فراموش کردم
فهرست انجمن ها
هنرهای رزمی کانگ فوتوآ
اعضای انجمن(61) دلایل رد مطلب
جستجوی انجمن
احمد عباسـی (Ahmadabbasi )    

فلسفه کانگ فو تو آ

منبع : http://www.kungfutoa-ms.ir/kungfutoa.html
درج شده در تاریخ ۹۰/۰۵/۳۱ ساعت 16:44 بازدید کل: 2244 بازدید امروز: 581
 

کونگفوتوآ بر اساس دانشکده انشاء تن و روان

کونگ= دانايي

فو= طريقت

توآ= انشاء تن و روان

کونگفوتوآ يعني طريقت دانايي يعني دعوت انسان به سوي تکامل " به سوي توانائي جسم و دانايي انديشه يعني حرکت به سوي آگاهي" روشن بيني ودرک مجحولات و اسرار جهان انسان و جهان طبيعت است.

طريقتدانايي يعني ره‌يابي انسان به قدرتهاي نهاني خود و همچنين تعالي روح و جسم او در جهت هم‌آهنگي با روح تکاملي جهان وتسريع در آن .

کونگفو دنياي حرکت است. حرکت براي توانائي. حرکت به عدالت مطلق. زيبايي و خوبي مطلق. حرکت براي سلامتي يک جامعه. و حرکت به ذات انديشه که اسرارش در زبان روح است . زبان خلق است که سازنده يک جامعه بزرگ و راهي تواناست. در کونگ فو روح به چشم عقل ميرود و زمانه را به هستايش مي‌خواهد. کونگ فو روح را هستي انسان ميداند و ميخواهد دوره باروري حيات به وجود آورد. مي خواهد به انسانها عقل آزادي کامل دهد و مظهر حد نهائي آزادي را بشناسد. روح تو به عالم تواناست و داناست اگر در اسارت ظواهر در بند کشيده نشوند. در دنياي کونگ فو انسانها به دادرسي و يگانگي دعوت ميشوند و با دانش و بينش وسيع به جهان حقايق آشنا مي‌شوند. راهبر مي‌کوشد تا انديشه را با بيان روح در شاگرد روان کند و انسان را پايان‌ناپذير آزاد و سامان دهنده جلوه دهد .

تمام حرکات بدن متکي بر رموز و اسرار سلولي و به کار گرفتن  DNA  يا هسته سلولي و ذرات ريز اتمي بدن انسان است و انسان شاهکار خلقت که بايد در حريم معنويت جستجويش کرد.افسانه زندگي يا  ( درايما ) نقطه حرکت وتولد انديشه آدمي و پيوند روحاني وي با حيات است. انسان از ابتداي زندگي در نبرد با هستي بوده است لذا براي رهايي از چنگال متجاوزين راز علمي بر خود استوار نموده تا عالمانه پايدار بماند و بي جهت به نيستي نرود. زندگي در کونگ فو با جوشش انديشه آغاز و با خاموشي آن تمام ميشود براي اين مبنا حدفاصل اين جوشش و خاموشي زندگيست.

کونگفو اسرار انسانيست. کونگ فو فرياد عقل است وعقل است که عبور به مرز دانائي وتوانائيست. کونگ فو قدرت آشتيست و انسانهاي قدرتمند تجاوز گر نيستند هر چه تجاوزاست و هر چه بيدادگري هست در روح ضعيف انسانهاست.کونگ فو با تعاليم شديد روح انسان را به خود رسائي ميبرد تا هستي به وجود آورد و فرياد زمانه را از طريق انديشه بروح منتقل ميکند.

بشر امروز همواره در انتظار زندگي بهتر" اعصابي آرام تر و همبستگي انساني بهتر است اما همه آن خواستنها را با کلمات و با دلهره تکرار ميکند: چون روح خود در انديشه خويش ندارد. بشر در غبار آ لودگيها و گرفتاريهاست. غباري که خود بر خود توليد کرده است" هر تولدي را اطاعت نمي کند و مرگ را با انديشه نمي نگرد و بالاخره حاصل تولد و مرگ را از جوشش انديشه فرار ميدهد و اسرار خود که بيان روح از انديشه است ارزان ميفروشد چون گرفتار است.

