فراموش کردم
رتبه کلی: 480


درباره من
سلام

تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ تبلورت مهمه.اهل کجابودنت مهم نیست اهل وبجابودنت مهمه.منطقه زندگیت مهم نیست منطق زندگیت مهمه وگذشته زندگیت مهم نیست امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات بسازی.............
خدایا
بیاوعاشق شو...
دلتنگ شو..
امابیاوکاری کن که جرات نداشته باشی عاشق بودنت رافریادبزنی...
بیاوکاری کن که نتوانی وقتی کنارعشقت نشسته ای لمسش کنی .اخرمیدانی..گناه است..
خدایا.
کنارعشقت قدم بزن امادستانشرانگیر
میگویددستانت دراتش خواهدسوخت.
اغوشش رالمس نکن....
نگذارنقش لبهایش روی تنت بنشیند....
چراکه میگویندجهنمی میشوی....
بیاودلت رابه عشقت بسپار..
اماکاری کن که به اونرسی...
کاری کن که قسمت اونباشد...
بااوخاطراتی بسازاماکاری کن که ازاوفقط خاطراتش نصیبت شمد...
کاری کن یادش دردلت حک شود
کاری کن نتوانی فراموشش کنی اما...
امابیاوبه عشقت نرس...
بیاوحال مارادرک کن....
بیاوببین بهشت یعنی اغوش عشقت..
ببین چه زیباست بوسیدن کسی که باتمام وجوددوستش داری..
ببین که چه عالی میشودوقتی ازروی عشق.نه همس.
عشقت رالمس کنی.....
خدایا
بیاوعاشق شو....
همین/..............
تقدیم..........
تقدیم..........
اوچان
اوچان
.......
.......
سلام
سلام
سلام
سلام
سلام
سلام
سلام
سلام
دیدی.....
دیدی.....
چشم......
چشم......
سلام
سلام
تاحالا......................
تاحالا......................
تکیه کن
تکیه کن
کاش....
کاش....
سلام
سلام
سلام
سلام
.......
.......
.......
.......
.......
.......
سلام
سلام
.......
.......
سلام
سلام
.......
.......
یک لحظه بیاید
یک لحظه بیاید
سلام
سلام
.......
.......
بودنت
بودنت
سلام
سلام
عاشق
عاشق
.......
.......
خودتون چیزی ..........
خودتون چیزی ..........
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)