فراموش کردم
رتبه کلی: 16286


درباره من
وقتی تنها شدی....
بدون که خدا همه روبیرون کرده
تا خودت باشی و خوnش....
*********************
اگر تنها ترین تنها ها شوم...
باز هم خدا هست...
او جانشین همه نداشتن هاشت
*********************
هی رفیق . . .
زیادی خوبی نکن !!!
انسان است، فراموشکار است !!!
از تنهایی اش که در بیاید تنهایی ات را دور میزند !!!
پشت می کند به تو , به گذشته اش !!!
*********************
چقدر منتظر شم!!!!
که شاید از این عشق سراغی بگیری
کجا کِی کدوم روز، منو با تمام دلت میپذیری؟؟؟
*********************
دستهایم به آرزوهایم نرسید آنها بسیار دورند !
اما درخت سبز صبرم می گوید: امیدی هست.....
*********************
دوستت دارم هایت را پس میدهم...
بر دلم سنگینی میکند این همه دروغ...!!!
*********************
میبخشم کسانی را که هرچه خواستند
با من ، با دلم ، با احساسم کردند و مرا
در دور دست خودم تنها گذاشتند، و من
امروز به پایان خودم نزدیکم ، پروردگارا به
من بیاموز در این فرصت حیاتم آهی نکشم
برای کسانی که دلم را شکستند!
*********************
مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن
آدمهای زیادی دور و برم دارم
آن چیزی که ندارم
کسی برای " بـا هــــــــــــــــم بـودن " است. . .
*********************
امید داشته باشیم. نوز خدا رو داریم.

اگر تناترین تنا شوم باز خدا ست

او جانشین مه نداشتناست

نفرین ا و آفرین ا بی ثمر است

اگر تمامی خلق گرگای ار شوند

و از آسمان ول و کینه بر سرم بارد

تو مربان جاودان آسیب نا پذیر من ستی

ای پناگاه ابدی

تو می توانی جانشین
مه بی پنای ا شوی
...................................
وقتــی دوتــا عاشــــق از هم جـــدا مـیــشن....

دیگـــه نمیتونــن مثل قبــل دوســت باشن....

چـــون به قلـــب همدیگـــه زخــم زدن....

نمیتونــن دشمــن همدیگـــه باشــن....

چـــون زمـــانی عاشـــق هــم بـــودن ....

تنهــــا میتونـــن آشنــــاتریـــن غریبـــه برای همدیگه باشـــن....

مـــاهایی که دیگـــه نه از اومدن کســی ذوق زده میشـیم،

نـــه کسی از کنـــارمون بره حوصله داریـــم نــازشو بخریــم که برگــرده، مـــاها آدمــای بی احساســـی نیستیـــم....

مـــاها بی معـــرفت و نـــامردم نیستیـــم...

یه زمـــانی یه کســـایی وارد زندگیمــون شــدن، که یه سری بــــاورامون و از بین
بـــردن...

چقـــد سختـــه وقتی ازت میپــرسه ناراحـــت شــدی؟؟

اشــک از چشــات بــریزه و بگـــی اشکــال نداره!


انــتــقــــــــام...؟

نــ ــه عــــزیزم!اونقــــدرهــــام بیکــــار نیســتــــم...

میشــــینم یه جا پامــــو مینــــدازم رو پــــام...

ســــرنوشــت خــــودش دهــــنتو ســــرویســــــــ میکــــنه!!!


یک روزی همه به خنــده های الــکی ام گیر میدادنـــد...

حال به سکوت با معنی ام گیر میدهند...خستــه ام از آدمــایی که درکــی از خستــگی هایــم ندارنــد...


شده تو تنهـــایی خودت بیخیـــال نشســته باشــی و بعد ببینــی یکی داره حرف میزنه کــه صــداش
خیلی شبیـــه صدای اونــــ ـــه؟
میدونــــــــم......
ســرتا پـاگوش میشــی........

چقـــدرسخـ ــته عاشــق شـــدن تــــو دنیایــی کهـ اولیـــــن شرطـش لمســـ ــــه ....


بـــــه سلامتـــی کسیـکه هیچوقت بهش زنـــگ نمیزنیم ولــی وقتــی میفهمیــم خطش
خــاموشه دق میکنیــــم....یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا
بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم...
یک میــــــــز دو نفــــــــره
دو صنـــــــــدلــی
یــــــــکی مـــــــن
یـــــــــکی خــــــدا...
حــــــرف نمـــــــیزنم
نـــــــگاهم کافیــــــست
میـــــــــدانم
برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد....

ـــ ــ ــ ـــ ـــــر، !
ـــ ـــ ــ که ــــ ــ
ــ ــ ـــ!


آدمــ بعضیــ وقتــا بـــاید بهــ خودشــ یهــ سیلیــ بزنهـ و بگهــ:

احمـــق نمیخوادتـــــ. . . اینقــد خودتـو کوچیکــ نکنـــ....


