فراموش کردم
رتبه کلی: 25


درباره من
تحصیلات:
لیسانس الکترونیک از دانشگاه حکیم سبزواری

فوق لیسانس الکترونیک از دانشگاه شهید رجایی تهران

رتبه 12 کنکور دکتری الکترونیک 94 از بین 1745 داوطلب
دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه زنجان
متولد 1364


مهدی عزیزی (Azizi )    

ف‍رم‍‍ان‍د‌ار : م‍ش‍ك‍ل‌ ‌آب‍رس‍‍ان‍‍ي‌ ب‍‍اي‍د م‍رت‍ف‍‍ع‌ ش‍ود

منبع : irna.com
درج شده در تاریخ ۸۷/۰۷/۰۱ ساعت 00:23 بازدید کل: 467 بازدید امروز: 124
 

ف‍رم‍‍ان‍د‌ار م‍ي‍‍ان‍ه‌ : م‍ش‍ك‍ل‌ ‌آب‍رس‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر م‍ي‍‍ان‍ه‌ ب‍‍اي‍د م‍رت‍ف‍‍ع‌ ش‍ود تبريز، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۵/۱۴‬ ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ م‍ي‍‍ان‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ : ‌ه‍ي‍چ‌ ‌ع‍ذر‌ي‌ در ج‍‍ه‍ت‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ك‍ل‌ ‌آب‍رس‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ ش‍‍ه‍ر م‍ي‍‍ان‍ه‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ن‍‍ي‌ ن‍ي‍س‍ت‌ . ه‌ گ‍ز‌ارش‌ ‌اي‍رن‍‍ا، ك‍ري‍م‌ رف‌ رف‌ روز دوش‍ن‍ب‍ه‌ درج‍ل‍س‍ه‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌اد‌ار‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ك‍ل‌ ق‍ط‍ع‍‍ي‌ ‌آب‌ ب‍خ‍ش‌ م‍‍ه‍م‍‍ي‌ ‌از ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر گ‍ف‍ت‌ : م‍‍ه‍ل‍ت‌ م‍ق‍رر ب‍ر‍ا‌ي‌ ت‍‍ام‍ي‍ن‌ ژن‍ر‌ات‍ور ‌از س‍و‌ي‌ ‌اد‌اره‌ م‍رب‍وطه‌ ج‍‍ه‍ت‌ ن‍ص‍ب‌ ب‍ر س‍ر چ‍‍اه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‌ م‍ن‍ق‍ض‍‍ي‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ و لازم‌ ‌اس‍ت‌ در ‌اي‍ن‌ ر‌اب‍طه‌ ‌اق‍د‌ام‌ ش‍ود. و‌ي‌ ‌از دي‍گ‍ر ‌اد‌ار‌ات‌ ن‍ي‍ز خ‍و‌اس‍ت‌ ت‍‍ا در ‌اي‍ن‌ ‌ام‍ر ي‍‍ار‌ي‌ ك‍ن‍ن‍د. رف‌ رف‌ ت‍‍اك‍ي‍د ك‍رد ش‍‍ه‍ر م‍ي‍‍ان‍ه‌ ‌از ن‍ظر م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌آب‍‍ي‌ م‍ش‍ك‍ل‍‍ي‌ ن‍د‌ارد و ب‍‍اي‍د ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ ‌اي‍ن‌ م‍‍ع‍ض‍ل‌ ‌اق‍د‌ام‌ ش‍ود. گ‍ز‌ارش‌ خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌اي‍رن‍‍ا ح‍‍اك‍ي‍س‍ت‌ : م‍س‍وولان‌ ‌آب‌ و ف‍‍اض‍لاب‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ي‍ل‌ ‌اص‍ل‍‍ي‌ ق‍ط‍ع‍‍ي‌ ‌آب‌ ش‍‍ه‍ر م‍ي‍‍ان‍ه‌ ر‌ا ن‍‍اش‍‍ي‌ ‌از ق‍ط‍ع‌ ج‍ري‍‍ان‌ ب‍رق‌ و در ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ خ‍‍ال‍‍ي‌ ش‍دن‌ م‍خ‍‍ازن‌ ‌آب‌ م‍ص‍رف‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د.

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۰/۰۵/۲۹ - ۰۸:۴۰
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات
کاربران آنلاین (0)