فراموش کردم
رتبه کلی: 240


درباره من
قلیونمـــــــــــــــــــ...._________
قلیونمـــــــــــــــــــ...._________
....___
....___
&&&&&&&&&ـــــ
&&&&&&&&&ـــــ
ـــــــــــــ...ــــــــــــــ
ـــــــــــــ...ــــــــــــــ
ه..............
ه..............
ــــــــــــــــــ........ــــــــــ
ــــــــــــــــــ........ــــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
---------
---------
ــــــــــــــــ.........ـــــــــ
ــــــــــــــــ.........ـــــــــ
ــــــــــــــــ...
ــــــــــــــــ...
ایستاده در حباب ـــــــــــــــ...
ایستاده در حباب ـــــــــــــــ...
دردی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دردی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خنده ــــــــــــــــ..ــــــــــ
خنده ــــــــــــــــ..ــــــــــ
دیر آمدی ــــــــــ..
دیر آمدی ــــــــــ..
تیغ
تیغ
دنیاــــــــــــ...ـــــــ
دنیاــــــــــــ...ـــــــ
مرد..
مرد..
درختـــــــــــ...
درختـــــــــــ...
زیر غریبهاــــــــــــ
زیر غریبهاــــــــــــ
جبهه های جنگــــ..
جبهه های جنگــــ..
ای فـــــلـــک...
ای فـــــلـــک...
پروازـــــــــــــــ.
پروازـــــــــــــــ.
هیــــ   فلانــــی
هیــــ فلانــــی
تو میایی
تو میایی
افتضاست
افتضاست
من..
من..
کابوس
کابوس
الکل
الکل
پایان
پایان
ایران ایر
ایران ایر
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پیامک ها شهید
کاربران آنلاین (0)