مـیتـَـرسمــــ
مـــیــتَرسَــمــــ از ایــنِهــــ
عــاشِــقــــ دیــگَر شَــومــــ
و تــو بـَــرگردی ....


گـــاهی فقط بوی یک عطــر...
شنیــــدن صـــداش...
یک تشـــابه اسم برای چند لحظــــه....
باعث میشـــه که دقیقا احساس کنی قلبـــت داره از تو سینـــه کنده میشــــه...


برای همــــه خوب باش آنکه فهمیـــد،همیشـــه کنارت خواهد بــــود...
و آن کـــس که نفهمیــد،روزی دلـــش برای خوبیهـــایت تنـــگ میشـــود....بعضــی وقت ها چیـــزی می نویسی از دلــت
برای یکنفـــر، امــا دلت می گیــرد...
چشمانــت پر از اشــک می شود...
قلبــت خـــالـــی می شود...
وقتی یــادت می آید...
همه آن را می خوانند و می پسندند ،
جــــــــــز همــــــــان یــــک نفر...

درد داره...
اینــــکه به یکی بگی دوستـــت دارم و نقـــش چهـــره ی یکی دیگه تو ذهنـــت زنـــده شه...

جســـارت میخواهـــد...
نزدیـک شدن به افکـــار دختـــــری
که روزهـــا
با زندگـــی میجنگد... مـــردانه
امــا شبهـــا
بالشتــش از هق هق های دختــــــرانه خیس اســـت...

وقتــی یک زن دیوانـــه وار باتـــو بحث میکند

خوشحــــال باش!
چــون سکـــوت یک زن

نشانــــه
پایــــــان توســـت...


زیبــــایی زن به رنگ هایی که به خود میمـــالَد نیست...
زیبـــایی زن به همــان افتخاریــست که بدون رنگ، رنگـــی است مثل پــــــــــروانــــــه....


نمیــگم مــــــال من بــــاش...
نمیــگم کنــــارم بـــاش...
حتــی نمیــگم بااین واون نبـــاش...
فقــط میــگم اگه کســی دلــت روشکست
بیــاد اونــکه دلشـــو شکستی بـــاش....وقتــــیـ کهــ دنیــا دود شد شــــاید فراموشتــ کنمــ...
کـــاشــانهــ ام نــابود شدشــاید فراموشتــ کنمـــ...

آســانــ ز دستمــ داده ایـــ...بــاشد بــهــ ایــن همــ راضــیــ ام...
وقتــیــ کهــ اشــکیــ رود شــد شــاید فراموشتــ کنمـــ....

هــرگز ز دستتــ اینــ چنیـــنــ سیـــلیــ بهــ احســاسمــ نخــورد...
باشــد بزنــ امــا بهــ دستــانتــ قســـمــ وقتــیــ کهــ تــارمــ پــودشد شــاید فراموشتــ کنمـ....

پاکــت هم دلش شکــست
بـــاور نمیکرد به جای نـــامه، کارت عروســــی آورده باشـــد...

خوب که فکـــر می کنم
می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار
بیشتــــــر میچسبــد
تـــــا
عاشقــــانه های این عــاشق های تو خـــالـــی!

چــِــه خــُــوب مـــیــــشُــــد تـُـــو هــَــمــــیــــن رُوزآ
خــــُــدآ مــــیــُــومــَــدُ وُ بـــــغلـــــم مــــیــــکـَـــردُ و
بــَــعــــد مــــیــــگــُــفــــت:
ایــــن چــَــنــــد وَقــــت دآشــــتـَـــم
بــــآهــــآت شـُـــوخــــی مــــیــــکــَــردَم
بــِــبــــیــــنـَـــم جــَــنــــبـَـــشــُــو دآری یــــآ نــَــه...!

گیـــرم با همـــه بودی!
گیــــرم خیلــــــــی شـــاد بودی!
گیرم همه حس و حال و دنــــیا رو داشتی!
ولـــی آخرش میدونـــــــی چــی مونده بــــــــرات؟...
همه اونا اومـــدن و گذاشتنت کنار....
هیـــچکس مَــــن نمیشد برات....
کسی که هرگـز ترکت نمیکرد...
تو باش و همه ی خــــاطراتت...
تـــــو باش و گریـــــه های بی پایانــــــت....

I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU...........
I LOVE YOU.......
I LOVE YOU...

وَقتی تَنــــها شٌـــــــ ـــــدی . . . .
بِـدون کِــــــه خٌـــــــ ـــــدا هَمَه رو بـــــ ـــیرون کَرده...
تـــــ ـــآآ خودِتـــــــ بآشی وٌ خــــــودِش . . .
********************


0000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
__________*____*
_________*___*
_________*__*
_________*
نبض احساس (TANHA0098 )    
   
عنوان: عکس
عکس
کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید کل: 42 بازدید امروز: 42

این تصویر توسط موسی اصلانی بررسی شده است.
برچسب ها:
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
تبلیغات

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
کاربران آنلاین (3)