فراموش کردم
رتبه کلی: 2031


درباره من
اکانت های که با اسم انگلیسی هستند اد نمیکنم


0%فضول
1% کنجکاو
20% دروغگو
30% بد اخلاق
40% دیونه
50% مهربون
60% مغرور
70% شوخ
80% عصبی
90% منطقی
100%حساس
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج
اَللّهُمَّ عجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

آیت الله بهجت
آیت الله بهجت
گفتند:عطا نمی شود... اما شد بخشیده خطا نمی شود... اما شد گفتند به این حسین حسین گفتن ها درد تو دوا ن
گفتند:عطا نمی شود... اما شد بخشیده خطا نمی شود... اما شد گفتند به این حسین حسین گفتن ها درد تو دوا ن
ماه گدایی من و چشمم شروع شد
ماه گدایی من و چشمم شروع شد
آیت الله بهجت:حسینی باشید، نه هیئتی...........
آیت الله بهجت:حسینی باشید، نه هیئتی...........
با تبریک ایام دهه ولایت،به خصوص عید غدیر خم،سوالات مسابقه شماره 1 (پیام نگار)
از متن وترجمه خطبه رسول اکرم(ص)در روز غدیر خم تقدیم حضور میگردد.عزیزان ضمن مطالعه خطبه مذکور پاسخهارا تا تاریخ 93/7/20 به مشماره ذکر شده ارسال نمایند. 1-بخش آغازین سخنان پیامبر اکرم(ص)در روز غدیر به بیان چه مطلبی اختصاص داشت؟ 1)برشمردن برخی فضائل امیر المومنین(ع) ...
سید محمدعلی تاریخ درج: ۹۳/۰۷/۱۴ - ۰۹:۰۵ 18 نظر , 294 بازدید
فیلم/یک ویدئوی ناب از حضرت آقا
فیلم/یک ویدئوی ناب از حضرت آقا
آقا فدایت شوم
آقا فدایت شوم
...
...
یا علی
یا علی
عشق با نام حسن کرده حسین بن علی
عشق با نام حسن کرده حسین بن علی
وظیفه ی مسلمانان«فرمایشات مقام معظم رهبری»
وظیفه ی مسلمانان«فرمایشات مقام معظم رهبری»
می گویند جمـعه می آید
می گـوینــد جمــعه می آیـدآری ، روزی کـه بازار تعـلـقـات دنیــا را تعـطیـل کنیــم؛او خــواهـــــد آمــد وقتــی میــگیم خـــدا کنــد کـه بیـــایـی شــایــد او می فـرمــایـد کــه خـــدا کنــد کــه بخــواهیــد هرکس قدمی بهر خدا بر داردآینه ی سینه اش جلا بر داردمن معتقدم یوسف زهرا آیدگر فاطمه...
مرد تنها تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۳ - ۱۷:۴۹ 66 نظر , 391 بازدید
راه و رســــــــــم فــــــــاطــــــمـــــــه شدن-1
بعد از مـــــــدتها میــــــخوام آپـــــــ متـــفاوتی داشتــــــــه باشم.. امروز میخـــــــوام راه و رسم فاطـــــــمه شدن رو با هم یاد بــــگیریم. امید است مـــــــورد قبول واقع شود. بی مقدمه مــــــــیرم سر اصل مطلب: شاید تو خیلی از جاها شنیده ب...
*عاشق حضرت زهرا س*مسافرکربلا.. تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۱۳ - ۱۵:۲۹ 33 نظر , 114 بازدید
نظر جالب علامه حسن زاده آملی درباره امام خمینی(ره)
نظر جالب علامه حسن ‌زاده آملی درباره امام خمینی(ره) به نام خدا یکی از بهترین کتاب‌های علامه حسن زاده آملی، کتاب «عیون مسائل النفس و شرح العیون فی شرح العیون» است. این کتاب، در میان آثار آیت الله حسن زاده آملی، دومین کتابی بود که از طرف وزارت ارشاد به عنوان کتاب ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۱۴ - ۲۰:۱۶ 19 نظر , 171 بازدید
لبیک یا علی النقی 9
لبیک یا علی النقی 9
لبیک یا علی النقی 8
لبیک یا علی النقی 8
لبیک یا علی النقی 7
لبیک یا علی النقی 7
لبیک یا علی النقی 6
لبیک یا علی النقی 6
لبیک یا علی النقی 5
لبیک یا علی النقی 5
لبیک یا علی النقی 4
لبیک یا علی النقی 4
لبیک یا علی النقی 3
لبیک یا علی النقی 3
لبیک یا علی النقی 2
لبیک یا علی النقی 2
لبیک یا علی النقی 1
لبیک یا علی النقی 1
توصیه آیت الله انصاری همدانی جهت تعجیل در ظهور امام عصر(عج)
توصیه آیت الله انصاری همدانی جهت تعجیل در ظهور امام عصر(عج)
حاجتی که از ما خواستی و ندادیم!
حاجتی که از ما خواستی و ندادیم!
عکس خودم یا زهرا س
عکس خودم یا زهرا س
نقاشی خدا
نقاشی خدا
نقاشی خدا 2
نقاشی خدا 2
روش ثبت نامه یارانه و آدرس ثبت نام آن
((فقط نظر هم بدهید ممنون )) www.refahi.ir,ثبت نام یارانه ها 93 1. برای ثبت نام خود وارد سایت مرکز آمار شوید. 2.در مرحله دوم بر روی گزینه برای ثبت نام خانوار جدید اینجا کلیک کنید کلیک نمایید. 3.در این هنگام صفحه جدیدی گشوده خواهد شد که بر اساس آن می بایست (شماره ملی سرپرست,سال...
l.عاشقان حضرت عباس(ع).l تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۱۸ - ۱۲:۱۳ 68 نظر , 261 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)