حقايقامروز را تلخ مينگرد و همين تلخيست که باعث عدم همبستگي و نپيمودن روح دوستي و راستي به معناي زندگيست. در دانشکده انشاء تن وروان توجه فراوان  به نهال انسانها ميشود زيرا راهبر کودکان امروز را آينده سازان فردا مي داند .

دنياي انديشه کونگ فو توآ

 در دانشکده انشاء  تن وروان ( کونگ فو ) اسرار انساني به مکتب فلسفه راز تن و دريائي از انديشه آدمي سوسو مي‌زند اين اسرار به آنهائي سپرده مي‌شود که به راز کونگ فو سرسپرده شوند واين راز رمز پختگي است .

« گربخودآئي بخدائي رسي بخودآ »

اين سئوال ازراهبران کونگ فو مي شود « انسان توکيستي، چرابه دنيا آمدي و چرا به مرگ پاياني؟ »

در راز کونگ فوتوآ  تولد متکي به يک فلسفه وجه عبادت است، بزبانساده تولد پايگاه عبادت است واگر انساني پابه جهان گذارد گويند انديشه‌اي به رشد پا گرفته است واگرانساني  به مرگ رود گويند به برترين قدرت توانائي خويش رسيده است .

فاصله بين تولد و مرگ را جوششانديشه نامند. در معابد کونگ‌فو راز مطلوب سلولهاي مغز و کالبد سالم وتوانا در قدرت عجيب فيزيولوژي رو مي‌گيرد، مهمترين موضوع معابد کونگ فو در اين است که از پاره شدن انديشه بوسيله عوامل خارجي شديدا جلوگيري شود . ( به عبارت ساده هرچه که فکر ازچشم مي‌گيرد بايد در آن متمرکز شود آنچه را که درتالار انديشه در اثر فکر کردن آزاد رخ مي دهد عبا رت است از بازگشت انسان به ذا‌ت خود ، در اثر اين نوع فعاليت هنرمندانه مغز، فرد قادر مي‌گردد که بتواند به يک موفقيت از زواياي مختلف نگاه کند و از روشن ‌بيني ويژه‌اي برخوردار گردد، در طريقت تمرکز فکر کونگ فو ( گونه اي از اسرارکونگ فو) فعاليت خلاقه در تمام حوزه‌هاي هنري فکرخود به خود ديده مي شود ، آنچه در اثر فکر کردن بدون وقفه گسترده و عميق اتفاق مي‌افتد در پايان منجر به تولد فرد انديشمند مي‌گردد، با دست آويزبه فکر کردن ، علت ناکامي و ريشه تشويشها و نگرانيها کشف شده وبعد از موفق شدن در اين راه، به تولد تازه يا تولد ديگري ميرسد که در کونگ فوتوآ  بدان خالق مي‌گويند درتاريخ وضعيتي ازشرح حا ل پيامبران ، انديشمندان اجتماعي و هنرمندان و انقلابيون مشاهدهً بسيار شده است . تمرکز فکر (zenkungfu) ذن کونگ فو حرارت فکر ، گرايش شديد در راه بوجود آوردن کوتاهترين ارتباط انسان و قدرت خلا قه او است ، بدين آرمان است که آرامش انسان پايه مي‌گيرد وتضاد بشريت از بين ميرود . وبه اصطلاح برادري در مقا م برابري به ا نسا ن رو مي‌نهد ( آشتي بوجود آوردن انسانها ) سلولهاي مغز انسان داراي اين استعداد است که بطور مداوم يا متناوب بفکر بکوشد وجواب بسياري از مسا ئل پيچيده و در هم برهم و غير قابل حل را کشف نمايد

در شيوه و طريقت کونگ فو نيروي تن و کارداري ارزش والائي دارد ( انسان بايد در هستي خود بکوشد ) همانطور که قبلا آگاهي يافتيم تمرکز فکر عبارت است از بازگشت به فيزيولوژي انسان ازطريقت کونگ فو است . راهبران کونگ فوبه دانش علمي و فلسفه پختگي فکر و نيروي تن باز نشسته‌اند و انديشيدن را از طريق سلسلهً اعصاب و نيروي تن مقام ويژه‌اي قائل شده‌اند .

