فراموش کردم
رتبه کلی: 6212


درباره من


حال من خوب استملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دورکه مردم به آن شادمانی بی سبب میگویندبا این همه اگه عمری باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرمکه نه دل کسی در سینه بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمانمتا یادم نرفته بنویسم:دیشب در خوابم سال پر بارانی بودخواب باران و پائیزی نیامده را دیدمدعا کردم که بیایی با من کنار پنجره بمانی، باران ببارداما دریغ که رفتن راز غریب زندگیسترفتی پیش از اینکه باران بباردمیدانم دل من همیشه پر از هوای تازه باز نیامدن استانگار که تعبیر همه رفتن ها هرگز نیامدن استبی پرده بگویمت:میخواهم تنها بمانم، در را پشت سرت ببندبی قرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم؟هذیان میگویم!نمیدانمنه عزیزم، نامه ام باید کوتاه باشدساده باشد، و بی کنایه ابهامپس از نو مینویسم:سلامحال من خوب استاما تو باور نکن!چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات