فراموش کردم
رتبه ویژه: 9
رتبه کلی: 5226


درباره من
محل تولد: زمین
ملیت: انسان
سیاست: آزادی
مذهب: عشق
***
زندگی‌خیلی‌زیبامی‌شوداگر
بیاموزیم

تهمت نزنیم

صادق‌باشیم

دروغ‌نگوییم

مؤدب باشیم

انتقاد پذیر باشیم

دیگران را آزار ندهیم

از بی ارزشها بت نسازیم

وجدان‌وشرف‌داشته‌باشیم

از قدرت‌‌سوءاستفاده نکنیم

پشت سر کسی غیبت نکنیم

مسؤلیت اشتباهاتمان رابپذیریم

به ‌عقاید همدیگر احترام‌ بگذاریم

به ‌قومیت‌ و ملیت‌ کسی ‌توهین‌نکنیم

پیش ‌قضاوت و‌داوری‌احساسی ‌نکنیم