فراموش کردم
اعضای انجمن(415) صفحه اصلی انجمن
جستجوی انجمن
سوین خان (740874087408 )    

برخی از کلماتی که از زبان ترکی وارد زبان فارسی و دیگر زبانها شده است.

منبع : برگرفته شده از کتاب "فرهنگ ن
درج شده در تاریخ ۹۲/۰۴/۲۲ ساعت 12:33 بازدید کل: 12044 بازدید امروز: 1
 

سلام به دوستای گل گلاب خودم؛راستش چند روز پیش سری به کتابخونه زدم، به یه کتابی برخورد کردم که در اون سه هزار اسم اصیل ترکی آورده شده بود،که برخی از این اسامی وارد زبان فارسی و حتی زبانهای دیگر شده که برا من خیلی جالب توجه بود،گفتم شاید برا شما هم جالب باشه به خاطر همین برخی از اسم هایی که وارد زبان فارسی و دیگر زبانها شده را در سایت قرار دادم امیدوارم خوشتون بیاد:

آتابای : پدر بزرگ،مربی،مقامی در دربار سلجوقیان،پیران کار آزموده که تربیت شاهزادگان سلجوغی به آنان واگذار میشده است ؛به صورا" اتابِک" وارد زبان عربی و به صورت "اَتابک" و "آتابای" وارد زبان فارسی شده و به صورت های دیگر نیز وارد زبان انگلیسی شده است.

آچینا : دوست،دانا،گشوده؛بصورت" آشنا"  و با همین معنا وارد زبان فارسی شده است.

آرخاداش :پشتیبان،دوست، بصورت" آرقداش" به همین معنا وارد لهجه ی عراقی و لیبیایی زبان عربی شده است.

آرمان :با ادب،نیکو،هدف،رویا؛به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

آسمان :فضا،آویزان کننده،گاو نری که پس از بزرگ شدن اخته کرده باشند،جای آویختن فانوس و چراغ؛بصورت" آسمان" وارد زبان فارسی شده است.

آماج :هدف،نشانه،در اصل آماچ از ریشه اومماق یعنی امید داشتن است که به مرور به آماچ تبدیل شده ،و به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

آیاز :نسیم خنک سحر،هوای صاف و خیلی سرد،شب بدون ابر و سرد؛کوشا ،پرتلاش ؛بصورت" ایاز" و" ایاس" وارد زبان فارسی شده است.

ائلخان :بزرگ ایل؛ بصورت" ایلخان" و در همین معنا وارد زبان فارسی شده است.


اوجاق :آتشدان،دودمان،سرچشمه،در اصل اوداق بوده و به صورت" اُجاق" و در همین معنا وارد زبان فارسی و به شکل های دیگر نیز وارد زبان روسی و لهجه ی سوری زبان عربی شده است.

اورمان :جنگل،به همین صورت و معنا وارد لهجه ی مصری زبان عربی و بصورت دیگر وارد زبان انگلیسی شده است.

باسنا :ابریشم نامرغوب،محل فشار دادن؛بصورت" پاشنه" وارد زبان فارسی و به صورت" باسنه" وارد زبان عربی شده است.

باشدان :از نو،دوباره،بصورت" باشتان" و به همین معنا وارد لهجه سوری زبان عربی شده است.

باغیش :بخشش،عفو،بصورت" بخش " وارد زبان فارسی شده است.(ببخش:عفو کن)

بایات :نام بزرگ،کنایه از خدا،ثروتمند،کهنه،بصورت" بیات" و به معنای کهنه وارد فارسی شده است.

بایار :کهن،عظیم،نامدار،جنتلمن،یکی از صفات خداوند در باور ترکان؛بصورت" بهار" و در معنای فصل اول سال وارد زبان فارسی و به صورت دیگر و در معنای جنتلمن وارد زبان انگلیسی شده است.

بوران :باد سرد همراه با طوفان شدید،کولاک،با همین تلفظ وارد زبانهای روسی،انگلیسی و فارسی شده است.

پالاز :نوعی زیز انداز نازک،قالیچه ای که پرز ندارد ،به صورت" پالاز" و" پلاس" وارد زبان فارسی و به صورت دیگر نیز وارد زبان عربی شده است.

تاراش :از مصدر تارماق،در قدیم به معنای غارت کردن بوده و بعد ها به معنای تیغ زدن به آن اضافه شده و بصورت" تراش" و "تاراج" وارد زبان فارسی شده است.

تاراشا :باقیمانده تراشیدن، به صورت" تراشه" وارد فارسی شده است.

تاوان :خسارت،غرامت،بصورت" تاوان" به معنای جریمه وارد زبان فارسی و به صورت "طاوان" وارد زبان عربی شده است.

