فراموش کردم
رتبه کلی: 548


درباره من
شما 40 امتیاز کسب کردهاید، بنابراین:

شما به چشم دیگران آدمی فهمیده، محتاط، دقیق و واقعبین هستید. آنها شما را به چشم فردی باهوش، با استعداد، با ذوق و فروتن میبینند. شما از آن دسته آدمهایی نیستید که به سرعت و به آسانی دوست میگیرند، بلکه فردی هستید که به دوستانی که انتخاب میکنید به شدّت وفادارید و از دوستانتان نیز متقابلاً همین انتظار را دارید. کسانی که شما را میشناسند میدانند که به آسانی اعتمادتان را نسبت به دوستانتان از دست نمیدهید امّا اگر این اتفاق بیافتد، زمان زیادی طول میکشد تا دوباره اعتمادتان به آنها جلب شود.
................
................
................
................
.....
.....
....................
....................
...................
...................
....................
....................
...............
...............
..................
..................
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
نگاه کنید!  راه همان است که ما رفتیم.  گم نشوید!
نگاه کنید! راه همان است که ما رفتیم. گم نشوید!
..................
..................
..................
..................
..................
..................
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
..................
..................
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
..................
..................
پست خاااااااص
پست خاااااااص
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
..................
..................
هرگز فراموش نمی کنیم
هرگز فراموش نمی کنیم
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
حتی اگر عاشق هم نباشی عشق زیباست
..................
..................
..................
..................
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)