فراموش کردم
اعضای انجمن(325) مدیریت انجمن
جستجوی انجمن
pariyaarang (parni )    

اگر مسئولین نظام اسامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت » ؟ حال جامعه ی دانشجویی آنقدر ذلیل شمرده شده که مسئولین ما را محتاج سخنرانی رئیس جمهور، در دانشگاهِ )مان(، بدون حضور خودمان م یدانند؟ تازه حصار هم کشید هاند!

درج شده در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۰ ساعت 15:41 بازدید کل: 89 بازدید امروز: 89
 


به حال دان شآموزان غبطه م یخورم! لااقل اگر «پرسش مهر » و یا «حضور
رئیس جمهور در مدرسه ی فان » از رسان هها اعام می شود، واقعا میان
دان شآموزان حضور دارند و یک خرده ارز شهایی نزد رئیس جمهور دارند!
امسال نیز همان آش است و همان کاسه. همان حضور و سخنرانی ظاهری
و کف زدن های نمایشی و بازی های رسان های و سوءاستفاده از لفظ دانشگاه
و دانشگاه تهران! حقیقتا پیشنهادم این است رئیس جمهور به دانشگاه
نیایند! نمی خواهم بیش از این ارزش های دانشجویی پایمال و هویتش ملعبه
شود. حداقل بروند جای دیگری و سخنرانی کنند، اصا شهری دیگر! مثا
هفت تپه، اراک، تبریز وغیره. به مناسبت بازگشایی سال تحصیلی و بیکاری
کارخانجاتشان سخنرانی ایراد فرمایند. شاید دلستری که در سلف به این
مناسبت به ما م یدهند، تبدیل شود به پرداخت حقوق عقب افتاده ی
کارگران برای ک مرنگ کردن اعتراضشان و یا رفع مشکلات خصوصی سازی
شرکت هایشان.
در این وادی، قلم ها شکسته نشده اند. فقط جوهرفروشی حرام است.
اربعین؛ پیش نمایشی از ظهور
شاید به جرات بتوان گفت اربعین گامی بزرگ است
به سوی تعریف جدیدی از روابط میان انسان ها.
جنگ داخلی در صنعت خودروسازی
ایران
گزارشی پیرامون اتفاقات اخیر در صنعت
خودروسازی. آیا با یک جنگ داخلی طرف هستیم؟
خوش آمدید
آقای رییس جمهور
سخنرانی روحانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی
جدید در دانشگاه )همین صفحه(
بعد از اتفاقات جشن ورودی ها
مراسم های دانشجویان
برعهده ی دانشجویان
)سرمقاله(
سال گذشته خبر آمدن رئیس جمهور مملکت به دانشگاه تهران،
به مناسبت بازگشایی دانشگاه، همه را به تکاپو انداخت. از مسئولین
دانشگاه که باید با تدابیر هوشمندانه و البته امنیت مآبانه تالار
علامه امینی را آماده ی مراسم م یکردند و کارمندانی را انتخاب
م یکردند تا در مراسم سخنرانی حضور یابند تا تشکل هایی
که به خاطر بسته شدن دهان هایشان و پایمال شدن هویت
دانشجوی یشان عصبانی بودند.
صبح روز مراسم، تشک لها با امید آنکه صدای اعتراضشان از پس
دیوارها به رئیس جمهور برسد و یا با جناب روحانی لحظاتی
چشم در چشم شوند، تجمعی تدارک دیده بودند و پاکارد در دست
شعار م یدادند. لکن زهی خیال باطل! دو سر گذرگاهی که تالار
در آن قرار داشت را حصار کشیده بودند و داربست زده بودند و مامور
گذاشته بودند. ظاهرا در انظار مسئولین دولتی و دانشگاهی، دانشجو
خیلی پس تتر از آن است که بتواند حتی صدای خود را به گوش
رئیس جمهورش برساند. درحال حاضر، دانشجو موجودی است که بیشترین
خطر را م یتواند برای رئیس جمهور ایجاد کند. البته این مسئله حرف
صحیحی است! دانشجو وظیفه دارد آنقدر آزادفکر و شجاع باشد که اشتباهات
و عقب ماندگی ها را به سان گرز آهنین بر کمر مسئولین بزند و آن ها را
متوجه مسیر نادرستشان کند. .اما تمام حرف های زیبا و شیک درباره مقام
شامخ دانشجو در این لحظه بی معنی است! برای آقایان همین که دانشجو
م یآید و م یرود و کمی هم مقاله بدهد تا باعث شود اسم آن مکان دانشگاه
باشد، کافی است. بیشتر از آن خطر جانی برای مسئولین ایجاد م یکند!
