نماز پرواز از قفس روزمرگی هاست در فضای ملکوت ...

دلم پرواز می خواهد ... نویسنده زهرا مولوینمازنماز