فراموش کردم
رتبه کلی: 7864


درباره من
سلام

ساناز هستم و 22 سالمه...

اهل کرج و دانشجو...
__________________
هر گونه مزاحمت + حرفای اضافی= لیست سیاه + گزارش تخلف
__________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_________________________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

کوتاهترین لحظهی بودن زندگیست...
_______________________________

سـر بـهـ هـوا نـیـستــــمـ
امـــــا
همیشـــــهـ چشــــمـ بهـ آسـمـانـــ دارمـ
حـالــ عجیبـــی سـتـــ
دیـدنـــ ِ هـمـانـــ آسـمـانـــ کـهـ
... شـــاید "تـــو" ...
دقـایـقـیـ پـیـشـ
بـهـ آنـــ نـگـاهـ کـــردهایـــ...
_______________________________

جـوری در آغـوشـتـــ مـــــخـوابـمـــ
کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد!
خـیـال کـنـد!
اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو
دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...!
_______________________________

در آغوشَــم کــه مـــــگـیــری
آنـــقــــدر آرام مــــشــــوم
که فـَـرامــوش مـــکــــنـم
بـایـد نَفـَـــس بــکـشـــم...
_______________________________

کـــاشـــ بـــودیـــ...
خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ!
دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ!
آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ!
خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ!
مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ...
از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ!
کـــاشـــ بـــودیـــ...
_______________________________

دلـمـــ پـرواز مـیـخـواهـد
دلـمـــ بـا تـــو پـریـدنـــ در هـوایـــ بـاز مـیـخـواهـد
دلـمـــ آواز مـیـخـواهـد
دلـمـــ از تـــو سـرودنـــ بـا صـدایـــ سـاز مـیـخـواهـد
دلـمـــ بـیـــ رنـگـــ و بـیـــ روح اسـتـــ
دلـمـــ نـقـاشـیـــ یـکـــ قـلـبـــ پـر احـسـاســـ مـیـخـواهـد
_______________________________

خـداحـافـظـیـــ کـردهـ امـــ
مـــنـــ بـا تـمـامـــ روزهـایـــ بـیـــ خـاطرهـ امـــ
دور مـیـریـزمـشـانـــ
یـکـیـــ یـکـیـــ ...
و امــروز
سـلامـــ مـیـکـنـمـــ بـهـ تـمـامـــ روزهـایـــ خـوبـیـــ
کـهـ پـیـشـــ رو دارمـــ
مـــنـــ ایـمـانـــ دارمـــ
بـهـ پــرواز دوبــارهـ
آنـــ هـمـــ
در هـوایـــ تــــو ...
_______________________________

تـــو مـرا بـهـ آغـوشـــ مـیـکـشـیـــ ...
بـوسـهـ ایـــ از لـبـهـایـتـــ مـیـدزدمـــ ...
و تـــو آرامـــ زمـزمـهـ مـیـکـنـیـــ :
" دوســتـتـــ دارمـــ "
و مـــن مـیـفـهـمـمـــ کـهـ ،
ایــنــجــا خـود ِ رویـاسـتـــ ...
_______________________________

لـبـهـایـتـــ را مـیـخـواهـمـــ
نــهـ از بـرایـــ بـوســـهـ
کـهـ بـرایـــ درمـانـــ درد انـتـظارمـــ
آنـــ زمـانـــ کـهـ امـواجـــ صـدایـتـــ را
تـبـدیـلـــ مـیـکـنـد بـــهـ :
دوســـتـتــــ دارمـــــ ...
_______________________________

گـاهـیـــ نـیـاز داریـــ بـهـ یـهـ آغـوشـــ بـیـــ مـنـتـــ ،
کـهـ تـــو رو فـقـطـ و فـقـطـ واسـهـ خـودتـــ بـخـواد ...
کـهـ وقـتـیـــ تـو اوجـــ تـنـهـایـیـــ هـسـتـیـــ ،
بـا چـشـمـاشـــ بـهـتـــ بـگـهـ :
هــســتـمـــ تـا تــهـ تــهـشـــ ...!!!
_______________________________

زمســــتان آمد
تا بـــاز
بیـــادم بیـــاورد
هـــیچ فصـــلـی
ســــردتر از
فصــــل ِ نبود ِ دستهای ِ تو نیستــــ....
_______________________________

نـیـمـهی گـُمشــده ام نـیـسـتـیـــ
کـهـ بـا نـیـمـهی دیـگــر
بــهـ جُـسـتـجـویـتـــ بـرخـیـزمـــ
تـــو...
تـمـامـــ گُـمشـدهی منــی!
...تـمـــامـــ گـُمـشــدهی مَـــن...!
_______________________________