همیشه گمان این بود که دانشگاه به دانشجویانش افتخار م یکند، به
دستاوردهای علم یاش، به اینکه چه انسا نهای ارزشمندی تولید کرده و چه
اهدافی دنبال م یکند، م ینازد. ولی این ها همه برای شکلِ کار است. یعنی
چه؟ برویم به رمضان همین امسال، در مسجد دانشگاه، بعد از نماز عصر؛
جناب نیلی، ریاست محترم دانشگاه در جمع دانشجویان برای پاسخگویی
به اتفاقات رخ داده حاضر بودند. در میان سوالات، این گِله از سمت آقای
نیلی مطرح م یشود که چرا به صحبت نکردن تشک لها در حضور رئیس
جمهور اعتراض م یکنید؟ این کار شما اعتبار دانشگاه را خدشه دار م یکند.
یاللعجب! مگر این دانشگاه نبود که مرجع مسئولین بود؟ مگر امام راحل
نفرمود «من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را م یبوسم و م یدانم که
مراسم های دانشجویان تَکرار حصار
برعهده ی دانشجویان محمد حیدررضایی / معاون سیاسی بسیج فنی
محمدامین احمدی / سردبیر
سرمقاله یادداشت
اجازه ندادن به سخنرانی تشک لها در دانشکده های مکانیک،عمران،معدن
و شیمی را می توان زمین های دانست برای این پرسش که چرا باید
ارائه فعالیت دانشجویان به دانشجویان آن هم در روزی که تقریبا اکثر
ورود یها حضور دارند نیاز به اجاز هی رییس دانشکده داشته باشد؟
اگر به کمی عق بتر برگردیم و بخواهیم شاخص های یک دانشجوی
اید هآل را برشماریم، حتما مهم ترین آن اهل تفکر و تحلیل بودن است.
نقل به مضمون از بزرگان، دانشجویی که قدرت تفکر و تحلیل نداشته
باشد، هرچقدر هم که برایش زحمت کشیده شود آخرش با یک آبنبات
چوبی می رود سمت کشورهای دیگر.
ترس از این است که مبادا رییس دانشکده ای این چیزها را نداند. ترس
از این است که مسئولین یک دانشکده هویت اصلی دانشجو را از او
بگیرند و یک هویت جعلی به او بدهند که تنها مولف هاش همان چند
واحد درسی است. اکنون که در این برهه از تاریخ، کشور بیش از پیش
به دانشجوی اهل تفکر و تعقل نیاز دارد تا بتواند شرایط را به خوبی
درک کند؛ آیا واقعا منطقی است که معدود بسترهای آشنایی دانشجویان
ورودی با این مهم در دانشگاه نیاز به اجازه رییس یک دانشکده داشته
باشد؟ مثل این است که بگوییم آب خوردن دانشجو هم نیاز به اجازه
رییس دانشکده دارد! اگر درکِمان درست باشد قضیه همین قدر بدیهی
و روشن است.
حالا که در گوشه کنار این مملکت م یبینیم مهندسانی که بدون رشد
فکری تنها بستری برای پولسازی سرمایه داران شد هاند، بهتر نیست
جای سنگ اندازی، کمک کنیم تا این مشکل نیز رفع شود؟ اگر را هحل
حذف به مرور تشک لهای دانشجویی است که وای بر را هح لهایمان.
امروز این چهار دانشکده، فردا دانشکده های دیگر و به مرور تمام
دانشکده ی فنی.
ادامه در صفحه ی بعد
نشری هی رسمی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
سال یازدهم - شما ره ی دوم - مهرماه 98
مدیر مسئول: محمود سلوک مفرد
سردبیر: محمدامین احمدی
هیات تحریریه: سید مهدی حسینی، امین خواجه حیدری، محمدحسین
مرادی و محمد حیدررضایی
حکومتهای مستبد دنیا، صرفه شان به این است که مردم سیاسی نباشند؛ مردم درک و
تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند. اما حکومتی که م یخواهد به دست مردم کارهای
بزرگ را انجام دهد؛ نظام را م یخواهد با قدرت ب یپایان مردم به سر منزل مقصود برساند و
مردم را همه چیز نظام م یداند، مگر مردمش بخصوص جوانان، و بالاخص جوانانِ دانشجویش
م یتوانند غیر سیاسی باشند؟! مگر می شود؟! عالِمترین عالِمها و دانشمندترین دانشمندها را
هم، اگر مغز و فهم سیاسی نداشته باشند، دشمن با یک آبنبات تُرش می تواند به آن طرف
ببرد؛ مجذوب خودش کند، و در جهت اهداف خودش قرار دهد!
