فراموش کردم
رتبه کلی: 927


درباره من
نام:آواره
شهرت:بیچاره
جرم:ب دنیاآمدن
محکومیت:عاشق شدن
************************
ازخداپرسیدم خدایا؟؟؟اگرتقدیرماراازقبل نوشته ای پس چرا دعاکنم؟؟؟خداگفت:شایدنوشتم هرآنچه دعاکنی....
**************
ویرانوداغونم همانندفرمانده ای ک تنها دخترش عاشق سرباز دشمن شده است...
************************به سلامتی روزی که...
اسمم بیاد رو لب رفیقام...
پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کننو بگن...
هههههی!!!
کی فکرشو میکرد؟؟؟بزن به سلامتی حرفهای دلت که به کسی نگفتی....
بزن به سلامتی اینکه کوه درد بودی ولی دم نزدی.....
بزن به سلامتی تنهایی هات ولی تنهایی رو دوست نداشتی...
بزن به سلامتی ارزوهایی که نتونستی لمسشون کنی.....
بزن به سلامتی عشقی که طالعش به اسمت نبود
ولی هنوز هم دوسش داری....
بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییهات گریه کردیسلامتی پسری که از داداش عشقش کتک خورد ...

عشقش ازش پرسید :چرا توهم کتکش نزدی؟ سرشو پایین انداخت و زیر لب گفت:اخه چشماش شبیه تو بود ..


به ســـــــلامتی هرکی زدیم رفت ,

میزنیم به ســلامتی غــم شاید اونم رفت....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
همه میگویند:دنیابی وفاست اماقدرش رابدانیدمن دنیای"بی وفاتر"ازاین هم داشته ام
.........................................

ب زندگیم پوزخندنزنیدلعنتی ها من هم روزی کسی را داشتم ک با تمام وجودش صدایم میکرد: "نفسم"


