فراموش کردم
رتبه کلی: 503


درباره من
من یک دختـــــــر ایــــرانیــــــــم ...
بــــــــدان ...
"حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــــوای" دیگری برود ...
تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد ...
روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده شده و احســـــاس نام گرفته ... ... ...
ارزان نمی فروشمش...
دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد ...
بـــی حـــرمتـــش نمی کنم و به هــر کس نمی سپارمش ...فقط برای خودم هستم من ؛

خودِ خودم

نه زیبایم و نه عروسکی و نه محتاج نگاهی

برای تو که صورتهای رنگ شده را می پرستـی

نه سیرت آدمها را...

هیچ ندارم

راهت را بگیر و برو

حوالی من توقف ممنـوع است....

من
لُطفآ وَقت میآ ب اِحتِرآم نَُـ

عَزیزَم مَـ ـ بَرآتـ دَعوَتـ نآمـ نَفرِستآدَم

ایـ جـا رو دوسـتــ نَدآر آرِ سَخت نیسـتــ ،

او رو بِزَن و برو بیـرو ...

اینجــآ همــ هر وقتـــ شــآد بــآشَمـــ مطلَبــِ شــآد م ذارمـــ

هــروقتَمـــ نـــآراحتَمـــ مطلَبـــآمـــ غمگینــه

ضمنــأ خیـ ـلــ مهــ ـرَبــونَمـ امـ ـا حَســ ــاس...

کَســآیی کـــ ه تَشریف میـــآرَ و بـــآ کَمـــآل تــاسّف :0 نظر

نمی دَ شآمل پیگرد قیـــآمتی میشـ ! حـآلـآ خـود دانـی ! :)

این پیـج مجهـّــز بــ ه دوربیــ مَدار بَستـــ ه اَستـــ !

بِبیـ ایـ فیلـم زِندِگیـمُ قـآنو نَداره، تـوش حَقیقَتـ لُختـ

مـ شـ ِو سـآنسور مَحآلـ ، پس او نقـابتـو بـردار و بیـآ اینجـآ

لطفــ اً

یــه خــورده دیفــونــَــمـ عــاشــِــقــه خــُــلــ بــآزی همــه

رَقــَمــَشــو پــآیــَــمـ فخــت حَــدی داره !

پــآییــزو ســَــرمــآیِ زمــســـتونــو هیــچ رَقــَــمــه دوســ ندارَمـ

هـَمــَــش حـِـســه دلتنگــیــه . .خــَــفــَـمـ میکــنه . .ایـــشششــ

عــَـوَضــِش کلــی عــآشــِــقــه اسفــنــد مــآهــو بــَــهــآرَمـ ...

مخــصــوصــاَ اونــ آخــَـراشــ کــه نمـ نمــَکــــ بــویِ بــَــهــآرو

میتـــونی حــســ کنـی . . عــاشــقــشــَمـ یــَـنی !

تنهـــآ هـــواییــه کــه وَخــتی استشمــــآمـش میکــنــَــمـ

عــاشــِــقـــه دُنیــــآ و زنــدگی میشــَــمـ . .

تــازَشــَـمــ تـــآبســتـونَــمـ دوســ دارَمـ هــَوآر تـــآ . .

مسخــره و لوســ بـآزیــو دوســ ندارَمـ

خــوشــَـمـ نمــیـآد کســی زیــآد ســَــر بــه ســَرمـ بــزاره

جــالب اَنگــیــز نیســ واسَمـ

اَز ابــرازه احــســاســایِ دروغــَمـ بَــدَمـ میــآد . .

اَ


اومــَــدَمـ اینجــآ فــَــخــَـــته فــَـخــت بــآ دوســـآیی کــه

عــآشــقــشــونــَــمـ یــه چــَـن لحــظــه ای کــه

بــاهَمیمـُ خــوشــ بگــذَرونــَـمـ !


دوســایِ اَدلیــســَـمــو دوسشــون دارَمـ بــَراشــونــَـم احــترام

قــآیلــَـمـ چــون هــَـمـ مــن همـ اونــا همدیگــَرو انتخــابــ کــردیمـ

پــَ ســعــیــَمـ ایــنــه بــه نَظَــر و کــارو احســآســـشــون احــترام

بــذارَمـ .