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان )سال 1372 (
عکس مربوط به سخنرانی سال گذشت هی روحانی در دانشگاه است.
سال یازدهم- شماره ی دوم- مهرماه 98 نبض نشری هی بسیج دانشجویی دانشکده ی فنی 2
ادام هی سرمقاله
اگر م یخواهید کارخانه ی ربات سازی درست کنید که خروجیش پول
بگیرد و علمش را در اختیارتان بگذارد، همین جا بگویم کشور را اشتباه
آمدید، چون در اینجا « دانشگاه مبدا همه ی تحولات است .»
نیاز است که تک تک دانشجویان دارای درک و فهم و قدرت تحلیل
باشند. دانشجوی یک کشور ضعف تحلیل پیدا کند، آینده کشور در خطر
است. حالا دانشکد هها که بستری صمیم یتر برای ایجاد یک ارتباط
میان تشک لها و دانشجویان ورودی هستند چرا نباید ارائه ای داشته
باشند؟ آیا قرار است با جلوگیری از معرفی تشک لهای هر دانشکده
ک مکم نیروی انسانی تشک لها کاهش یابد؟ بعد از نیروی انسانی هم
شاهد مرگ خاموش تشک لها خواهیم بود؟
واضح است که برخی کارها که جزئی از هویت دانشجویان م یباشد
نیازی به اجازه، دستور و غیره ندارد. ارائه ی تشک لها در سالن چمران
هدف دیگری دارد و ارائه ی آ نها برای هر دانشکده هدفی دیگر. یکی
بستر فعالی تهای بزرگ است و دیگری بستری برای رشد افراد. سخت
نیست تفاو تهای ای نها را فهمیدن. باید به سمتی رفت که قبول
کنیم رشد فکری وظیف هی دانشگاه است و با ارائه چند واحد نمی توان
این رشد فکری را بدست آورد.
انقلابی که بر پایه ی مردم است چگونه می تواند بدون رشد مردمش
به جایی برسد؟ انتظار نداریم که مردم یک شبه علام هی دهر شوند.
نگرانی از این بابت است که شاید مسئولان دانشکد هها یک دانشگاه آرام
و خنثی را به یک دانشگاه فعال،پویا و دغدغ همند ترجیح م یدهند. ترس
از این است که بزرگترین سرمای هی انقاب که همان مرد ماند فدای
برخی تفکرات شوند که علی الظاهر مفیداند اما سرانجام باعث کاهش
نقش مردم در کشور می شوند.
البته وقتی که رییس جمهور کشور م یآید داخل دانشگاه و اجازه ی
ایراد سخن به دانشجویان نم یدهد انتظار بی جاییست که بخواهیم
کارمندان آن دولت به دانشجویان بها دهند. هرچه نباشد «از کوزه همان
برون تراود که در اوست ». بدیهی است که تصمی مگیران اصلی باید قبول
کنند که برنامه ی روز معارفه برای هر دانشکده باید به تصویب مسئولین
و تشک لهای هر یک از دانشکد هها برسد نه بصورت فرمانی! این جدای
از آن است که کسی حق صحبت کردن را از دانشجویان سلب نکند. هر
چه نباشد ای نها موذن جامع هاند و اگر نتوانند اذان بگویند چگونه امتی
را بیدار کنند.
تصمیماتی که اتخاذ م یشود نباید با وتوی رییس دانشکده تغییر کند.
مخصوصا مسائلی مانند سخنرانی تشکل ها. تشک لها روح دانشگا هاند اگر
بهایی به آ نها داده نشود فردا روزی حاصلش را درکشور خواهید دید و
اگر دانشجویان اثرگذاری مطلوبی در دوران تحصیل نداشته باشند، قطعا
موتور محرک خوبی برای پیشرفت کشور نخواهند شد. نهایتا عالمی
می شوند و م یروند آنجایی که علمشان را بیشتر م یخرند.