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
نفس


زانوهایم رادرآغوش گرفته بودم وقتی
زانوهایم رادرآغوش گرفته بودم وقتی"تو"برای آغوش دیگری زانو زده بودی...
خدایا؟بیاکمی درباره ی تنهایی مان حرف بزنیم:مرا
خدایا؟بیاکمی درباره ی تنهایی مان حرف بزنیم:مرا"او"توراچ کسی تنهاگذاشت؟؟
ب زندگیم پوزخندنزنیدلعنتی هامن هم روزی کسی راداشتم ک باتمام وجودش صدایم میکرد:
ب زندگیم پوزخندنزنیدلعنتی هامن هم روزی کسی راداشتم ک باتمام وجودش صدایم میکرد: "نفسم"
فراموش میکنم
فراموش میکنم "خدایی"راک توراببخشد....
خدایایاکسی راب ما نده یااگرمیدهی ازمانگیرآدم هاهم هدیه راپس نمیگیرندتوک دیگرخدایی...
خدایایاکسی راب ما نده یااگرمیدهی ازمانگیرآدم هاهم هدیه راپس نمیگیرندتوک دیگرخدایی...
بهانه گیره...زبان نفهم دلم رامیگویم..آخرتوراازکجابرایش بیاورم؟؟؟
بهانه گیره...زبان نفهم دلم رامیگویم..آخرتوراازکجابرایش بیاورم؟؟؟
روزی خواهد آمد که دردم را بفهمی...روزی که دیگر هیچ دردی را نمی فهمم !
روزی خواهد آمد که دردم را بفهمی...روزی که دیگر هیچ دردی را نمی فهمم !
بدترین شکل دلتنگی آن است:کنارکسی باشی ک بدانی هرگزب اونخواهی رسید..
بدترین شکل دلتنگی آن است:کنارکسی باشی ک بدانی هرگزب اونخواهی رسید..
من میروم وتومیمانی راستی آن روز ک دل داده ی  توشدم یادت هست؟ازآنجا ب بعدش راپاک کن...
من میروم وتومیمانی راستی آن روز ک دل داده ی توشدم یادت هست؟ازآنجا ب بعدش راپاک کن...
من از تو میگذرم . . .اما اگه خدا از تو بگذره....من از خدا نمیگذرم . . .!
من از تو میگذرم . . .اما اگه خدا از تو بگذره....من از خدا نمیگذرم . . .!
نبارباران....لعنتی نبار...عاشقانه اش نکن منواو
نبارباران....لعنتی نبار...عاشقانه اش نکن منواو"ما"نشیدیم
کاش بجای
کاش بجای "دلم "دستم رامیشکستی ک نمک نداشت......
اونی ک فک میکردم باهاش دنیامومیسازم همین دنیایی روهم ک داشتم زدوروسرم خراب کرد
اونی ک فک میکردم باهاش دنیامومیسازم همین دنیایی روهم ک داشتم زدوروسرم خراب کرد
تنم ب اندازه کافی زخمی است یک خراش بیشتریاکمترچ فرقی دارد
تنم ب اندازه کافی زخمی است یک خراش بیشتریاکمترچ فرقی دارد"راحت باش"
مهلت بده میروم...فقط...فقط  پایت رابردارتاشکسته های دلم راجمع کنم...
مهلت بده میروم...فقط...فقط پایت رابردارتاشکسته های دلم راجمع کنم...
عجب روزی.............
روزمرگم کسی ک بیشترازهمه اذیتم کردبیشترازهمه گریه میکنه ..... کسی ک قهر کردواسه آشتی کردن ..... میادکسی ک سلام نمیکردواسه خدافظی میاد......کسی ک روزتولدم نیومدواسه ختمم میاد.......عجب روزی بشه اون روز حیف ک فقط اون روز دیگ من نیستم..... ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۸ - ۲۰:۳۳ 62 نظر , 236 بازدید
تقیدیم ب همه اونایی ک حال منودارن(هرگزنمیبخشم کسیروک ساده دلم روشکست)
تقیدیم ب همه اونایی ک حال منودارن(هرگزنمیبخشم کسیروک ساده دلم روشکست)
دردداردامروزحرفی برای گفتن نداشته باشی باکسی ک تادیروزتمام حرف هایت رافقط ب اومیگفتی..
دردداردامروزحرفی برای گفتن نداشته باشی باکسی ک تادیروزتمام حرف هایت رافقط ب اومیگفتی..
حرف دلم...
حرف دلم میخوای بری عشقم؟؟؟باشه مشکلی نیس فقط میخوام بهت یه حرفیو بزنم فقط یه چیزی یادته؟یادته حالت بد بود؟یادته ازهمه متنفربودی؟یادته عشقتوزیرپاش خورد کرده بودرفته بود؟یادته خیانت کرده بود؟یادته اززندگی ناامیدبودی؟یادته توچه وضعیتی پیدات کردم؟یادته توهمون وضعیت بهت دل بستم؟حالابامن حالت خوب شدیادته ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۰۲ - ۱۶:۱۹ 27 نظر , 211 بازدید
دیرآمدی بودنم درحسرت نبودنت تمام شد...
دیرآمدی بودنم درحسرت نبودنت تمام شد...
تک
تک "پرم"نماندخیالی نیس بگذاربروددیگری پرپرش میکند..
بعدرفتنت دنیایم راجهنم کردی...
بعدرفتنت دنیایم راجهنم کردی...
خدایا؟؟؟منوببخش امانت داره خوبی نبودم دلی ک بهم داده بودی رو
خدایا؟؟؟منوببخش امانت داره خوبی نبودم دلی ک بهم داده بودی رو"شکستن"
هرکی دلتوشکوند
هرکی دلتوشکوند"صداشو"درنیاریه روزدلش میشکنه"صداش"درمیاد....
همه میگویند:بی خیالت شوم اماچ میدانندمن
همه میگویند:بی خیالت شوم اماچ میدانندمن"باخیالت"بی خیال خیلی هاشده ام....
تقصیرازمن بودآن زمان ک گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار
تقصیرازمن بودآن زمان ک گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار"خودت"یاخاطره هایت؟؟؟؟
خدایا؟؟ب هیچکس اونقدر
خدایا؟؟ب هیچکس اونقدر"درد"نده ک آرامش خودشوفقط تو"مرگش"ببینه...
اولین بارنیست ک دارم گریه میکنم امااولین باره ک دیگ گریه ام آرومم نمیکنه...
اولین بارنیست ک دارم گریه میکنم امااولین باره ک دیگ گریه ام آرومم نمیکنه...
خدایا؟لج نکن قبول کن حق باشیطان بودآدمیانت قابل پرستش نبودند..
خدایا؟لج نکن قبول کن حق باشیطان بودآدمیانت قابل پرستش نبودند..
خدایا؟؟؟چراخودت رازده ای ب آن راه این شکرک میگویم ازصدکفربدتراست...
خدایا؟؟؟چراخودت رازده ای ب آن راه این شکرک میگویم ازصدکفربدتراست...
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)