انسان کونگ فو قدرت بس توانائي دارد ، چه جنگ آوري ، مبارزه تن به تن (مايانه mayane) قدرت جسارت، شهامت ، بي‌باکي ، در حد يک انسان غير قابل تصور از خود نشان مي‌دهد در طريقت کونگ فو، راهبر به انديشهً همراه ( کونگ فوکا kungfuka) راه باز مي‌کند ، او را به عبارت خويش براي برترين توانائي تن و راز فکر آماده مي‌کند ، به نيايش خويش مي‌برد تا به هستي زمان آگاهش مي کند، واستدلال منطقي در او بوجود مي‌آورد ، چون زندگي بر پايه پرسش و پاسخ منطقي استوار است .

صداي راهبر در فکر شاگرد فرياد هستاي اوست ، اسرار کونگ فو هميشه بين استاد و شاگرد باقي است و اين راز باز شدني نيست .

در مکاتب علمي کونگ فو که پايانش را پروفسورا ميناميم و درجه‌اش را به شالبند قرمز خطا ب مي‌کنيم در اين حد همراه ( شاگرد ) زماني به راهبري دست مي يابد که قدرت خلا قه تازه‌اي به جهان دهد و اين نمايش زبان او در فکر و ا نديشه اوست و بدينسان راز کونگ فو براي شا گرد  يکنوع پختگي است .

 انسان تصوير جاودانه تو از انديشه تو است

اهداف دانشکده

اهداف دانشکده انشاء  تن و روان دستيابي به کليه اسرار اطوار انساني و به کار گرفتن کليه امکانات فيزيولوژيک و پسيکولوژيک آن در جهت ارتقاء انسان به مقام خدائي است. اين راه مبتني بر شناسائي يکصدو هفتاد نقاط تلاقي بدن( لکورپس آسترال ) و بدن فيزيکي و کنترل جريانهاي انرژي ( يانگ و ين ) و گشودن دريچه‌هاي ( چاکرا ) نهفته بر نيروهاي خفته بدن و دخول از عوالم ترکيبي و عوالم تجريدي و اجراي 73000 تکنيک" ترکيب و عکس العمل سازي و کنترل کليه عضلات ارادي و غير ارادي به دست توانائي خواستاري و رسيدن به مرحله برون فکني و سير مستقل روحاني ميباشد و کنکاش در اصول ذن جنبه عبوديت در جنب جنبه الوهيت مضمحل ساختن و به شناختن حقيقت عيني مطلق در خويش بر اصول مکتب ساتوري نائل گشتن است.

انسان شاهکار هستي " داراي قدرت نامحدود و سلسله اي از زيستگاه فر انديشه است . انسان اشعه پر توان و حاکم بر تاريکيهاي زمان از جوشش تن به روان به فرمول علوم راهي آسمان بيکران و در اندرون عالم کيهان پيش ميرود و به نداي هستي بيرنگ و پيدايش جهان پژوهنده حاکم برآن مي شود. انديشه انسان خواستگاه نياز" به عنوان يک موجود زنده و محرک بر تمام فعاليتهاي وي است" لذا انسان در کردشگاه زمان گهي به تمناي روان و در تاب تب توان و در معادلات زمان" هستي بي رنگ را به بايسته فر خود به گفتار و پندار و رفتار ترسيم ميدارد. طبيعت جهان بدون انسان نه زيباست و نه زشت نه نيکي و نه بدي بلکه تاريک خاموش و بي صداست و گونه‌اي گورستان به دود حيات و مقامش ناپيداست و گر صدايي از ندائي چه گياهي و جانوري به گرد دستگاههاي عصبي که در خور تکامل به بود حيات سوزند. در مقام طبيعت آني و گذرا و در سخت زماني و ساده بياني تجاوز  نکند.

