فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 48253


درباره من
1- نوووچ اصلا 75% 2- میتونی 25% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اره 69% 2- مخالفم 31% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- کوتاه عشقن 50% 2- بلند عشقن 50% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- عاروم 67% 2- شلوغ 33% مجموع آراء: 9 رایرای ها قابل مشاهده است
1- ساکت بود 100% 2- مث خودشون بود 0% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- عالی بیستتت حرف ندارن 67% 2- اییی میشه تحملشون کرد 17% 3- برو بمیر با این پستای مزخرفت 17% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اوهوم اره 83% 2- نه 17% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله داره 50% 2- نه نداره 50% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- سرما 62% 2- گرما 37% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- تک پر باشم 100% 2- سینگل باشم 0% 3- با خیلیا باشم 0% مجموع آراء: 3 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)