دوســ نـدارَمـ بــا کســی خیــلی صــَمــیمی شــَمـ یــا ســَر اَز

کــآراشـ دَرآرَمـ تــواَمـ بــه هَمـیــنی کــه اینجــآ نوشــتَـمـ قــانِـع

بــآشــو چیــزی نپــُــرســ !

فــوضــولیــَـمـ موقــوفـــ ؛ نتــونســی جــُلــو فوضــولیتــو

بگیــری خیــلی شیکــو مَجــلسی خــوشــ اومــَـدی !
مـ نـویسم سَـرشــــار از عـشــق

بـراِ تـویــ کـ همیـشــ . . .

تَنهـــا مُخـاطَــبِ خــاصِّ دل نـوشتــ هــا ِ مَنـــ . . .!

بـراِ تــــــو کـ بخـوانـــ و بـدانـــ

دوسـت داشتـنــت در مــ بـــ انتـهـاسـت . . . /.


اینجـا مَنـ مینِویسَـــم...(!)

خُــــودَم را... /.

لَحظِه هایَـــــم را... /.

عَصَبانیَتَـــــم را... /.

دِلتَنگی هایَـــــــم را... /.

غُرغُر هایَـــــم را /.

گِـلِه هـایی کِ هیچـ گاه بِ زَبانـ آوَردِه نِمیشَوَنـد وَ مُـدامـ نِوِشتِـه میشَوَنـد(!)

چیزهایــــی کِ روزی آزارَمــ میـــــدادِه...(!)

خُـــــودَم را... /.

تــــــــو را... /.

او را ... /.

همــــه را /.

تـویِ آشُفتِــــه تَرینـ لَحَظاتـ هَـــم مَرا بِبینـــی ظاهِــــرَم آرام اَستـ /.(!)

اما اینجــــا کَلَمِـه هــام فَـــــریاد اَستـ... (!)

اینـــجا مـالِـ مَــــنـ اَستـ... /.

مـــالِـ خـــودَم /.

هَــر جـــور دِلَــم بِخواهَــــد توشـ مینِویسَـــــم (!)

تـا آرامَــــم کُنَــد /.

وَقتــــــی صِـدا کَـــم مـــــی آوَرَم.../

وَقتـــــــی دَردَم میگیــــــرَد /.

وَقتـــی بُغضـ میکُنَــمـ... /.

وَقتـــــــی میمیــــــرَمـ /.

هَــــرکَسـ دِلَــشـ گِرِفتـــــه اَســتـ اَز اینـ جـــــا بِرَوَد (!)

اینجــــا اُتـــاقِ خاطِـــراتِ تَـرَکـ خُـــوردِه مَــــنـ اَستـ.(!):|اسم اصلیم آرتمیس هست

اما دوستام اوین صدام میکنن.

ش.ی.ر.ا.ز شیرازی هستم ها کاکو

دانشجوی ارشد دانشگاه مجازی شیراز در رشته مهندسی صنایع

اسم مستعار وهنریم : جذابیت سرد

عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن، آدم را پخته;

هر داغی یک روز سرد میشود، اما

هیچ پختهای دیگر خام نمیشود

علایق

خُـــــــــدا
خـــانـواد
خــود
دوسـتا
اسمــ
گـوشـیـ
لپ تــابـ
مــوسیــقـ
سیگـارم
فنـدـم
چشـما وحشـ خــود
گرفتــن دستــاش
عطـــرتنــش
بو سیگـارش
دفتـرچـ برگـ اهیـم
لسـیون سـ د هـا
پنجـــره اُتاقــَـم
خـــوآب..
برچســب هـا
ناخـن فرنـچ شـده
لا اسـتخـون
تظاهـر ـردن
گیتـار
دادوبیــداد
شـب
ستــاره ها
بـاد کـولر آبـ
خـاک نـم گرفـت
د و د پلیــرم و تلوزیــون اتاقـم
دوغ
گـاز زدن از لـُپ
کیـف پـول سیـاهُ سفیـد
مجسـم
منگنـ
بالـکن اتاقـم
چربـ صورتـم
رژگونـ و روسـر هـا
پیــانـو
عطــــر رز
بُــــــرجِ ایـفـِـل

