فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 16


درباره من
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
یار نامرد►3:44 عاشق►3:37 عیب رندان مگو►1:0 سرو بلند►4:34 نه به های ااست نه به هوی►4:9 مژده بده یار پسندید مرا►4:36 دریا کنار►3:17 دویدن►4:3 بازآ...►5:44 خسته دلان►6:5 سلطان من است►2:32 مولا جان ►8:17 پونه ها►4:17 ماه من►3:0 لیلای من►5:18 سلن دیون....A new day hascome►4:25 غم عشق►5:24 پیدای پنهان►6:28 خسته ام►3:6 عشق►0:58 باهم برقصیم ....►3:29 چهارشنبه سوریتون مبارک...►4:40 روزی روزگاری►2:29 دلواپسی►3:13 پیمانه اش با من►9:24 دوستت دارم►3:14 ساز شکسته►5:22 دیوانه شهر►3:45 خوب گوش کن هوشیار►4:38 عشق►4:25 یواش یواش پاورچین .....►7:6 انفرادی►4:32 رفتم►9:7 عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن؟►3:42 فراموشم کن►4:43 همای►3:48 یار ►2:53 به قصد جانم برخیزد►4:14 بگو عاشقمی►3:4 ای امیدم►9:13 مستم کن و►4:0 نیمه ی جانم►3:12 قلک►3:8 نگاه گویا►7:37 رفتم ورفتم►5:44 جان جانان►2:50 دلم دیوانه شو►14:44 خدا►4:4 نیش ونوش►7:7 ساقیا►12:36 ساجلارمه یول کءتیر►1:0 بشتاب►4:54 من عاشقم یا تو►3:18 کاش►3:24 شمس وقمرم آمد►3:24 خاموش باش►4:8 مرا رها مکن خدا►3:52 منم منم►5:7 میروم►1:38 یاد بگیرین....►6:44 فقط گوش کن►6:34 "تئللو"►4:37 لیلا►3:0 الله ................►3:24 بی تاب►4:10 یا من هو►5:42 گر عشق نباشد به چه کار آید دل►5:28 اون گل منه .....شازده کوچولو ....►1:17 با هم برقصیم►8:33 باز آ►4:49 همای سعادت►3:45 دوش دوش►4:18 ترکی►7:21 Trails end...درک آگاهی از وجودم واطرافم .....►18:5 در کجای جهان ایستاده ام►0:53 سفر►4:20 یار بی وفایی میکند►3:27 دوست داره این اولین باره►3:36 بود آیا►5:38 پیک سحری►4:40 یاد ی از دل شکسته ام کن►4:21 نامهربانم کو►6:3 از کفم رها ►5:36 میدانم►6:46 تقدیم به صدف گلم... 0M►7:37 سرمستان►6:47 گیزلین گیزلین آقلارام►3:48 با تو آرامم►3:44 آب طلب نکرده►9:15 گوزل ماهنی ....منه بل با قلاما►4:53 بخند که خندت عالیه►2:46 چنین کنم چنان کنم ►3:31 شاد باشید ...غصه ی فردا نخورید►5:11 حاکم احساس►3:0 تنیده یاد تو►8:23 شهر به شهر►7:33 آهای خبردار....مرد داریم تامرد...►4:24 لیلا►1:29 جدایی►1:24 نه صدایی نه سکوتی►3:19 من دوستش دارم►5:0 گل ناز من►4:55 شدم از عشقت شیدا کجایی ؟►5:30 نفسی با مانشستی خانه بوی گل گرفت►10:20 بوی►4:28 بگذار سر بر سینه ی دردمندم►12:32 معشوق►3:36 مرا تیمار باش►2:10 بوی شراب►4:28 پرسون پرسون►2:11 پول ون وار گله رم...►2:40 رخت خوابم رو مستان بنداز►5:40 آفتاب....همای►2:22 اسرار عشق►6:51 سبکبار►8:27 کولی►5:15 فکرشم نکن►3:28 خموش باش►4:8 گل پونه ها►6:32 دشت جنون►6:38 غم بود که بی دعوت دل ساکن دل شد►2:42 کمی با من مدارا کن►6:39 ای آهوی وحشی►5:34 باز آمدم از پیش آن یار آمدم►6:11 تو جان جهانی►5:33 دل شیدای یلدا ►1:41 ای عشق►7:2 شب یلدا مبارک►0:54 نمیدانم►5:51 ای زندگی ای زندگی!!!!!►6:8 پیر فرزانه►4:33 جادوی سکوت►5:3 حیلت رها کن عاشقا►6:29 صنما►4:45 خدا حافظ►6:37 یتیش یا محمد یا علی.....به فریاد برس یا محمد یا علی►4:43 از تو►5:10 مناجات►5:27 رویا►6:44 دل من►5:59 کوکب►5:9 یار ►4:35 ای دل مجنون►8:56 یا رسول الله...►4:10 مارا که برد خانه►7:12 ........