فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: آّب وخاک
کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی هیدروفلوم هیدروفلوم هیدروفلوم هیدروفلوم هیدروفلوم هیدروفلوم کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی قنات قنات قنات قنات کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی هیدروفلوم هیدروفلوم هیدروفلوم هیدروفلوم کشاورزی سنتی کشاورزی سنتی مزرعه آبیاری تحت فشار یونجه در میانه مزرعه آبیاری تحت فشار یونجه در میانه هیدروفلوم هیدروفلوم کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی هیدروفلوم هیدروفلوم کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی کشاورزی -آب و خاک(نکات فنی در آبیاری قطره ای) کاربردی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)