فراموش کردم
رتبه کلی: 2645


درباره من
من خوبم
... وای! شب‌گریه اگر جای من آرامت کردآه! اگر آینه تلقین بکند، من خوبم!نگرانم که پیامی ندهی صبح شودای به‌هم ریختنت ساعتِ خوابآشوبم!من خرابِ تواَم ای لذّتِ مشروع و هنوزحدّ ندارد به من این مستیِ نامشروبمجرعه‌ای خواستم از یادِ تو بیرون بروماز تب و تابِ تو انداخت به تاب و توبم!با سوادی که ...
تاریخ درج: ۹۷/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۴ 2 نظر , 304 بازدید
ان نغمه
از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست شمعی که به سویش من جانسوخته از شوق پروانه صفت باز ...
تاریخ درج: ۹۷/۰۶/۰۸ - ۲۱:۰۰ 3 نظر , 145 بازدید
ره بیداد گران
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگرانرفته چون مه به محاقم که نشانم ندهندهر چه آفاق بجویند کران تا به کرانمیروم تا که به صاحبنظری بازرسممحرم ما نبود دیده کوته نظراندل چون آینه اهل صفا می شکنندکه ز خود بی خبرن...
تاریخ درج: ۹۷/۰۴/۱۸ - ۰۵:۵۱ 6 نظر , 133 بازدید
زمستان
زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را ولیکن پوست خواهد کند ما یک لا قبایان را ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را به دوش از برف بالاپوش خز ارباب می آید که لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان را به کاخ ظلم باران هم که آید س...
تاریخ درج: ۹۷/۰۳/۲۲ - ۱۵:۴۱ 4 نظر , 403 بازدید
یا رب
بیداد رفت لاله بر باد رفته را یا رب خزان چه بود بهار شکفته را هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید نو کرد داغ ماتم یاران رفته را جز در صفای اشک دلم وا نمی شود باران به دامن است هوای گرفته را وای ای مه دو هفته چه جای محاق بود آخر محاق نیست که ماه دو ه...
تاریخ درج: ۹۷/۰۳/۲۲ - ۱۵:۴۰ 4 نظر , 211 بازدید
اینم
اینم
عشق بابا
عشق بابا
دیار بی یارر
در دیاری که در او نیست کسی یار کسیکاش یارب که نیفتد به کسی کار کسیهر کس آزار من زار پسندید ولینپسندید دل زار من آزار کسیآخرش محنت جانکاه به چاه اندازدهر که چون ماه برافروخت شب تار کسیسودش این بس که بهیچش بفروشند چو منهر که با قیمت جان بود خریدار کسیسود بازار محبت همه آه سرد استتا نکوشید پی گرمی...
تاریخ درج: ۹۶/۱۱/۱۵ - ۱۲:۴۷ 10 نظر , 166 بازدید
شب است تو ..
شبست و چشم من و شمع اشکبارانندمگر به ماتم پروانه سوگوارانندچه می کند بدو چشم شب فراق تو ماهکه این ستاره شماران ستاره بارانندمرا ز سبز خط و چشم مستش آید یاددر این بهار که بر سبزه میگسارانندبه رنگ لعل تو ای گل پیاله های شرابچو لاله بر لب نوشین جویبارانندبغیر من که بهارم به باغ عارض تستجهانیان همه سرگر...
تاریخ درج: ۹۶/۱۰/۱۴ - ۰۰:۲۵ 5 نظر , 134 بازدید
نالد به حال زار من
نالد به حال زار من امشب سه تار مناین مایه تسلی شب های تار منای دل ز دوستان وفادار روزگارجز ساز من نبود کسی سازگار مندر گوشه غمی که فراموش عالمی استمن غمگسار سازم و او غمگسار مناشک است جویبار من و ناله سه تارشب تا سحر ترانه این جویبار منچون نشترم به دیده خلد نوشخند ماهیادش به خیر خنجر مژگان یار منرفت...
تاریخ درج: ۹۶/۱۰/۱۴ - ۰۰:۱۹ 3 نظر , 130 بازدید
تو بمان و دگران
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگرانرفته چون مه به محاقم که نشانم ندهندهر چه آفاق بجویند کران تا به کرانمیروم تا که به صاحبنظری بازرسممحرم ما نبود دیده کوته نظراندل چون آینه اهل صفا می شکنندکه ز خود بی خبرن...
تاریخ درج: ۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۱:۱۱ 7 نظر , 168 بازدید
برنم یا نزنم
بر در ِ عشق تو با دست ِ غزل در بزنم یا نزنم؟ به سراپرده ی گلریز ِ تنت سر بزنم یا نزنم ؟ بوسه باران بکنم روی تو را در...
تاریخ درج: ۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۱:۰۲ 19 نظر , 217 بازدید
درد2
درد2
درد
درد
باز بوی مدرسه
باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی . خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی . می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم زشوق بچه ها . اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط . خنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنید . از...
تاریخ درج: ۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۴:۵۵ 7 نظر , 159 بازدید
باز فرو ریخت عشق...
باز فروریخت عشق از در و دیوار من باز ببرید بند اشتر کین دار من بار دگر شیر عشق پنجه خونین گشاد تشنه خون گشت باز این دل سگسار من باز سر ماه شد نوبت دیوانگی است آه که سودی نکرد دانش بسیار من بار دگر فتنه زاد جمره دیگر فتاد خواب مرا بست باز دلبر بیدار ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۶/۱۰ - ۱۹:۲۲ 5 نظر , 130 بازدید
جوانی....
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی راکنون با بار پیری آرزومندم که برگردمبه دنبال جوانی کوره راه زندگانی رابه یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانمکه شب در خواب بیند همرهان کاروانی رابهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابیچه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی راچه بیداری تل...
تاریخ درج: ۹۶/۰۶/۰۱ - ۱۵:۰۶ 12 نظر , 155 بازدید
هوس عشق جوانیس
یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرمتو شدی مادر و من با همه پیری پسرمتو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوزمن بیچاره همان عاشق خونین جگرمخون دل میخورم و چشم نظر بازم جامجرمم این است که صاحبدل و صاحبنظرممنکه با عشق نراندم به جوانی هوسیهوس عشق و جوانیست به پیرانه سرمپدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۵:۳۱ 10 نظر , 143 بازدید
تو غلط می کنی.....
تو غلط میکنی این گونه دل از ما ببریسر خود آینه را غرق تماشا ببریمرده شور من ِ عاشق که تو را میخاهمگور بابای دلی را که به اغوا ببریچه کسی داد اجازه که کنی مجنونم؟به چه حقی مثلا شهرت لیلا ببری؟به من اصلن چه که مهتابی و موی تو بلندچه کسی گفته مرا تا شب یلدا ببری؟بخورد توی سرم پیک سلامت بادتآه از دست شر...
تاریخ درج: ۹۶/۰۵/۰۵ - ۰۷:۳۱ 8 نظر , 194 بازدید
تو بمان با دگران
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگرانرفته چون مه به محاقم که نشانم ندهندهر چه آفاق بجویند کران تا به کرانمیروم تا که به صاحبنظری بازرسممحرم ما نبود دیده کوته نظراندل چون آینه اهل صفا می شکنندکه ز خود بی خبرن...
تاریخ درج: ۹۶/۰۵/۰۴ - ۱۸:۲۱ 3 نظر , 170 بازدید
به بالینم سر شب....
به سویم با لب خشک آمدی، با چشم تر رفتی حلالم کن که از سرچشمه ی من تشنه تر رفتی میان دلبران پابندی مهرت سرآمد بود چه ها دیدی که با دل آمدی اما به سر رفتی مگر با کوه خویشاوندی دیرینه ای داری؟ که هرچه بیشتر سویت دویدم، پیشتر رفتی تو را همشیره ی مهتاب می دانم که ماه آسا به...
تاریخ درج: ۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۵ 8 نظر , 149 بازدید
شب بد
چه شب بدی است امشب ، که ستاره سو ندارد گل کاغذی است شب بو ، که بهار و بو ندارد چه شده است ماه ما را ، که خلاف آن شب ، امشب ز جمال و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد ؟ به هوای مهربانی ، ز تو کرده روی و هرگز به عتاب و مهربانی ، دلم از تو خو ندارد ز کرشمه ی زلالت ، ره منزلی نشان ده به کسی که بی تو راه...
تاریخ درج: ۹۶/۰۴/۱۴ - ۱۶:۰۴ 7 نظر , 160 بازدید
ممنوعات
عشقِ من سر به دلِ یار زدن ممنوع است بوسه بر گونه ی دلدار زدن ممنوع است قصد دارم بزنم شاهرگ دستِ خودم حیف در شهرِ شما دار زدن ممنوع است ! حق نداریم که تنهایی مان پر بکنیم قُلِ قِلیان ، پکِ سیگار زدن ممنوع است مُردَم از بس که سکوتیدم ! و حرفی نزدم آه در شهرِ شما جار زدن ممنوع است گریه در شهرِ ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۴/۱۱ - ۱۶:۲۷ 6 نظر , 144 بازدید
عید فطر...
عید فطر...
دلم را خوب میفهمد..
دلم را خوب می فهمد هر آن کس ماجرا دارد میان سینه اش هر کس که قلبی مبتلا دارد پر از دلشوره ی عشقی که سیرابم نخواهد کرد به دریا می زند خود را دل من تا تو را دارد هوا دم کرده در چشمم دو پلکم را کمی وا کن که می خواهد ببارد او توان در خویش تا دارد در این دنیای دردآگین نمی بینی دل من را غم عشق تو ر...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۳۰ - ۱۴:۰۵ 5 نظر , 169 بازدید
گوزه ام ...افتاد
وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست بعد ِ تو آیینه های شعر سنگم میزنند دل به هر آیینه،هر آیینه ایی بستم شک...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۳۰ - ۱۴:۰۳ 2 نظر , 145 بازدید
محبت...
محبت...
دلم....
دلم....
عشق ....
عشق دنیای مرا سوزاند اما پیشکشداد از این دارم که دینم سوخت، دنیا پیشکش ! ای که می‌گویی طبیب قلب‌های عاشقیکاش دردم را نیفزایی، مداوا پیشکش دشمنانت در پی صلحند اما چشم تودوستان را هم فدا کرده‌ست، آنها پیشکش بس که زیبایی اگر یوسف تو را می‌دید نیزچنگ بر پیراهنت می‌زد، زلیخا پ...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۶ - ۱۲:۵۷ 8 نظر , 181 بازدید
غزل شاد
باز هم شب شد و من ماندم و تکرار غزلقلمی دست من افتاد به اصرار غزلمبحث هندسه و یک ورق کاغذ و بعدمحور عشق من و چرخش پرگار غزلیک جنون در دل من رقص کنان می کوبدسر احساس مرا بر در و دیوار غزلدوستت دارم و انگار مرا می سنجندلحظه ها، ثانیه ها باز به معیار غزلچشم تو یاد من افتاد، خودت می دانیکه کساد است در ا...
تاریخ درج: ۹۶/۰۳/۱۶ - ۱۲:۴۸ 8 نظر , 200 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir