فراموش کردم
رتبه کلی: 25


درباره من
تحصیلات:
لیسانس الکترونیک از دانشگاه حکیم سبزواری

فوق لیسانس الکترونیک از دانشگاه شهید رجایی تهران

رتبه 12 کنکور دکتری الکترونیک 94 از بین 1745 داوطلب
دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه زنجان
متولد 1364


مهدی عزیزی (Azizi )    

طرح‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز- م‍ي‍‍ان‍ه‌ 30 درص‍د پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ي‍زي‍ك‍‍ي‌ د‌ارد

منبع : Gaflannews.com
درج شده در تاریخ ۸۷/۰۸/۱۶ ساعت 10:49 بازدید کل: 578 بازدید امروز: 181
 

طرح‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز- م‍ي‍‍ان‍ه‌ 30 درص‍د پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ي‍زي‍ك‍‍ي‌ د‌ارد م‍‍ع‍‍اون‌ س‍‍اخ‍ت‌ و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ك‍ش‍ور‌از30 درص‍د پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ي‍زي‍ك‍‍ي‌ طرح‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز- م‍ي‍‍ان‍ه‌ خ‍ب‍رد‌اد. " ح‍س‍ي‍ن‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‍‍ي‌ " روز چ‍‍ه‍‍ارش‍ن‍ب‍ه‌ در ب‍‍ازدي‍د ‌از‌اي‍ن‌ طرح‌ ‌ع‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ ب‍ه‌ خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌اي‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت‌ : طرح‌ م‍زب‍ور ب‍ه‌ طول‌ 205 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ خ‍ط ‌آ‌ه‍ن‌ م‍‍ه‍م‌ و ‌اس‍ت‍ر‌ات‍ژي‍ك‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌ - ت‍ب‍ري‍ز ‌ان‍ج‍‍ام‌ م‍‍ي‌ ش‍ود. و‌ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍ب‌ و ق‍وس‌ زي‍‍اد ‌اي‍ن‌ م‍س‍ي‍ر‌ا‌ع‍لام‌ ك‍رد: 185 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر ‌از ‌اي‍ن‌ طرح‌ دردس‍ت‌ ‌اج‍ر‌اس‍ت‌ و 20 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍رب‍‍اق‍‍ي‌ ‌آن‌ درم‍ح‍دوده‌ ‌ائ‍ل‌ گ‍ل‍‍ي‌ ت‍‍ا ‌اي‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ ق‍دي‍م‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ م‍ح‍دودي‍ت‌ م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ه‍ن‍وز ‌آ‌غ‍‍از ن‍ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . و‌ي‌ گ‍ف‍ت‌ : ب‍‍ا ‌ات‍م‍‍ام‌ طرح‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ دو خ‍طه‌ م‍ي‍‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ب‍ري‍ز ك‍ه‌ ‌ازس‍‍ال‌ 1380 ش‍رو‌ع‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ش‍ش‌ س‍‍ا‌ع‍ت‌ زم‍‍ان‌ س‍ف‍ر در ‌اي‍ن‌ م‍س‍ي‍ر ك‍‍ا‌ه‍ش‌ م‍‍ي‌ ي‍‍اب‍د. و‌ي‌ ب‍‍ا ي‍‍اد‌آور‌ي‌ ت‍‍اك‍ي‍د ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ و وزي‍ر ر‌اه‌ و ت‍ر‌اب‍ر‌ي‌ م‍ب‍ن‍‍ي‌ ب‍ر ت‍س‍ري‍‍ع‌ در‌اج‍ر‌ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ طرح‌ ‌اب‍ر‌از‌ام‍ي‍دو‌ار‌ي‌ ك‍رد: ب‍‍ا ت‍‍ام‍ي‍ن‌ م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍‍ال‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ طرح‌ ب‍زود‌ي‌ ش‍‍ا‌ه‍د ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ي‌ ‌از ‌اي‍ن‌ طرح‌ ب‍‍اش‍ي‍م‌ . م‍‍ع‍‍اون‌ س‍‍اخ‍ت‌ و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ك‍ش‍ور ب‍‍ي‌ ت‍وج‍‍ه‍‍ي‌ ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ ر‌ا م‍وج‍ب‌ ك‍‍ا‌ه‍ش‌ 3 درص‍د‌ي‌ س‍‍ه‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ‌آن‌ در س‍‍ال‌ ج‍‍ار‌ي‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ك‍رد و گ‍ف‍ت‌ : در چ‍ش‍م‌ ‌ان‍د‌از ب‍ي‍س‍ت‌ س‍‌ال‍ه‌ س‍‍ه‍م‌ 25 درص‍د‌ي‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍س‍‍اف‍ر ب‍ر‌ا‌ي‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍‍ي‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . 15 آبان

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۰/۰۷/۰۱ - ۰۶:۳۳
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (0)