فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 1552


درباره من
17سالمه از شیرازمعماری میخونم 5/2سال گیتار کار میکنم عضو گروه رایکا (ماهور)

♫♫♫♥♫♫♫♥♫♫♫♥♫♫♫♥

اولیــــن کســــے کــــه دوســــش

دارے ♥ دلتــــو میــــشکــــونه و

میــــره !

دومیــــن کســــے رو کــــه میــــاے

دوســــت داشتــــه باشــــے ♥ و از

تجــــربــــه قبــــلے استفــــاده

مــــے کنــــے ولــــے دلتــــو بدتــــر

میشــــکنــــه و میــــزآره میــــره !

بعدش دیگــــه هیــــچ چیــــز

وآســــت مهــــم نیســــت و از

ایــــن به بعــــد میشــــے اوטּ

آدمــــے کــــه هیــــچ وقــــت

نبــــودے .

دیگــــه "♥دوســــت دارم

♥"وآســــت رنگــــے نداره ... و

اگــــه یــــه آدم خــــوب باهــــات

دوســــت بشــــه ، تــــو دلشــــو

میشــــکونــــے کــــه انتقــــام

خودتــــو ازش بگیــــرے و اونــــو ول

مــــےکنــــے و میــــرے بــــا یکــــے

دیگــــه……

اینطــــوریــــه کــــه دل همــــه ے

آدمــــا میشــــکنــــه

اینــــه قصــــه ے تلــــخ

عاشــــقــــے...

پوریا اسفندیاری مهشید خانی معصومه همایونی نصیرنوروزی حاجوی تایماز مییانالی خشایار محمدی sogand1995 میرداودمعصومی علاء الهه..ع ای کاش میانا نیوز اسماعیل شیرازی سعید تبریزی خزاعی مینا امیری atishpare2000 نازنین زهرا یاسین86 سامی 1990 YAĞIŞ SEVƏN milad......... 910 رضا جان سینا اصلانی سعیداصغری * هدایت آرامش محمدمهدی آرتین نسیم م فینگیلی مینگیلی رؤیای یخی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات