فراموش کردم
رتبه ویژه: 6
رتبه کلی: 869


درباره منهرکجا محرم شدی دست از خیانت بازدار...ای بسا محرم که بایک نقطه مجرم میشود....مردان بزرگ اراده میکنند ومردان کوچک آرزو...حرف آخر:

اگر ازسرهایمان کوهها بسازند فرزندانمان هرگز درکتابهای تاریخ نخواهند خواند امام خامنه ای تنها ماند...
اللهم الرزقنا شهادت
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج سید بهادر خطیب شهیدی
حاج سید بهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج سیدبهادر خطیب شهیدی
حاج سیدبهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
تصویر
تصویر
پای حرفهایمان رامهر وامضامیکنیم
پای حرفهایمان رامهر وامضامیکنیم
انتخابات
انتخابات
دوستان2
دوستان2
دوستان
دوستان
حاج میربهادر خطیب شهیدی
حاج میربهادر خطیب شهیدی
سخنی افتخار آمیز
سخنی افتخار آمیز
کاربران آنلاین (2)