فراموش کردم
رتبه کلی: 16


درباره من
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
آلبوم: تصاویر پروفایل
من وتو میدانیم من وتو میدانیم رفیق رفیق شاید امید شاید امید گر  رود   دیده    و عقل     و خرد       و جان         تو مرو گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو درونم درونم لیاقت لیاقت دیده شدن دیده شدن سلامت روحی افراد سلامت روحی افراد هستی هستی زاده ی بهاری زاده ی بهاری بو..... بو..... خواهش تو خواهش تو حرف دل تو ومن حرف دل تو ومن دگر پندم مده ناصح دگر پندم مده ناصح یک سائل یک سائل سلام سلام پروانه کیست پروانه کیست بسوزمت بسوزمت برای همیشه توی دلم برای همیشه توی دلم جالب است عزیزان جالب است عزیزان خبر از عشق نوشتند خبر از عشق نوشتند آتش عشقت آتش عشقت جمع کرده ام جمع کرده ام زندگی رو زندگی کن زندگی رو زندگی کن خاکستر میاندیش خاکستر میاندیش به انسان احتیاج داریم به انسان احتیاج داریم تورا بخواهد تورا بخواهد طوفان یک گل مرا زیرورو کرد طوفان یک گل مرا زیرورو کرد آرزو کردیم آرزو کردیم به هنگام باش به هنگام باش سکوتی ژرف سکوتی ژرف به من بگو به من بگو دعا میکنم برایت دعا میکنم برایت مینویسم مینویسم به خوابم یک نظر بگذر به خوابم یک نظر بگذر من فلسفه میخونم من فلسفه میخونم بایدها بایدها من دیوانه شدم من دیوانه شدم بی تو... بی تو... حق ندارم حق ندارم خدایا خدایا گره گشا باش گره گشا باش اما چطور؟ اما چطور؟ جانا... جانا... چهره ی آبی ات چهره ی آبی ات به که ماند؟ به که ماند؟ تسلیم نشو تسلیم نشو شما نو هستید شما نو هستید خوب بودن رابشناسند خوب بودن رابشناسند دلتنگت که میشوم دلتنگت که میشوم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شهید پیامک ها
کاربران آنلاین (0)