فراموش کردم
رتبه کلی: 25


درباره من
تحصیلات:
لیسانس الکترونیک از دانشگاه حکیم سبزواری

فوق لیسانس الکترونیک از دانشگاه شهید رجایی تهران

رتبه 12 کنکور دکتری الکترونیک 94 از بین 1745 داوطلب
دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه زنجان
متولد 1364


مهدی عزیزی (Azizi )    

طرح‌ ر‌اه‌‌‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ـ م‍ي‍‍ان‍ه‌ به زودي به بهره‌برداري مي‌رسد ؟؟!

منبع : Miyanaj.com
درج شده در تاریخ ۸۷/۰۸/۱۸ ساعت 12:10 بازدید کل: 547 بازدید امروز: 154
 

م‍‍ع‍‍اون‌ س‍‍اخ‍ت‌ و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ك‍ش‍ور: طرح‌ ر‌اه‌‌‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ـ م‍ي‍‍ان‍ه‌ به زودي به بهره‌برداري مي‌رسد خبرگزاري فارس: م‍‍ع‍‍اون‌ س‍‍اخ‍ت‌ و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ر‌اه‌آ‌ه‍ن‌ ك‍ش‍ور گفت: ب‍‍ا ت‍‍ام‍ي‍ن‌ م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍‍ال‍‍ي‌ ‌مورد نياز طرح‌ ر‌اه‌‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ـ م‍ي‍‍ان‍ه‌ به زودي‌ ش‍‍ا‌ه‍د ب‍‍ه‍ره‌‌ب‍رد‌ار‌ي‌ ‌از ‌اي‍ن‌ طرح خواهيم بود. به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، ح‍س‍ي‍ن‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‍‍ي‌ چهارشنبه شب در ب‍‍ازدي‍د ‌از طرح‌ ‌ع‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ ر‌اه‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ـ م‍ي‍‍ان‍ه‌ در جمع‌ خ‍ب‍رن‍گ‍‍اران افزود: ر‌اه‌ ‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ـ م‍ي‍‍ان‍ه‌ 30 درص‍د پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ي‍زي‍ك‍‍ي‌ د‌ارد كه با تامين اعتبار لازم شاهد تكميل آن خواهيم بود. وي گفت: اين طرح‌ ب‍ه‌ طول‌ 205 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ك‍م‍ي‍ل‌ خ‍ط آ‌ه‍ن‌ بسيار م‍‍ه‍م‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ـ ت‍ب‍ري‍ز ‌در دست تهيه است كه بايد به زودي تكميل شده و به بهر‌ه‌برداري برسد. تهراني تاكيد كرد: ب‍‍ا ‌ات‍م‍‍ام‌ طرح‌ ر‌اه‌‌آ‌ه‍ن‌ دو خ‍طه‌ م‍ي‍‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ب‍ري‍ز ك‍ه‌ ‌از س‍‍ال‌ 80 كار ساخت آن آغاز شده‌ در حدود ش‍ش‌ س‍‍ا‌ع‍ت‌ از زمان س‍ف‍ر در ‌اي‍ن‌ م‍س‍ي‍ر كاسته خواهد شده كه اين امر كمك زيادي به حل مشكلات جاده‌اي خواهد كرد. و‌ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ اينكه در حدود 20 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‍ از اجراي اين طرح در م‍ح‍دوده‌ ‌ائ‍ل‌‌گ‍ل‍‍ي‌ ت‍‍ا ‌اي‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ ق‍دي‍م‌ ر‌اه‌‌‌آ‌ه‍ن‌ ت‍ب‍ري‍ز ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ م‍ح‍دودي‍ت‌ م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ه‍ن‍وز ‌آ‌غ‍‍از ن‍ش‍ده‌ اظهار داشت: اين مسير داراي ش‍ي‍ب‌ و ق‍وس‌ زي‍‍ادي است اما با اين وجود 185 ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر ‌از ‌اي‍ن‌ طرح‌ دردس‍ت‌ ‌اج‍ر‌اس‍ت‌. م‍‍ع‍‍اون‌ س‍‍اخ‍ت‌ و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ر‌اه‌‌‌آ‌ه‍ن‌ ك‍ش‍ور ب‍‍ي‌‌ت‍وج‍‍ه‍‍ي‌ ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ ر‌ا م‍وج‍ب‌ ك‍‍ا‌ه‍ش‌ سه درص‍د‌ي‌ س‍‍ه‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ‌آن‌ طي امسال خواند و از مسئولان امر خواست كمك لازم در اين زمينه را انجام دهند. وي گ‍ف‍ت : در چ‍ش‍م‌ان‍د‌از 20‌ س‍ال‍ه‌ نظام، س‍‍ه‍م‌ي در حدود 25 درص‍د‌ براي‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍س‍‍اف‍ر از طريق‌ ر‌اه‌آ‌ه‍ن‌ پ‍ي‍ش‌‌ب‍ي‍ن‍‍ي‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت.

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۰/۰۷/۰۱ - ۰۶:۴۳
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (2)