فـاصـلـهی بـیـنـــ بـهـشـتـــ و جـهـنـمـــ ِ زنـدگـیـــ مـنـــ ...
تـنـهـا ...
بـه انـدازهی فـاصـلـهی ...
بـیـنـــ بـازوانـــ تـوسـتـــ !!
در آغـوشـــ تـــو بـودنـــ یـا نـبـودنـــ
_______________________________

"هـسـتـــ " را اگـر قـدر نـدانـیـــ
مـیـشـود "بـــــود"
و چـه تـلـخـــ اسـتـــ هـسـتـیـــ کـه بـــــود شـود
و دارمـیـــ کـه داشــتـمـــ
_______________________________

دلـمـــ مـیـخـواهـد کـسـیـــ «بـاشــد»
«خــوبـــ» بـاشـد...
«مـهـربـانـــ » بـاشـد...
« بـســـ» بـاشـد...
هـمـهیـــ ایـنـــ بـودنـــ هـایـشـــ فـقـطـ بـرایـــ مـنـــ بـاشـد..
بـرایـــ مـــنـــ...
_______________________________

سـرمـایـی کـه بـوده امـــ هـمـیـشـه ...
ولـــی
بـیـن خـودمـان بـمـانـد ...
سـرمـایـی تـر مـیـشـومـــ ...
وقـتـی
پـای آغــوش ِ تـــو در مـیـان بـاشـد ...!
_______________________________

در مـن
زمـسـتـانـی سـتـــ طـولانـی،
بـــــــهار بـاش
بـبـیـن چـگـونـه بـرایـتـــ مـیـمـیـرم ...!
_______________________________

اَگـــــر بــِشکَــند اینــ بُغــضِــ گِـــره خـــورده دَر قَلبَــــمــ !
... نَــ عَرشــ و نَــ فَرشــ ...
هیچــ یِکــ را نــــِم خواهَـــــــــــمــ
تَنــــــــــــهآ گرم ِ نِــــــگاهَتــــ را م خواهــَـــــــــــمــ
کــ ِ بپـــــوشآ نَد سَـــرد ِ دِلَــمـــ را ...
_______________________________

وقـتـیـــ کـسـیـــ کـهـ بـایـد تـــو را بـفـهـمـد
درکـتـــ نـمـیـکـنـد
دوسـتـــ نـداریـــ
خـودتـــ را بـهـ هـیـچـکـســـ ِ دیـگـر بـفـهـمـانـیـــ ...
_______________________________

آهـایـــ ایـوبـــ !
کـجـایـیـــ ....؟!
بـیـا تـا بـرایـتـــ از صـبـر بـگـویـمـــ ...!
_______________________________

هـمـیـنـــ کـهـ هـسـتـیـــ
هـمـیـنـــ کـهـ لابــلایـــ کـلـمـاتـمـــ
نَـفَـــســـ مـیـکـشـیـــ , راه مـیـرویـــ
در آغـوشـمـــ مـیـگـیـریـــ ...
هـمـیـنـــ کـهـ پـنـاهـ ِ واژه هـایـمـــ شـده ایـــ
هـمـیـنـــ کـهـ سـایـهـ اتـــ هـسـتـــ
هـمـیـنـــ کـهـ کـلـمـاتـمـــ از بـیـــ "تــــو"یـیـــ
یـتـیـمـــ نـشـده انـد
کـافـیسـتـــ بـرایـــ یـکـــ عـمـر آرامـشـــ ...
_______________________________

مـسـاحـتـــ خـلـوتـمـــ را
پُـر کـنـــ
فـرقـیـــ نـمـیـکـنـد
عــمـودیـــ یـا افــقـیـــ
هـمـیـنـکـهـ ضـلـعـیـــ
از چـهـاردیـواریـــ امـــ
بـاشـیـــ
کـافـیـسـتـــ ...
_______________________________

از عـجـایـب عـشـق ...
هـمـیـن بـس!
تـنـهـا آغـوش هـمـانـی آرامـت مـی کـنـد ...
کـه دلـت را بـه درد آورده و آتـش زده!!!
_______________________________

نـمـیـدانـمـــ ...!
چـرا تـا مـیـگـویـمـــ حـالـمـــ خـوبـــ اسـتـــ ...
چـشـمـانـمـــ خـیــســـ مـیـشـود ...!؟
_______________________________

هـمـهـ یـــ یـهـویـیـــ هـا خـوبـنـــ !!
یـهـویـیـــ بـغـل کـردنـــ
یـهـویـیـــ بـوسـیـدنـــ
یـهـویـیـــ دیـدنـــ
یـهـویـیـــ سـوپـرایـز شـدنـــ
یـهـویـیـــ بـیـرونـــ رفـتـنـــ
یـهـویـیـــ دوسـتـــ شـدنـــ
یـهـویـیـــ عـاشـقـــ شـدنـــ
.
.
امـــا ...
امـــانـــ از یـهـویـیـــ رفـتـنـــ هـا ...
_______________________________