►2:18 صنم►3:15 بیا تا گل برافشانیم►7:43 یار تویی►4:35 خدایا►1:2 ای جان جان►3:4 مهرانه برای شهرهایی که نزدیک هستن اشتراک گذاری بشه.....با عشق ممکن است►8:39 بی مریم►3:20 باده حرام است►2:29 یامن هو►5:1 پرده در پرده►7:48 مست قلندر►7:36 نی......►1:0 ساغرم شکسته►7:15 گر تو گرفتارم کنی►7:2 دوست یعنی..........►2:39 مولام►5:36 نسخه های زندگی ........►3:26 یکی از لذت بخش ترین فیلم های کوتاهی که دیده ام. و از این فیلم آموختم: خوبی هزینه دارد، سخت است اما بهترین سرمایه گذاری دنیاست. ►0:26 دوش چه خوردهای دلا؟ راست بگو؛ نهان مکن►6:50 نی زامپونیا►2:28 یار پسنددید مرا►4:55 همایون شجریان►3:10 من غلام قمرم►6:53 مرگ دلم►4:29 شمع وپروانه.....شجریان►4:25 چرخ گردون►5:59 یار ►5:20 بت چین►4:54 صدایم کن►7:0 یک کرموزوم بیشتر...کرموزوم عشق وانسانیت...►0:46 زهی عشق ...همایون شجریان►8:54 به خدا امیدوار باش►1:0 نگاه کنید لطفا►1:30 مولا►5:20 ناشکیبا►8:4 مه رویان►4:48 یک شب آتشی بر نیستانی فتاد►11:51 همای►3:36 ریحان ....همای مستان►9:58 بلا میسر►3:42 همین الان روستای زیبایم►0:27 متصل از مولانا►2:53 چرا عاشق چرا شیدا شدم من►5:6 بتیل►2:55 بگو کجایی►5:37 ای جان جانان من►2:35 مادر این شهر غریبیم►3:48 باز گویم که اعیان است►8:7 دف بزن....... برای صدف گلم►3:51 دل شیدا►4:7 مردان خدا►5:25 من همه تو ...اوهمه تو►3:16 کدخدا►2:11 غزل غزال►1:22 کودک►2:44 خدارو از شما بهتر میشناسم....هما►5:0 برادر ►4:19 پر کن پیاله را........شجریان►11:54 آی مردم شهر►3:40 عطر خاطره►3:38 آغلاقادیخجا... آهنگی که آدمو دیوونه میکنه! با اجرای زیبای احمد کایا ►5:0 وای کمرم .....همای►2:17 از تنهایی گریه مکن►4:2 چرا رفتی؟►5:18 باران تویی►3:50 دلم هوای آفتاب میکند...روز مبعث مبارک►9:51 جان ...جان►5:32 صبح خندان ......►6:23 برای پدرم... سلیندیون►2:53 عزیزه جان►2:47 لیلای من ►2:53 ای صنم همایون شجریان►2:35 گل من►4:51 بنگر به جهان►5:12 اشک مهتاب شجریان►4:20 جان عاشق►1:25 نگاه کن►2:9 مارا بس►3:0 آنه.....احمد کایا►4:20 شب حدایی ►5:31 تندیس همایون شجربان وصدای زنده شون►2:27 در هوایت بی قرارم روز وشب►10:50 سلام►1:56 درد ما►1:40 یک لحظه►3:49 به گرد دل►1:47 مستی►6:10 ایران من►6:30 حجاب چهره جان►6:7 آمد اما ....مست رویا►8:33 مگذار و مگذر►8:44 مرغ سحر►4:46 شیشه پنهان بیار تا بخوریم اشکار►4:18 کایا►4:23 عشق دیرین►5:14 هوای گریه►7:15 سکوت گویا►5:54 جان عاشق►1:25 مرغ باغ ملکونم►10:11 گل من....►8:38 زهره►3:38 غروب کوهستان►5:41 نیلوفرانه►8:38 قدسیان آسمان►4:26 نمیدانم جه در پیمانه کردی►6:41 گرگ درون►9:59 زبان نگاه►7:53 بی کسی►9:7 باز هوایی شدی►6:32 تو از من دیوانه تری►6:42 چشم خونی►7:8 شبان آهسته میگریم►3:43 در شب گیسوان تو►8:51 پروانه من►4:25 شکوه►6:17 تک درخت►9:11 تصورهای باطل►5:12 دیوانه ی مست►6:13 آهای گل هیاهو►4:13 ای عاشقان►6:29 صدای تو را دوست دارم►8:2 نگاه یاران►7:14 بی هوای تو►7:46 قاصد تلخ►8:31 رها►4:30 دوره گرد►5:24 پاییز►8:41 بی بی جون►7:34 بی تو بودن►5:40 چونی بی من►7:33 تا نفس هات►4:41 آتیشم زد►58:48 ماشالله►5:55 دوستدارم►5:41 قاصله ها اونو به من برسون►4:26 ای یار غلط کردی با یار دیگر رفتی....تقدیم خورشبدم►3:7 اندک اندک ....