فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4353


درباره من
آتام بابک اوزوم تورکم
آنام تومروس اوزوم قوردام
اورک تاقت اوزوم دردم
سوزوم حججت اوزوم مردم
گوزوم خسته اوزوم مستم
ائلیم طوفان اوزوم دستم
یوردوم اویاق اوزوم سایاق
وطن تورباق اوزوم بوداق
ائلیم قودرت اوزوم قیرت
سازم ثیروت اوزوم قیمت
وطن جننت اوزوم داغام
یوردوم سئوینج اوزوم شادام
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (5)