عـطــر تـنـتـ چـه خـآصـیتـی دارد
حتـی حـمـآم هـم
بـو دلـپذیـرش رآ
نمـیبـرد!
وقـتـی نـیسـتی
بـآ ایـن رآیـحه
بـه اوج رویـآهآیـمآن مـی روم!
می دانـی؟!
عطر تـنـتـ رآ با بهتـریـن عـطرهآی دنیـآ
عوض نمی کنم...
_______________________________

کـرهی زمـیـنـــ بـهـ ایـنـــ بـزرگـیـــ ؛
امــا نـمـیـدانـمـــ چـرا جـز آغـوشـتـــ ؛
بـهـ هـیـچـــ جـایـــ دیـگـریـــ تـعـلـقـــ نـدارمـــ ...
_______________________________

مَن ایـ ـنجـ ـآ دُنیایَم
را نقّاشی می کنم
خانـ ـه ای می سآزَم از
وجـ ـودَت
درختـ ـی می کشم به رنگ ِ حیات
زیر ِ سقف ِ خانه ی ِ نقّاشیَم
دَرآغوش کشیدن ِ تو
آزاد است ...
وقتی ِ دَر اسارت ِ فاصـ ـِله هآم ...
_______________________________

دیدگانتـــ رآ
نبنـ ــد ...!
نگاهتـــ رآ
نـ ــدزد ...!
تـ ـو کهـ میدآنـ ــی آیهـ آیه زندگیمــ،
از گوشـ ـه چشمهآیتــ تلآوتــ می شـ ــود
_______________________________

پیچــک نگــاهــم
دزدانــه تــا پشــت پنجــره ی
اتــاق تــو بــالا آمــده!
بــه کجــا خیــره شــدهای؟!
بــاران کــه بگیــرد
تمــام پنجــره پــر از پیچــک خــواهــد بــود ...
_______________________________

عـادتـــ بـهـ بـودنـتـــ
شـبـیـهـ هـیـچـــ چـیـزیـــ نـیـسـتـــ
جـز انـتـظار آمـدنـتـــ
کـهـ شـبـیـهـ عـادتـــ شـد
_______________________________

مـیـدانـی ...
عجیبـــــ درد دارد ...
مرهــم باشـی و دور باشـی ...
درست مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب ...
_______________________________

نـفـســـ بـکـشـــ زنـــ ...!
هـوایـــ دلـــ زمـسـتـانـیـــ امـــ
عــجــیـبـــ !
گـرمـــ مـیـشـود بـهـ لـمـســـ بـودنـتـــ ...!
_______________________________

از تــو کــه دور می شــوم،
کــوچــه کــه هیــچ،
گــاهــی اتــوبــان هــم بــن بســت اســت ...!
_______________________________

تــو خود بگـو ...
سرزمیــن نگآهـتـــ را روی کدامینـــ گـُسـَـل بنا کردهای ..؟!..
کـه اینـــ گونـه
هَر شـَب و هر روز تمامـــ دل مـن را میلرزانـد ...!
_______________________________

دلــتــنــگـی
عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ
گـاهـی فـکـر مـیـکـنـی تـمـام شـده
امــا یـکـــ دفـعـه
هــمــهاتـــ را آتـش مـیـزنـد ...!
_______________________________

نـمـیـدانـی ...
چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ
وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ
مـعـنـی نـگـاهـتـــ
در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی
پـیـدا نـمـیـشـود ...!
_______________________________

به هیـــــچ روزی پـساتـــ نـمـیـدهـمـــ !
به هیـــــچ سـاعـتـی
به هیـــــچ دقـیـقـهای
به هیــــچ، هیچــــــــــی!
سـخـتـــ چـسـبـیـدهامـــ
تـمـامـتـــ را ...!
_______________________________

تنـــــــــــــهایی یعنـی:
ذهنم پــــــــُــرازتو خالی ازدیگران است!
امــــــــــا ...
کـــــــِنارم خالی ازتو،
پــــُــــــراز دیگران است!
_______________________________

از تـمـامــِـِ دار ِ دنیــا
تَـنـهـــــا یـکـــ چـیـز دارمـــ :
دوسـتـتــــــــ ...!
_______________________________

دسـتـهـایـتـــ را زیـر تـنـهـایـیـمـــ
سـتـون کـن کـه مـن از
آوارگـی بـیتـــو بـودن مـیتـرسـمـــ
_______________________________

تــو فـقـط عَـزمــِ آمـدن کـن ...
مَـن تــمـامِ جـادههـا رآ
قـالـیـچـه قــرمـز مـیاَنـدازمــ ...!
_______________________________

