فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3761


درباره من
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

عشقـ یـا هـَــوَسـ


وقتیـ کـه کنـار مـنی و دلتـ جایـ دیگـر استـ..


وقتیـ دستانتـ بـا مـنـ و دلتـ بـا او


وقتـیـ تنهـا زیباییـ های ظاهرمـ بـه چشمتـ میایـد نـه زیباییـ هایـ اخلاقمـوقتـیـ بـا نگاهتـ مـرا سـرتـاپـا انـدازهـ میگیـری بیـ انـ کـه بـه نگاهمـ توجـه کنـی


عشقـ یـا هوسـ؟:|


کدامشـ را باور کنمـ...


اخرشـ بازیچـه میشومـ؟یـا بازنـده؟:|

این اکانت ب خود نوید خان تحویل داده شد.

1- ب جــــــون مامانم فقط یــــــکی 56% 2- بیشتر از این حــــــــرفاست 25% 3- زیاد نیس ســـــه تــــــــا 19% 4- بخـــــــدا فقط دوتا، یکی دختر یکی پسر 0% مجموع آراء: 16 رایرای ها قابل مشاهده است
1- شهــــــ ـــــــــــ ـــــــــــریور 16% 2- تــــــــــ ـــــــــ ــــــــیر 11% 3- بـــــــــــ ــــــــــــــهمن 11% 4- خــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــرداد 10% 5- دی 10% 6- اردیــــــــــــ ــــــــــــبهشت 9% 7- آذر 9% 8- مــــــــ ـــــــــ ــــــــــــرداد 8% 9- فروردیـــــــــــــ ـــــــــــــن 6% 10- مــــــــ ـــــــــــهر 5% 11- آبــــــــــــ ـــــــــــــان 4% مجموع آراء: 79 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (4)