فراموش کردم
رتبه کلی: 16


درباره من
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
آلبوم: تصاویر پروفایل
برنده باش,نه برننده برنده باش,نه برننده ققنوس باش,از خاکستر وجودیت,رشد کن ققنوس باش,از خاکستر وجودیت,رشد کن خوشبختی خوشبختی خطا کردم خطا کردم دلم رو درشفق ساحل کاشتم دلم رو درشفق ساحل کاشتم بعضی حرفا بعضی حرفا با تقدیم احترام ,برای دوستان با تقدیم احترام ,برای دوستان میروند میروند ای غزال ای غزال یا پونه یا پونه صخره ام گل کرده صخره ام گل کرده"امروز رفتم"" به دست دادن,خود روح دهید به دست دادن,خود روح دهید صنمای مستان صنمای مستان بشر آنقدر با تاریکی خو گرفته اند ,نمیتوانندنور را تحمل کنند... بشر آنقدر با تاریکی خو گرفته اند ,نمیتوانندنور را تحمل کنند... ...فهمیدن ...فهمیدن .....  نیمِ دلِ دیوانه من ، پیش تو ماندستsبرگرد و ببر نیمه دیوانه ترم را ..... نیمِ دلِ دیوانه من ، پیش تو ماندستsبرگرد و ببر نیمه دیوانه ترم را تو نیامدی تو نیامدی اگر توانستی اگر توانستی مدام زهر میشود هر چه در دل داشتم مدام زهر میشود هر چه در دل داشتم ...... ...... گاهی وقتا فراموش کن کجایی گاهی وقتا فراموش کن کجایی فاصله فاصله موفقیت زندگی موفقیت زندگی دوش دیدم دوش دیدم گاهی از خار گل سرخی برنجی بد نیست گاهی از خار گل سرخی برنجی بد نیست چراغست این دل بیدار چراغست این دل بیدار من تهی پیمانه بودم ,سرکشیدم خویش را من تهی پیمانه بودم ,سرکشیدم خویش را در مورد خودت... در مورد خودت... می پرستی راه ورسمی ساده نیست.. می پرستی راه ورسمی ساده نیست.. اگر خدا را این حوالی دیدید بیدارم کنید... اگر خدا را این حوالی دیدید بیدارم کنید... خوشحالم که هستید خوشحالم که هستید خیلی زیاد پیش آمده خیلی زیاد پیش آمده مثل خدا راه برو,,,رنگارنگ مثل خدا راه برو,,,رنگارنگ تا کی............... تا کی............... سلامت فکری سلامت فکری بهای می بهای می از مهربانم از مهربانم جهان موازی جهان موازی کاکتوسام گل کردن کاکتوسام گل کردن حس عشق حس عشق ناز دانه ی دل نازک ناز دانه ی دل نازک همه شب ها,شب قدر میشود وهمه روزها,روز قدر.قدر خویش را بدان, همه شب ها,شب قدر میشود وهمه روزها,روز قدر.قدر خویش را بدان, نمیتونی نمیتونی سرنوشت سرنوشت تمام بازی مربوط به چشم هاست تمام بازی مربوط به چشم هاست آن خط سوم منم آن خط سوم منم پیراهنی به رنگ نیلی پیراهنی به رنگ نیلی از او سراغی بگیر از او سراغی بگیر راز بزرگ این است. راز بزرگ این است. غم وشادی غم وشادی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات