$$$$$
__$$$$$________$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
.
.
.
____________$
___________$$$
_________$$$_$$$
_______$$$$___$$$$
_____$$$$_______$$$$
____$$$$$_______$$$$$
___$$$$$$$_____$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$_________$$$$$
___$$$$$_________$$$$$
___$$$$$_________$$$$$
___$$$$$_________$$$$$
.
.
.
_____$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$_______$$$$$$$
__$$$$$_________$$$$$$
__$$$$$_________$$$$$$
___$$$$$_______$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$_$$$$$
________$$$$$$___$$$$$
_____$$$$$$______$$$$$
___$$$$$_________$$$$$
__$$$$$__________$$$$$
.
.
.
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$__$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
.
.
.
___$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$_____$$$$$$$
__$$$$$$_______$$$$$$
__$$$$$$_______$$$$$$
__$$$$$$_______$$$$$$
__$$$$$$_______$$$$$$
__$$$$$$_______$$$$$$
__$$$$$$$_____$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$
.
.
.
_____$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$_______$$$$$$
______________$$$$$
_____________$$$$$
___________$$$$$
_________$$$$$
______$$$$$$
____$$$$$$_______$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$
.
.
.
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
__$$$$$$________$$$$$$
.
.
.
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$__$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
رفــ ــ ــیق،،،اعتقــ ــ ــاداتِ هــ ــ ــر کســ ــ ــ ــی...
رفــ ــ ــیق،،،اعتقــ ــ ــاداتِ هــ ــ ــر کســ ــ ــ ــی...
گــ ــ ــاهی وقتــ ــ ــا...
گــ ــ ــاهی وقتــ ــ ــا...
میــ ــ ــگن بــ ــ ــوسیــ ــ ــدن گنــ ــ ــاهــ ــ ــه...
میــ ــ ــگن بــ ــ ــوسیــ ــ ــدن گنــ ــ ــاهــ ــ ــه...
مــ ــ ــن از اولــ ــ ــم...
مــ ــ ــن از اولــ ــ ــم...
هــِ ــ ــی روزگــ ــ ــار...
هــِ ــ ــی روزگــ ــ ــار...
آره رفیـ ــ ــق اینجـ ــ ــوریاست...
آره رفیـ ــ ــق اینجـ ــ ــوریاست...
بــ ــ ــرای کســ ــ ــی کــ ــ ــه...
بــ ــ ــرای کســ ــ ــی کــ ــ ــه...
1ســ ــ ــری آ هستــ ــ ــن باس بهشـ ــ ــون گفـ ــ ــت...
1ســ ــ ــری آ هستــ ــ ــن باس بهشـ ــ ــون گفـ ــ ــت...
کــ ــ ــی فکــ ــ ــر میکنــ ــ ــه کــ ــ ــه مــ ــ ــن?!؟
کــ ــ ــی فکــ ــ ــر میکنــ ــ ــه کــ ــ ــه مــ ــ ــن?!؟
هیــ ــ ــچ چیــ ــ ــز در زندگــ ــ ــی...
هیــ ــ ــچ چیــ ــ ــز در زندگــ ــ ــی...
روزگــ ــ ــاریست شیطــ ــ ــان...
روزگــ ــ ــاریست شیطــ ــ ــان...
بــ ــ ــرای کشــ ــ ــف ذهنیّــ ــ ــاتِ مَــ ــ ــردم...
بــ ــ ــرای کشــ ــ ــف ذهنیّــ ــ ــاتِ مَــ ــ ــردم...
ایــ ــ ــن روزهــ ــ ــا...
ایــ ــ ــن روزهــ ــ ــا...
بــ ــ ــه بعضــ ــ ــیا بــ ــ ــاس گفــ ــ ــت...
بــ ــ ــه بعضــ ــ ــیا بــ ــ ــاس گفــ ــ ــت...
بخــ ــ ــاطر ســ ــ ــه چیــ ــ ــز؛
بخــ ــ ــاطر ســ ــ ــه چیــ ــ ــز؛ "هیچــ ــ ــگاه"...
دلنوشـــــته...
به بعضیا باس گفت اون روزی رو دارم میبینم که به لجن کشیده شدی ؛؛؛ زدم به سیم آخر از امروز خودم حکم صادر میکنم خودم اجرا میکنم ؛؛؛ رفیق به پر و پای من نپیچ اراده کنم پر پرت میکنم، اینو آویزه گوشت کن ؛؛؛ 1مثالی هست که قدیمیا میگفتن از آن...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۹:۴۱ 14 نظر , 157 بازدید
شـ ــ ــایــ ــ ــد...
شـ ــ ــایــ ــ ــد...
عُمــ ــ ــ ــ ــر مــ ــ ــ ــ ــا...
عُمــ ــ ــ ــ ــر مــ ــ ــ ــ ــا...
مــ ــ ــن همینــ ــ ــم کــ ــ ــه هستــ ــ ــم...
مــ ــ ــن همینــ ــ ــم کــ ــ ــه هستــ ــ ــم...
دلنوشـــــته...
برای کشف ذهنیّاتِ مَردم به خودت زحمت نده ذهن مَردم با ظاهرشان خیلی فرق دارد ؛؛؛ گاهی انسان میبایست... بین چیزی که به آن عادت کرده "تنهایی" و چیزی که دلش میخواهد داشته باشد یکی را برگذیند ؛؛؛ این روزها "دلگرمی" میخوام وگر نه چیزی که زیاده "سرگرمی" ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۵ - ۱۳:۴۸ 9 نظر , 162 بازدید
بعضــ ــ ــی ها از عقــ ــ ــل...
بعضــ ــ ــی ها از عقــ ــ ــل...
انتظــ ــ ــار داشتــ ــ ــن از بعضــ ــ ــی ها...
انتظــ ــ ــار داشتــ ــ ــن از بعضــ ــ ــی ها...
یــ ــ ــه وقتــ ــ ــایی تــ ــ ــو زندگــ ــ ــی...
یــ ــ ــه وقتــ ــ ــایی تــ ــ ــو زندگــ ــ ــی...
انقــ ــ ــدر کــ ــ ــه بعضــ ــ ــیا...
انقــ ــ ــدر کــ ــ ــه بعضــ ــ ــیا...
اینجــ ــ ــا همــ ــ ــه تنهــ ــ ــان...
اینجــ ــ ــا همــ ــ ــه تنهــ ــ ــان...
توقعــ ــ ــات...
توقعــ ــ ــات...
گــ ــ ــاهی بــ ــ ــاید...
گــ ــ ــاهی بــ ــ ــاید...
در عَجـَـ ــ ــب ام...
در عَجـَـ ــ ــب ام...
سـ ــ ــرزمیـ ــ ــن مــ ــ ــن...
سـ ــ ــرزمیـ ــ ــن مــ ــ ــن...
رفیـ ــ ــق...
رفیـ ــ ــق... "این 1واقعیّتِ"
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)