شَـبــــــــ
زیـر بـــاران راه رفـتــ
پـرسـ در مـــــ
بو خاکـــــــــــ خیس
صـــــــــدا اذا
غروب خورشـــــــید
یه خـــــــونـ لــــب دریـا
رؤیـــــــــاها دست نیافــــــــتنیمـ
ربنـــــای دم افطـــــار
گـشـت و گــذار در شـــهـر بـا مـاشــیــ
شَـمـــع
لـاـــ
ادـلــ
لـوازم آرایـشـی
خـرس ِ عـروســـ
اسـپـانـیــا
فـرانـســـ
اتـاقــــ
قـهـــــوه
آبـنـبـاتـــــ چـــوبـ
ـیِ شُــــلـاتــ
تــوت فـرنـگــ
بَــسـتـنـی قـیـفــ
آبـــ انـــبـــه
قـابـــ عــس
گـل رز
دریــ ـا
بـارـا
بــرف
زمــستـو
مـَســ ـآفـِرَت
راه رفتــ رو بـَرگ درختـآ پاییز
زل زد، حـالا بـ هـرچـ دیـوار یـا آینـ ...
مــهـمونــ
بـآز کـودکـآ
نـاخـن بـلند
مــوی بلــند
شــُکـُلــات
پیـتزـا
لـازانیـا
آلــوچــه
گیــلــاس
آب پــرتـقــالـ
آدـامـــس
پــاسـتیــل
آل اِســتــار
کـفـش پـاشـنه بـلند
لبــــــــاســامـ :د
بـدلیـجـات
ولـخـرجــ
زبــان انگـلیـسی
آرامــــــشـــ!
رـاننـدگـ
خــریـد کــرد
مــآرکِ آدیدآس +وِرســآچ+دیـ ـزِل +نـ ـآیکـ
بیـرون رفــتـ با دوسـتامـ
قـدم زدن زیـر بـارو
مــردمـ آزار :د
کوچکترین بی احترامی و حرف ناپسند = لسیت سیاه
آدم بچه دار میشه..
آدم بچه دار میشه..
سلام .سلام .سلام
سلام .سلام .سلام
سلام علیکم
سلام علیکم
من....
من....
خدااا
خدااا
اوهوم.
اوهوم.
وای خدا...
وای خدا...
شوخی که نیست...
شوخی که نیست...
محبت کجاست...؟؟؟؟
محبت کجاست...؟؟؟؟
اوف
اوف
والا.
والا.
من اومدم لالای لای
من اومدم لالای لای
تولد عید شما مبارک
تولد عید شما مبارک
کـــاش به جــای مـــوی بـــرهنه به فـــکر پای برهنـــه بودین
سـ ــ ـ ـلام حـ ـ ـالتـ ـ ـون خـ ــوبـ ـه؟؟؟ خـ ــوش میـــ گـ ــذره؟؟؟ . . . خیلی دوست داشتم این موضوع رو مطلب کنم ولی مطالب من مخاطب خاصی نداره چون میدونم با این کارم مخاطبمو مهم جلوه میدم. درضمن این مطلب و تو 1 ...
__SaeeD__PaNter__ تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۵ - ۰۰:۰۱ 1238 نظر , 1939 بازدید
سلام. کی گفت من بیدار شدم
سلام. کی گفت من بیدار شدم
من رفتم  بای
من رفتم بای
هماهنگه...
هماهنگه...
1- به خودت مربوطه 67% 2- چه سوال بیخودی 33% 3- آره 0% 4- نه 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
اینجوریاس
اینجوریاس
قربون خود خودشیفته ام برم من
قربون خود خودشیفته ام برم من
چه توقعاتی
چه توقعاتی
تجربه داشتم که میگم
تجربه داشتم که میگم
به حق پنج تن
به حق پنج تن
ولنتاین خر است.
ولنتاین خر است.
دل....
دل....
بعلههههههه
بعلههههههه
واه
واه
از دست شماها... آدم رو منحرف میکنین
از دست شماها... آدم رو منحرف میکنین
خخخخخ
خخخخخ
اوهوم
اوهوم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)