یادداشت
گزارش
جنگ داخلی در صنعت
خودروسازی ایران
اربعین؛ پیش نمایشی از ظهور
امین خواجه حیدری / برق 96
محمدحسین مرادی / مکانیک 97
درباره نقش اراده ملت در تعیین سرنوشت جوامع سخن بسیار گفته
شده است. این نقش به فراخور شرایط و موقعیت زمانی و مکانی مثبت
یا منفی بوده است. گاه مردم با کنار گذاشتن اختلافات و تفاو تها در
شرایط حساس ی کدل شد هاند و بر دشمنانشان غلبه کرد هاند. گاهی
هم اشتباهات آ نها در یک مقطع، موجب زیان خودشان و حتی نسل
های بعدشان شده است.به جرات می توان گفت از مهم ترین نمون ههای
اثرگذاری مردم در چند دهه اخیر در انقلابی بود که اواخر دهه هفتاد
میادی در ایران رخ داد. این انقاب بر خاف انقلا بهای هم رده خود
که یا با دخالت نیروهای نظامی شکل کودتا به خود گرفتند و یا با
حمایت قدر تهای بیگانه روی کار آمدند ، عمده پیروزی خود را مدیون
توده مردم و حضور پیوسته آ نها در صحنه انقاب است. مردمی که با
دو ملت ایران و عراق هستند ولی این حس برادری و عشق به امام
حسین)ع( هر سال پر شورتر می شود. در این مسیر مردمانی هستند
که خانه و بدون هیچ چشم داشتی همه زندگی خود را وقف زوار امام
حسین)ع( م یکنند. در سوی مقابل هم با پوی شهای شکل گرفته و
فضای ایجاد شده ، سعی م یشود تا کمترین اصطکاک و ناراحتی بین
مردم دو کشور ایجاد شود. فراگیری نام حسین در کل عالم نشان از
این دارد ارزش هایی که حسین )ع( برای آنها شهید شد، همچون
آزادگی و ایثار، جهانی است و اختصاص به شیعیان ندارد. مخالفانش
هم که از این گردهمایی عظیم مسلمین به خشم آمد هاند ، سناریوهای
مختلفی را برای تضعیف آن ترتیب م یدهند که جدیدترین آن را امسال
در اعتراضات عراق در آستانه اربعین دیدیم. با این تفاسیر اگر ملت
مسلمان به دنبال تحقق آرما نهای اسام و احیای مجدد آن هستند
باید به اشتراکات اساسی و بنیادی یکدیگر بازگردند و از دامن زدن به
اختلافات و کین هها بپرهیزند. می توان گفت که اربعین یک انقاب
عظیمی است در تعریف روابط انسا نها با یکدیگر. جایی که دیگر
مبنای ارتباطات منافع شخصی نیست و روابط بر پایه ی هدف مشترک
است. شاید بتوان گفت ایده ی جدیدی در تعریف تعامات به وجود
آمده که از سطوح تفکر و فرهنگ گذشته به عرصه ی ظهور رسیده
است.
دستان خالی و بدون سازماندهی مشخص، با تفکرهای مختلف و اغلب
با ریشه ی ثابت برای هدفی واحد قیام کردند و حکومت تحت سلطه
آمریکا را ساقط. این مردم در حالی که مال و جان خود را در دست
گرفته بودند با اتحاد توانستند معادلات دنیایی قدرت را تغییر دهند.
عکس این موضوع هم در تاریخ رخ داده است. مواردی همچون اشتباهات
گرو ههای گوناگون در یک جامعه که با هم اختلافات جزئی داشته اند،
موجب شده تا جامعه در سراشیبی زوال قرار گیرد. اگر ریشههای شکل
گیری داعش را جستجو کنیم ، سوای از نقش قدر تهای فرامنطقه ای
، فتن ههای مذهبی و قومی در پیدایش داعش تاثیری منکر ناشدنی
داشتند. چامسکی در این باره می گوید: «پیدایش داعش و گسترش عمومی
رادیکالیزم نتیجه دس تاندازی واشنگتن در جامعه شکننده عراق است؛
جامع های که به سختی و بعد از یک دهه تحری مهای شدید امریکا و
انگلیس در کنار هم مانده بود. » واقعیت این است که استعمارگران برای
تسلط بر منطقه خاورمیانه بیش از اینکه روی قدرت خود حساب کنند،
به اختاف مردمان منطقه چشم دوخته اند. یکی از مظاهری که در
سال های گذشته نمونه ای از همکاری مردم در بعد اجتماعی را نشان
م یدهد، پیاد هروی اربعین است. عل یرغم اینکه هر سال عد های در
فضای مجازی و حقیقی به دنبال سرد کردن آن و ایجاد تفرقه میان
خودروسازی در ایران همیشه محل بحث میان کارشناسان بوده است. از
مقایسه دو خودروساز ایرانی با خودروسازهای کره ای تا سوال از نحوه ی
دریافت استانداردهای محصولات. همیشه این چالش مطرح بود هاست
که چرا خودروسازهای ما پیشرفت چندانی ندارند و همچنان محصولات
قرن 20 را تولید م یکنند.