هو►7:34 جان جهان►6:36 به یادت►3:55 هما►9:25 میشه نگام کنی►3:5 سان►3:57 دنیا منو تنها میزاره►3:33 یار من►6:56 سفر►4:30 ناز نگاه►7:5 نسیم سحر►4:40 خواستیم از کویر►6:28 ای نامت►6:43 شیرین من کجایی►5:50 گلهای اطلسی►5:45 ای کاروان►7:13 تنها منشین►7:31 شرح پریشانی►7:13 دل شیدا ►6:32 سرو سیمین►5:34 دل شکسته►7:16 شب کوچه ها►3:37 خدایا صدایم کن►7:1 رفتم که رفتم ►9:7 شب مهتاب►10:48 دوستدارم►8:2 یاور همیشه مومن►8:2 راه دهید►11:12 چلچله►6:46 نئی عاشق►11:35 چیزی بده درویش را►5:13 غم دنیاست►4:50 زمانه►9:47 فاصله►7:38 همین که هست►3:30 ترسم پریشان کند بسی . . .►10:48 بیا ساقی ......►4:39 گل پونه ها ....آتیشم زد►3:47 ساقی►2:52 مستان سلامت میکنند►8:3 روز پدر مبارک►3:26 پرواز همای►9:15 مثل یه ترانه ی عاشقانه دوست دارم►3:9 ای دل اگر عاشقی.......►6:51 همای►2:59 همای►1:47 اشتباه►3:27 دیونه میشم►3:2 انتظار►3:42 نه از آتش میترسم نه از شیطان►6:36 پرواز همای►7:8 همای►9:15 تورودوست دارم►4:12 مصطفی ججلی ►4:6 همای.......من آن مجنون شیدایم►4:14 همای►11:8 عیدتون مبارک►0:55 همای►1:30 زفروردین►3:14 مارا همه شب►2:45 شجریان►3:11 نوا►5:45 چهره به چهره کو به کو►4:32 شمع جان►8:30 دوباره باز خواهم گشت►4:3 چشم من....►4:59 آیرلیق گلوم►5:59 گیت گل.......►5:51 گل گلوم►6:19 مست مستم ....همای►8:24 بیا ساقی ......همای►13:57 گلرخ از گروه ماه بانو►3:53 شیدا کنیم شیدا......►6:19 بمانی ....همای►6:28 ناز مکن ....همای►5:12 جان عاشق►4:37 صیاد►4:2 مرد که گریه میکنه►3:27 شیشه دل►4:35 حس آرامش►3:4 آسمان آبی و دریا آبی►4:33 دور از تو تنها►3:29 دوباره باز خواهم گشت►4:3 ماه بانو►3:51 خدایا امشب این می رو حلالم کن....►31:1 زمین مست►61:1 احساس رویایی►3:29 زخم►3:27 بوی گندم►8:35 بهانه ی تو ....►4:35 خدا.......جز تو کی میدونه►4:36 مستیم►6:4 تردید►3:55 میوه ی ممنوعه►2:35 دلم تنگه .......با تو بودن►3:27 خیلی تنهام►4:5 یکروز جدیدآمده..........►4:22 دوستدارم►3:18 میمیرم برات►4:18 فکرشم نکن►3:28 مستی .....جهان►4:35 رمز........►12:13 بگی یا نگی►4:24 قربون لبانیم►3:21 گل....►5:28 کاغذ وقلم►3:20 دادیم دوزوم یوخ►3:56 ترکی ......►7:39 ای عشقیمین بوهطانه►3:47 رویای دریا►3:35 میخوام که باشی►4:15 برام دعا کن ای نفس►2:59 میون چشمون قشنگت►4:30 وقتی رفتی►4:25 انسان اوغلی►4:21 هوس►4:5 هواتو دارم►3:27 تورو میخوام►3:6 برگرد►3:25 به دادم برس►2:49 معشوق .......►3:36 فرشته بانو►5:16 شهزاده ی رویای من........خدا نگه دار►4:6 در رخ او باغ تماشای من►10:45 امان ای امان►5:17 کایا►5:43 کایا►4:18 نارین وکایا►4:26 کا ی هان►7:24 ای جونم►3:36 اگر مانده بودی►5:6 مینا►4:39 دوستی►8:32 همای►8:42 همای►4:52 همای►5:6 همای►6:1 همای►3:14 همای►4:7 همای►7:33 همای►6:21 همای►3:14 همای►5:20 همای►5:59 مستان►8:41 به یادت►4:13 مراببوس►6:20 زمانی........►7:47 از من تو بگذر►2:39 خداکنه که خوابم نبره►4:42 مینای دل►7:19 تنهاباتو......►7:12 عاشقم من دلکش.....►5:49 اشکم هویدا شد►6:26 دوست ندارم►3:25 برام عزیزی.......►3:45 برایتو روزت مبارک صنما►8:23 من باتو سخن میگویم►3:35 چشمات►3:28 بنان►7:51 خیلی ممنون►3:55 سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)