حَـتـم دارم کـارگـران در تمــــام ِ جاده هــا
مـشـغـول ِ کـارنــد ...!
هـمـه راههـایـی کـه تــو را بـه مـن مـیرسـاننــد
در دسـتـــِ تـعـمـیـــرنـد ...!
اگـر نـه، تــو حتمـا مـیآمـدی ...!!!
_______________________________

بـه مـن قــول بـده
در تـمامی سـال هـایی کـه بـاقی مـانده
تـا ابـــــــــــــد
مـواظـب خـودت بـاشـی
دیـگـر نـیستم کـه یـاد آوریـت کـنم...
_______________________________

روزهـایـی کـه مـیـگـفـتـی بـا مـــن
بـمـان تـنـهـای تــنـهـا
نـمـیـدانـسـتـم روزی خـواهـی گـفـت:
بـی مـــن بـمـان تـنـهـای تـنـهـا...!
_______________________________

مـــن فـرامـوش نــکـرده ام...
مـــن از نـهـایـت درد بـه بـی حـسـی رسـیـده ام...
_______________________________

وحــشــتــنــاکـــ اسـت
وقـتـی پـیـش مـن نـشـسـتـه ای
امـــا نــدارمـت...!
_______________________________

لامَصَصــب احســــآس است...
مــزرعــه کـه نیســت
هــِــی شُــخمَـــش مـیزنــی...!
_______________________________

هـیـچ کـس دیـگـــــر برایم او نـمـیشـود...
حـتـی خـــودش ...!
_______________________________

یـادم مـیافـتـد
کـه دلــتــنــگــی
بـهـانـه خـوبـی
بـرای تــکــرار یـک
اشــتــبــاه نـیـسـت...!
_______________________________

آخرین بـاری کـه از تـه دل
بـرای رفـتـنـت گـــــریـه کــردم
گـفـتـی: تـمـامـش کـن . . .
از آن روز
بـه احـتـرامـت
... چـنـان از تـه دل مـی خـنـدم
کـه گــاهــی فــرامــوشـــم مـــیـشــود
رفـــــتـــــه ای ...
_______________________________

عـــادت مـیـکـنـم بـه داشـتـن چـیـزی
و سـپـس نـــداشـتـنـش...
بـه بـــودن کـسـی
و سـپـس بـه نـــبـودنـش...
تـنـهـا عـــادت مـیـکـنـم
امـــا...
فـرامـوش نـــه !
_______________________________

دیـگـه حـتـی بـه سـایـه ام هـم اعـتـمـاد نـــدارم
چـون اونـم جـاهـای تـاریـک تـنـهـام مـیـذاره...
_______________________________

زیر آوار آخـریـن حـرفـت جـا مـانـده ام
لعنـــــتی ...!
نمی دانی " خداحافظت " چند ریـــــشتر بود...!!!
_______________________________

تـقـصـیـر تو نــیـسـت لــعــنــتــی؛
تو آدم بـودی...
مـــــن خـدایـت کـردم...!!!
_______________________________

دلــــــــــــــم از نــبـودنـت
پـــــــــــــر اسـت؛
پُر پُر پُر

...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

رئیس جمهور من
رئیس جمهور من
1- دکتر حسن روحانی 76% 2- سایر کاندیداها 22% 3- هیچکدام 3% مجموع آراء: 37 رایرای ها مخفی است
حضور روحانی پای صندوق اخذ رای
حضور روحانی پای صندوق اخذ رای
دکتر حسن روحانی
دکتر حسن روحانی
حــوصــله ام بـــرفــی سـت ...
حــوصــله ام بـــرفــی سـت ... بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ... از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ... آهــــای... کـــافــی ســت کمــی هــا کنــید ... تـــا کــه آب شــــوم ... ... ســاز دلــتــ کـه کــوکــ نــبــاشــد ... فــرقــی نــمــی کــنــد کــجــا بــ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۸ - ۲۲:۰۷ 13 نظر , 297 بازدید
عکسی از دانشجویی در دانشگاه مدرس (هند)
عکسی از دانشجویی در دانشگاه مدرس (هند)
از پل نامردان عبور نکن...
از پل نامردان عبور نکن...
لمس دیروز...لمس امروز...
لمس دیروز...لمس امروز...
بابا ببخشید  من بهت نیاز دارم
بابا ببخشید من بهت نیاز دارم
مهربانی را بیاموز.....
مهربانی را بیاموز.....
 ای که شاخ میگذاردی همه عمر...
ای که شاخ میگذاردی همه عمر...
رفتی...
رفتی...
غم...
غم...
عجب شبی ست امشب...
عجب شبی ست امشب...
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)