فراموش کردم
رتبه کلی: 783


درباره من
اول به نام خالق عشق......

دوم به نام تو........


سوم به یاد مرگ.........
just for you *R

_

دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم
دوستت دارم *R*
........#########
.....#############
...###############
..#################..................###
..##################..........#########
....#################......#############
.......################..###############
.........################################
...........###############################
..............############################
................#########################
..................######################
....................###################
......................#################
........................##############
...........................###########
.............................#########
...............................#######
.................................#####
...................................###
.....................................#
.......................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
.......................................
.....................................
.: ............................ :.
................................
...........................
......................
.................
............
........
...............................
...................................
......................................
........................................
....................................
...............................
.............
...........
..........
.........
.........
..........
..............
...................
.......................
...........................
......... ...................
..............................
..............................
......... ...................
..............................
..............................
I
_____________$$$$$$
___________$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$,
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$..Jordan..$$$_$$$$$$..Joi.$_$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_

_________
_________
________
_______
______
______
_______
________
_________
__________
__________
_________
________
_______
______
______
_______
________
_________
________
_______
______
______
_______
________
_________
__________
__________
_________
________
_______
______
______
_______
________
_________
_________
_________
________
_______
______
______
_______
________
_________
__________
__________
_________
________
_______
______
______
_______
________
_________


____________________$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$تنها یک عاشق می فهمد
تفاوت میان
اغوش نرم
و
اغوش امن را

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

باید قمار باز باشی تا بفهمی فرق است بین "باختن" و "بد باختن"....

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
غــر یـبـه بــود آشنا شــــد...

عـــــــــــــــــــــادت شــــد...

عشــــــــــــــــــــق شــــد...

هستــــــــــــــــــی شــــد...

روزگـــــــــــــــــــــار شــــد...

خستــــــــــــــــــــه شــــد...

بی وفــــــــــــــــــــا شــــد...

ــــــــــــــــــــــــ دور شــــد...

بی گـانــــــــــــــــه شــــد...

----- امـّــــــــــــــــــا . . .

فرامـــــــــــــــــوش نشــــــد.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
موقعی که میخواستمت می ترسیدم نگات کنم ، موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم ، موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم ، موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد . نه از زنبور که وقتی از گلی خسته می شود سراغ گلی دیــگر می رود.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
از دلم پرسیدم عشـــــــــق را خلاصه کن ، گفت : آغاز کسی باش که پایان تو باشد.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
مهم نیست...
مهم نیست ه دیگر بآشـ یآ نه... مهم نیست ه دیگر دوسم دآشته بآشـ یآ نه مهم نیست ه دیگر مرآ به خآطر بیآور یآ نه مهم نیست ه دیگر تورآ بآ دیگر میبینم یآ نه مهم اینست ه زمآن که تنهآ میشو ... زمــآنـ ه دلت گرفت چگونه و با چه رویـسر به آسما بلند م...
تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۵:۵۰ 1 نظر , 226 بازدید
من از چشمات دل کندم
من از چشمات دل کندمبا اینکه زندگیم بودیمیدونستم یه روزی میریولی نه به همین زودیمن از رویات خط خوردممن از چشمه تو افتادمچقد اسون دل کندیچه راحت بردی از یادم به دنیای تو وابستمولی رد میشیم از حسمباید باور کنم رفتی؟میدونم اخره قصه ست....
تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۵:۴۵ 0 نظر , 255 بازدید
خدایا
...
تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۵:۴۱ 0 نظر , 157 بازدید
 دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت .
دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت .
...
...
باران
باران
سنگ هایی که ...
سنگ هایی که من از یاد تو بر سینه زدم کعبه می شد اگر خانه بنا می کردم...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۵ - ۱۶:۵۵ 3 نظر , 163 بازدید
تقدیم به سربازانی که روی برجک از سرما می لرزند...
تقدیم به سربازانی که روی برجک از سرما می لرزند...
رضا صادقی- گل نازم
رضا صادقی- گل نازم
خسته ام از ....
من نه از بیگانگان از آشنایان خسته ام از زمین و آسمان از روزگاران خسته ام کوه دردم سینه ام سرشاراست ازعشق وراز &nb...
تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۱۵ - ۱۸:۰۴ 4 نظر , 255 بازدید
رویای ی من...
رویای ی من...
با من غریبگی نکن...
با من غریبگی نکن...
ای عشق مدد کن...
ای عشق مدد کن...
داستان سه نقطه های من ...
من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می گذارم ... یک نقطه اش اشک است. نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند. نقطه آخر زخمی می شود و بر جانم باقی می ماند. آری این است داستان سه نقطه های من ... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۳:۴۷ 5 نظر , 207 بازدید
سرگردانی...
بارم را بسته ام نشسته ام بر گوشۀ تنهایی نمی دانم میخواهم بروم یا بمانم فقط میخواهم نباشم کاش یکی بیاید دستم را بگیرد و مرا نجات دهد از این سرگردانی... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۳:۴۵ 4 نظر , 150 بازدید
غصه های تلخ
دندانی که شکلات های شیرین میخورد، و دلی که غصه های تلخ… ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۳:۴۴ 3 نظر , 171 بازدید
حامد زمانی  (میکشیم)  برای مردم غزه
حامد زمانی (میکشیم) برای مردم غزه
آمدی...
آمدی بشنوی بمانی آمدی شنیدی، رفتی! حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: "دوستت دارم" ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۰۱ - ۱۳:۱۲ 6 نظر , 135 بازدید
خندیدن،
خندیدن، خوب است . قهقهه، عالی است . گریستن، آدم را آرام می کند. امــــــــــــا… لــــــعنت بر بغــــــــــــض...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۰۱ - ۱۲:۵۷ 5 نظر , 138 بازدید
پسره نوشته بود :
پسره نوشته بود : جــای خــالی تــــورو اِنقـد بـــا چـشام آب میدم تا بـــــازکـنــار­م ســبز بشــی..! فکر کنم مخاطبش یونجه بوده!...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۰۱ - ۱۲:۴۸ 6 نظر , 159 بازدید
گفتی تا
گفتی تا انگشت های دستت رو بشماری برمیگردم ، کجایی که از مردم شهر انگشت ... "گدایی" میکنم … ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۳۰ - ۱۸:۴۳ 8 نظر , 128 بازدید
تنهایی....
تنهایی را باید با خط بریل می نوشتند شنیدنش کافی نیست ، باید لمسش کرد . . ....
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۳۰ - ۱۸:۴۰ 5 نظر , 175 بازدید
به این میگن مرد....
به این میگن مرد....
تیپ سفره خونه...
تیپ سفره خونه...
تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم
تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله گفتم بلو اله طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۳۰ - ۱۶:۲۰ 12 نظر , 134 بازدید
جیگر خاله
جیگر خاله
من و تو و ...
من و تو و ...
ترررررررروووووول
ترررررررروووووول
چه تقدیری ...
چه تقدیری ...
عشق یعنی...
عشق بیداد من باختن  ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۹ - ۱۸:۳۰ 7 نظر , 206 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)