اينگاستکه جمود نمو د بيرنگ سوگند تصوير پر رنگ را در ربود هر رنگ زاده مي کند و مجموعه سرعت عالم را در نيستي تصور به هستي بيرنگ ميدمد و مختصر تحرکي آشکار تا فرض بي‌نهايت به ( دريافت ) و ( درک ) در خود مي‌پروراند و همه ارتعاشات و امواج را در مقابله او ميکند و در شکوه پير هستي تکاملي از جهان پنهان با سلسله زمان به جهان آشکار ميريزد.

کيستانسان ؟

فرهنگ زمان در بيزمان

اولينبيان در رابطه انسان با انسان لخت و عريان و ندائي از آسمان و در کلامي پنهان بود .

خلاييدرنهايت توان سرد و جوشان و به حد اقل طول خون سرخ روان بي بيان بي نگاه بي حرکت بي جا و مکان بي جرم دور و نزديک به همگان و در سکوت زمان به ذره اي تکان اين جهان من است و در من است روان

نشان واره شاهين نماي تن وروان

 دو گوي ازدو سوي ياد آور دو نيروي مادي و مينوئي يا نمودار دو جهان تن و روان است .جهان تن يا جهان آفرينش که انسان براي زيستن و از بخشش زندگي بهره‌مند شدن بدان نيازمند مي‌باشد .جها ن روان يا جها ن مينوئي که آدمي را در زندگي راهنمائي ميکند واز رسا انديش و فرهنگ و دانش و براي بهره‌مند شدن از زندگاني ياري مي‌بخشد ,اگر کسي به نماز و نيايش پردازد واز پرورش دادن و نيرومند ساختن سازمان تن کوتاهي ورزد به راز هستي بخش پي نمي برد و از زندگاني شادي بخش بهره نمي‌گيرد براي همين است که نيرو يا هر دو جهان را در برابر هم مي‌گذاريم وهردورا در زندگا ني کارگر و سودبخش مي‌دانيم و به ميانه‌روي اندرز مي‌دهيم د م شاهين ,مراتب پيمودن کامل نيروي بدني و تندرستي براي رسيد ن به پايگاه شگفتيها و راز و رمز قدرت انسا ني است  درسينه فراخ شا هين دليري است و از چند فرازمان گويا سخن مي‌گويد : در دليري دليرترينم ,درپيروزي پيروزترينم ,درفروشکوه باشکوه‌ترينم ,همه دشمنا ن را شکست مي‌دهم همه ديوخويان و فريبکاران را نابود مي‌کنم . دو بال گشوده شاهين,پرواز آدمي بسوي بلندي و فرازمندي است و هر کدام از اين دو با ل را به سه آماج بزرگ تقسيم مي‌کنيم . نيک انديشي –راستي و درستي و پاکي و پارسائي- نيرومندي انديشه - رساي سودبخش - رسائي وآسايش وخوشبختي درکار و کوشش و ورزش و فرهنگ و دانش –و واپسين پايه را پايه جاوداني انساني مي‌خوانيم . گوي سر شاهين نمودار چرخ زندگي يا زمانه بيکران است که آ دميان در درون آن جاي گرفته‌اند و سرگرم جنبش و کوشش‌اند و راز هستي بخش را مي‌جويند .

چکيدهسخن ,براي پژوهندگان با داد و دانش و ژرف بين و به آنها که بدين راه بار مي‌يابند بسنده است .

آرمها

 متو

جهان تن و روان

 

سيمرغ

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۰/۰۵/۳۱ - ۱۶:۴۵
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (0)