اظهارات جالب و قابل تامل مهدی دادفر در مورد برخی ضع فهای
تصمی مگیری در شرک تهای خودروسازی شنیدنی است. دبیر انجمن
واردکنندگان در جلس هی اخیری که در دفتر بسیج دانشکده ی فنی
برگزار شد، گفت: «صنعت خودروی کشور دست مجموع های از نهادها
و سازمان هاست ». وی افزود: « برای همین است که شما در فضای
خودرویی کشور شاهد آن هستید که شش ماه حرف فان سازمان بر
دیگران غالب است و یک سری از اتفاقات م یافتد؛ چند ماه دیگر فان
نهاد دیگر قدرتش بر دیگران م یچربد و یک سری اتفاقات متفاوت
و بعضا متناقض دیگری رخ م یدهد ». نهادها و مجموع ههایی که
تعدادشان به طور دقیق در دسترس نیست؛ اما اظهار نظر برخی افراد،
حاکی از اثرگذاری آ نها است. این امر سبب شده که ما دقیق ندانیم
برای بررسی مشکلات قابل توجه صنعت خودرو به سراغ چه کسی
برویم. سراغ وزارت صمت یا مجلس یا خود خودروسازان و یا نهادهای
دیگر. مثا سا لها از حذف پراید به دلیل پاس نکردن شاخص های
استانداردی سخن گفته م یشد؛ اما اتفاقی در خط تولیدها نمی افتاد.
حالا این را از چه کسی باید پیگیری کرد؟ از آن همه نهادی که
در تصمی مگیر یهای خودروسازان نقش دارند؟ اینجا باید خودروسازان
کوتاه بیایند و خط تولید پراید را متوقف کنند یا سازمان استاندارد از
مواضع خودش عقب نشینی کند.
مساله دیگر در خودروسازی ها، داشتن شرکت های اقمار یست.
شرک تهایی که سود ده یا زیان ده بودنشان م یتواند تاثیر چشمگیری
بر محصولات نهایی خودروسازان داشته باشد. علی علی لو، رییس
هیئت تحقیق و تفحص از خودرو سازان در ای نباره گفت: چند
سال پیش که قیمت تمام شده پراید 9 الی 11 میلیون تومان بود،
خودروسازان 19 میلیون م یفروختند. چرا که مجبور بودند زیا نهای
شرکت های اقماری خود را جبران کنند. در این بین آ نها هیچ وقت
متحمل هزینه نمی شدند، همیشه این ملت بود که هزین هها را م یداد.
آنها سود و ضرر و همه حساب رس یها را در اخر سال م یکردند و
طبق ان پراید 14 میلیونی را 21 میلیون م یدادند.
اکنون در این مرحله بنظر م یرسد خودروسازان از سود سرمایه گذاری
باید دست بکشند و بیشتر به فکر سود از راه تولید باشند. سودی که
اصا فلسفه ی وجودی یک کارخانه ی تولیدی است.
این روزها که قوه قضاییه در حال دستگیری برخی از افراد مرتبط با
این حوزه است، سوالی که پیش می آید این است که شرکت های
بعدی که سراغشان م یروند نامشان چیست؟ یا در این مدل عجیب و
غریب چه نقشی را ایفا م یکنند؟ البته اخیرا نظرات برخی از اعضای
کمیسیون صمت مجلس نشان از تعامل دولت با برخی از جریا نهای
اثرگذار در مجموعه خودروساز یها دارد. در این مقطع زمان باید دید
آیا تصمیمی گرفته م یشود که مسیر چندساله خودروسازی را تغییر
م یدهد یا باید نظار هگر وضع موجود با تغییر برخی از ظواهر باشیم؟
چند وقتی است که موضوع خودروسازی در ایران به بحث
اول در محافل تخصصی تبدیل شده است. موضوعی که اگر چه
مربوط به تنها بخشی از نیازهای جامعه است اما شاید حل آن
بتواند الگویی برای سایر فعالی تها در کشور باشد. اغلب همیشه
این سوال در ذهن مردم است که چرا با پولی که م یتوان
خودرویی با کلاس جهانی خرید باید سوار خودرویی شد که
برخی از استانداردها کشور خودش را هم ندارد.
جلسه با مهدی دادفر و علی عل یلو در دفتر بسیج فنی

این مطلب توسط میثم عظیمی. بررسی شده است. تاریخ تایید: ۹۸/۰۸/۱۰ - ۱۶:۱۶
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (1)