فراموش کردم
رتبه کلی: 6043


درباره من
زاهدا من که خراباتی و مستم به تو چه؟
ساغر و باده بود بر سر دستم به تو چه؟
تو اگر گوشه ی محراب نشستی صنمی گفت چرا؟
من اگر گوشه ی میخانه نشستم به تو چه؟
آتش دوزخ اگر قصد تو و ما بکند
تو که خشکی چه به من ، من که تر هستم به تو چه؟
.......................................................
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
................................................... 000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0

مـــــــیــــــــخـــــوای راجـــــــــب مــــــن

بــــــــــــدونـــــــی؟؟؟؟!!!!!
.
.
.
بـــــــاش

م«ی«گ«م...

نــــــشــــــــکــــــــن دلـــــــــمـــــو


....کــــــــه خــــــــــــــدا.....


مــــیـشــــــکـــــــنــــــه دلــــــــتـــــــــو...


...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

هـــــــــمـــــــه رو اد مـــــــــیـــــکـــنـــــم

@@@@جـــــــــــــــــــــــــز@@@@

لــــاشــــــــی هـــــا...

کـــــــــرکـــــــــــــس هــــــا...

کــــــــلـــــــاغ ســــــــیــــــــاه هـــــا...


__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0 .............««««بـــــــــگـــــــــــذریــــــــــم»»»»


تـــا مـــی تـــوانـــی از مــن فـــاصــلـــه بــــــــــگـــــیـــــر ... . !

اصَــــــن بــــرو و تـــه تـــه دنـــیا بــــایــــســـــت ... . !

ایـــــــســـــــتــــــــادی ... . ؟؟؟

حـــــــــالا بـــــــــرگـــــــــــرد ... . !

یــــــــک نــــفـــر پـــــشـــت ســـــرت ایــــــســـــــتـــــــــاده ... . !

و آآآآآآآآآن یــــــک نــــــفر مـــنـــم ... . !

ایــــــن شــــــعبــــده بازی نــیـــــــست عـــــــزیــــــــــزکـــــــــم ... . !

زمــــــــیــــــــن گــــــــرد اســــــت ... . !

یـــــک روز دوبـــــاره بــــــــه هـــــــم خــــواهــــــــیـــــــم رســـیــــــد ... .!!_______________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@

ابـــــــــی : کــــــی اشـــــــکـــــــا تـــو پـــــاکـــــ مـــیـــکــنــهـ ... . ؟

تـــتـــلـــو : کـــیــــ از پــــــشــــتـــ لــــــبـــــــاســــتــــــو مــــیـــبــــنــده ... . ؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تــــفــــاوت نـــســل هــــا تــــو دو جــــمـــلـــه خـــلـــا صـــــــه مــــــیــــشـــه.... . !!!!

_______________________________
_________@@@@@@@___________
_____@@@@@@@@@@@_________
___@@@@@______@@@@@_______
__@@@@@_________@@@@@_____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
__@@@@@_________@@@@@_____
___@@@@@______@@@@@_______
______@@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@___


تــاریــکـــی اتــــاقـــم شـــکـــســتــــه مـــی شــــود بـــا نــــوری ضــعــیــف

لـــرزشـــی روی مــیــز کـــنــار تــخــتـم مــــیــــفـــــتـــــد

از ایـــــن صـــــدا مـــتـــنــفـــر بـــودم امــــا

چــــشـــم هــــــایــــم را مـــیــمــالــم

new message

تــــا لــــود شــــود آآآآآرزو مـــی کــنم

کــــــــــاش تــــــو بـــــــاشــــی

ســــــــکـــــــوت مــــــــی کــــــنــــم ،

آآآآآآرزوی بــــی جــــایـــی بــــود !!!!!!!


________________________________
_@@@@@___________@@@@@__
__@@@@@_________@@@@@___
___@@@@@_______@@@@@____
___@@@@@______@@@@@_____
____@@@@@____@@@@@______
_____@@@@@__@@@@@_______
______@@@@@@@@@@________
_______@@@@@@@@@________
________@@@@@@@@_________
_________@@@@@@@_________
__________@@@@@@___


نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشد

ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد

مثـل زمستــــ ـــــان

احســــــاسـم یـخ زده

آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه

امیــــــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم و نه از رفتـــــن ی غمگیــن

ایـن روزهـــا پــُر از سکـــــــــوتـم....

______________________________
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@@______
___@@@@@@@@@@@@"""اااااااااااد کــــــــــردم جــــــــــر زدی

جـــــــر مـــــــــیـــــــــخـــــــوری

افـــــــــتــــــــــآآآآآآآآآد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.................................................. _________________________ _________________________ _______$$$$$$$$$$________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _________$$$$$$__________ _______$$$$$$$$$$________ _________________________ _________________________ ____$$$$$_______$$$$$____ __$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__ _$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______$$$$$$$$$$$$$______ ________$$$$$$$$$________ _________$$$$$$$_________ __________$$$$$__________ ___________$$$___________ ____________$____________ _________________________ _________________________ _$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$_________$$$$$___ ___$$$$$$_______$$$$$$___ ____$$$$$$_____$$$$$$____ ______$$$$$$$$$$$$$______ ________$$$$$$$$$________ _________________________ _________________________ .. -----$$$$$$$______$$$$$$$ __$$______$$$__$$$_____$$ _$$_________$$_$$________$ _$___________$$$_________$ _$__________$$_$$________$ _$$_________$$$$$_______$$ __$$_________$$$_______$$ ____$$________$_______$$ _____$$$_____________$$ _______$$__________$$ __________________$$ _________________$$ ________________$$ _______________$$ _______________$$ _______________$$$__$$ ________________$$_$$$ ________________$$$$$$ _________________$$$$$$ _______________,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 000000000000000,*-::-* _00.000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* __*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-* _______________,*-::-* ___00_____00,*-::-* _00000___00000,*-::-* 000000000000000,*-::-* 0000000000000000,*-::-* _00000000000000,*-::-* ___0000000000,*-::-* _____00000,*-::-* _______00,*-::-* _____0,*-::-* ____*-::-*_____00____00 __*-::-*____00000___0000 _*-::-*____000000000000000 _*-::-*____0000000000000000 __*-::-*____00000000000000 ____*-::-*____0000000000 ______*-::-*_____00000 _________*-::-*____00 ______________,*-::-*
***سالار اصغری*** (salar1379 )    
   
عنوان: اردوی بسیجی ما
اردوی بسیجی ما
کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید کل: 67 بازدید امروز: 67

این تصویر توسط جعفر امینی بررسی شده است.
برچسب ها:
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
تبلیغاتلوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
کاربران آنلاین (2)