فراموش کردم
رتبه کلی: 3758


درباره من
آیینه ای در برابر آیینه ات می گذارم
تا با تو
ابدیتی بسازم
آلبوم: 366
274 ( هست از پسِ پرده ... ) 274 ( هست از پسِ پرده ... ) 275 ( دای نیلمک ! ) 275 ( دای نیلمک ! ) 276 ( از کوه سبکتر نیست ) 276 ( از کوه سبکتر نیست ) 277 ( که آشنات منم ) 277 ( که آشنات منم ) 278 ( تمام هرم گناهت به جان من , بنشین ) 278 ( تمام هرم گناهت به جان من , بنشین ) 2768965422567896554322356778 2768965422567896554322356778 280 280 280 280 281 ( از خاکسترها بر میخیزیم ...) 281 ( از خاکسترها بر میخیزیم ...) 282 ( بالای سرت می ایستم ..) 282 ( بالای سرت می ایستم ..) 283 283 285 285 286 ( قارتال کیمی اوج آلمادادیر , گل ...) 286 ( قارتال کیمی اوج آلمادادیر , گل ...) 287 287 288 ( باور دل ) 288 ( باور دل ) 289 289 290 290 291 ( ذره های من ...) 291 ( ذره های من ...) 292 292 293 293 294 ( اسب درون ) 294 ( اسب درون ) 295 295 296 ( عشق , عقل ) 296 ( عشق , عقل ) 297 ( پروانه ی مونارک ) 297 ( پروانه ی مونارک ) 298 298 299 299 300 300 301 ( تیشه ی خیال ... ) 301 ( تیشه ی خیال ... ) 302 302 303 ( قمار دیگر ) 303 ( قمار دیگر ) 304 ( پریشانم بجان تو ) 304 ( پریشانم بجان تو ) 305 ( خط سوم ) 305 ( خط سوم ) 306 306 307 ( نگهش دار , به موسی شدنش می ارزد ) 307 ( نگهش دار , به موسی شدنش می ارزد ) 308 ( و صبح , دوباره سبز خواهد شد ) 308 ( و صبح , دوباره سبز خواهد شد ) 309 309 310 310 311 ( حضرت جان ) 311 ( حضرت جان ) 312 ( ییلاق گلنگدر ) 312 ( ییلاق گلنگدر ) 313 313 314 314 315 ( تسلیم ) 315 ( تسلیم ) 316 ( سرانجام روح به مقام خویش نائل می آید ) 316 ( سرانجام روح به مقام خویش نائل می آید ) 317 ( نمیدونستم این تل مخصوص میانه هست ! ) 317 ( نمیدونستم این تل مخصوص میانه هست ! ) 318 318 319 ( köylı sürücü ) 319 ( köylı sürücü ) 320 ( ترا بجان سرخ دیدم ) 320 ( ترا بجان سرخ دیدم ) 321 ( کافریست رنجیدن ) 321 ( کافریست رنجیدن ) 322 ( درست میشه ) 322 ( درست میشه ) 323 323
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)