فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه ویژه: 22
رتبه کلی: 14418


درباره من
روزدخترمبارک
روزدخترمبارک
این قرارمون نبود
این قرارمون نبود
تسلی به همه اون سنندجیای که خانواده شون توتصادف دیروزبود
تسلی به همه اون سنندجیای که خانواده شون توتصادف دیروزبود
تنهایی بهتره تاازپشت خنجربهت بزنن
تنهایی بهتره تاازپشت خنجربهت بزنن
ابجی خودمه
ابجی خودمه
صبح که بلندمیشی ازخواب اینوتوبغلت ببینی چه حالی میشی
صبح که بلندمیشی ازخواب اینوتوبغلت ببینی چه حالی میشی
پشتم به یکی فقط گرمه اونم داداشمه
پشتم به یکی فقط گرمه اونم داداشمه
دخمرای بابایم
دخمرای بابایم
عشق آبجیشه
عشق آبجیشه