فراموش کردم
رتبه کلی: 289


درباره من
سرنوشت من بی تو
جمله بی فاعلی ست
که فعلش تعطیل استــــــــــــــــ
.
.
.
سلامتی دلتنگا نه دلسنگا


سلامتی سربازا نه چتربازا


سلامتی ناشیا نه ل.اشیا


سلامتی رازدارا نه نازدارا


سلامتی تو دلیا نه تو مخیاسلامتی رفقا نه رقباسلامتی زجر دیده ها
سلامتیه خودم و خودت !

من نماد یک ملت رو به انحطاط ام.================= پیک اول به سلامتی اون سربازی که تو
پادگانه و موقع شام
به دوست دخترش فکر میکنه!
اما دختره داره شام روبایه پسره دیگه
تورستوران میخوره
====
پیک دوم به سلامتی پسری که فهمید عشقش با
بهترین
دوستش رفیق شده زنگ زد و بهش گفت:سلام
آبجی!!!
====
پیک سوم به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون
داره یه...
عمر از زندگی میکشه
====
پیک چهارم به سلامتی سربازی که انقدر نامه داد که
نامزدش!!!
عاشق پستچی شد
====
پیک پنجم به سلامتی اونی که رفتو تنهام گذاشت ولی
هنوزم
تاریخ تولدش رمز گوشیمه
====
پیک شیشم به سلامتی همه اونایی که دلشون
هوای آغوش
عشقشون رو کرده ولی جز زانوهای غم چیزی واسه
بغل کردنشون ندارن
=====
پیک هفتم به سلامتی اون بامرامی که تو دادگاه به
رفیقش گفت داداش رفاقت تاوان داره تاوانشو میدم
زندان که چیزی نیست مال مرده.
حرف آخرش این بود که داداش
حواست به عشقم باشه.رو کرد به عشقش گفت
منتظرم باش...
ولی وقتی برگشت بابغض گفت سلام داداش
سلام زن داداش

====
پیک هشتم به سلامتی پسریکه تو خیابون عشقش رو

تو دست یکی دیگه دید و داد زد اهای غریبه مواظب
عشقم باش
دختره:
هم اون روبا انگشتش به پسره نشون داد گفت میشناسی
انگار دیونست
====

پیک نهم به سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن
گرفت و پای
جوبه دار گفتند حرف آخر؟؟
گفت به رفیقم بگید از دستم بیش از این برنیامد

===

وپیک دهم پیک آخر میخورم به سلامتیه خدا که همه
آرزوهامو جلو چشام پرپر کرد تا عظمتشو نشونم بده
.
.
.
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم

دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
دووستت دارم
دوووستت دارم
دووووستت دارم
دوووووستت دارم
دوووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووووووووووووستت دارم
دوووووووووووووووستت دارم
دووووووووووووستت دارم
دوووووووووستت دارم
دوووووستت دارم
دووووستت دارم
دوووستت دارم
دووستت دارم
دوستت دارم
۵۵۵۵
۵۵۵۵
اینم واسه خاطر شما دوستان گلم.()گوش کنین قشنگه)
اینم واسه خاطر شما دوستان گلم.()گوش کنین قشنگه)
سلام به دوستان گلم خوبین همگی
سلام به دوستان گلم خوبین همگی
میانه-ارکستر بیتا-سیروس نجفی-بانام:عاشق اولمشام
میانه-ارکستر بیتا-سیروس نجفی-بانام:عاشق اولمشام
سلام سلام من اومدم
سلام سلام من اومدم
سلام من اومدم
سلام من اومدم
سلام سلام بعد چندماه بازم اومدم.خوبین همگی.دلم براتون تنگ شده بود...
سلام سلام بعد چندماه بازم اومدم.خوبین همگی.دلم براتون تنگ شده بود...
بهزادپکس.آهنگ صدات نمیاد
بهزادپکس.آهنگ صدات نمیاد
سلام سلام همگی خوبین کی حوصله داره بامن برقصه بیاد وسط...حامد پهلانه.
سلام سلام همگی خوبین کی حوصله داره بامن برقصه بیاد وسط...حامد پهلانه.
1- خیلی بده 45% 2- خوبه 21% 3- افتضاحه 12% 4- عالی 12% 5- نداریم 7% 6- خودت بگو 2% مجموع آراء: 42 رایرای ها قابل مشاهده است
تقدیم به همه ادد لیستای گلم
تقدیم به همه ادد لیستای گلم
مهدی احمدوند...بارون
مهدی احمدوند...بارون
بهترین دوستای پسر ادد لیستم
بهترین دوستای پسر ادد لیستم
داداش محراب و میلادجووون
داداش محراب و میلادجووون
بهترین ادد لیستای دخترم...لایک.
بهترین ادد لیستای دخترم...لایک.
سسلام دوستان گلم(یاشاسین تراختور)
سسلام دوستان گلم(یاشاسین تراختور)
نوحه زنی ترکها
نوحه زنی ترکها
سلام دوستان خوبین
سلام دوستان خوبین
سلام دوستان ماشین جدیدمه خوبه آیا؟؟؟
سلام دوستان ماشین جدیدمه خوبه آیا؟؟؟
بهترین اددلیستای پسرم...خودتو دیدی بلایک
بهترین اددلیستای پسرم...خودتو دیدی بلایک
سلام خوبین دوستان گلم
سلام خوبین دوستان گلم
سلام دوستان گلم خوبین خوشین؟؟؟
سلام دوستان گلم خوبین خوشین؟؟؟
سلام دوستان گلم بعد 45 روز بازم اومدم...اینم خودم کشیدم خوبه آیا؟؟؟
سلام دوستان گلم بعد 45 روز بازم اومدم...اینم خودم کشیدم خوبه آیا؟؟؟
sorry
sorry
اون وقت من که خیلی دوست دارم...
اون وقت من که خیلی دوست دارم...
خیلی دوست دارم منم دوست دارم.
خیلی دوست دارم منم دوست دارم.
سلام دوستان گل و مهربونم.
سلام دوستان گل و مهربونم.
222222222222
222222222222
111111111111
111111111111
سلام سلام سلام سلام سلام سلام خخخخخخخخ من من من من من من خخخخخخخ اومدم اومدم اومدم اومدم خخخخخخ
سلام سلام سلام سلام سلام سلام خخخخخخخخ من من من من من من خخخخخخخ اومدم اومدم اومدم اومدم خخخخخخ
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)