تومال :گرد،مجموع بصورت "دمل" وارد زبان فارسی شده است.

جوشون :زره،بصورت "جوشن" وارد زبان فارسی شده است.

چاپار :نامه رسان،قاصد،سواره به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

چالیش :زد و خورد، جنگ،کوشش،مبارزه ؛بصورت" چالش" و در همین معنا وارد ادبیات سیاسی زبان فارسی شده است.

چانقال :ناخن حیوان وحشی،به صورت" چنگال" وارد زبان فارسی و به صورت های دیگر وارد زبان عربی شده است.

چنگیز :دریا،دوست،پشتیبان که وارد زبان فارسی شده است.

چیرای :شکل ،رخساره،ادا؛بصورت" چهره" وارد زبان فارسی شده است.

دادلی :خوشمزه ،لذیذ، بصورت" طتلی" وارد زبان عربی شده است.

داغان :نام نوعی پرنده که دولاشا نیز گویند،متلاشی شده،در هم ریخته بصورت" داغون" و در همین معنا وارد زبان فارسی شده اشت.

دامار :رگ،ریشه،اصل بصورت" دمار" وارد زبان فارسی شده است.

درمن :معالجه،بصورت" درمان" و در همین معنا وارد فارسی شده است.

دومان :مه غلیظ،گرد و غبار؛به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

دوندورا :صحرای یخ زده،صحرای بزرگ در شمال روسیه،این کلمه وارد زبانهای روسی،فرانسوی، اروپایی،فنلاندی و بصورت "توندرا" وارد زبان فارسی شده است.

دوندورما :بستنی،بصورت" دندرمه" وارد زبان عربی شده است.

سالار :دلاور،مردافکن،به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

ساوار :گندم دیر کاشته شده،جنگجو،جوشن،دفع کننده؛بصورت" سپر" و در معنای محافظ وارد فارسی شده است.

شیمشک :آذرخش،بصورت " شمشک " وارد زبان فارسی شده است.

قاپتان :لباس جنگی،بصورت " خفتان"  وارد زبان فارسی و بصورت دیگر نیز وارد زبان انگلیسی شده است.

قازال :برگ خشک،آهو،بصورت "غزال" وارد زبان فارسی و به صورت دیگر وارد زبان روسی شده است.

قاشاب :نگهدارنده،ظرف،به صورت" خشاب " وارد زبان فارسی شده است.

قالان :بزرگ و باقیمانده،این کلمه به صورت " کلان " وارد زبان فارسی شده است.

قامار :در معنای اندام،بصورت" قواره" و" گوارا" وارد زبان فارسی شده است.

قاوان :ظرف بزرگ دهن گشاد ؛ به صورت "هاون" وارد فارسی شده است.

قوپار :کوچ،سفر،به صورت " غبار"  وارد زبان فارسی شده است.

قورتوم :جرعه،به صورت "غرت" وارد زبان فارسی شده است.

قونام :مقام ،منصب،بصورت" کنام" و در همین معنا وارد فارسی شده است.

قیوراق :چابک،سرزنده،شاداب این کلمه بصورت" قبراق" و در همین معنا وارد زبان فارسی شده است.

کولک :تلاطم دریا،برف همراه با باد بصورت" کولاک"  وارد زبان فارسی شده است.

گمین :پهلو زنی،مراقبت بصورت" کمین" وارد زبان فارسی شده است.

گودر :هدف،مراد به صورت" گودار" و در همین معنا وارد زبان فارسی شده است .
"بی گدار به آب زدن = بی هدف دست به انجام کاری زدن"

یاغما :بارش ،چپاول،غارت،بصورت" یغما" وارد زبان فارسی شده است.

یاواش :آهسته،آرام، به صورت" یواش" و درهمین معنا وارد زبان فارسی شده است.

یوروش :تاخت و تاز،هجوم ، حمله؛ بصورت" یورش" وارد زبان فارسی شده است.

آیلا : هاله اطراف ماه،به صورت "هاله" وارد زبان فارسی شده است.

آینا :آیینه ،شیشه؛ بصورت" آیینه" و" آینه" وارد زبان فاسی شده است.

ائلمیرا :تمثیل کننده ایل،بصورت" المیرا " وارد فارسی شده است

ائلناز :به  صورت "الناز" وارد زبان فارسی شده است.

ترلان :نوعی پرنده،شهباز؛ به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

درنا : به همین صورت وارد زبان فارسی شده است.

 سِوگیلی :معشوقه،محبوبه ؛ بصورت "سوگلی" و در همین معنا وارد فارسی شده است.

ساناز :به معنایی کمیاب که وارد زبان فارسی شده است.

گوزل :زیبا ،خوشگل؛ بصورت" غزل" وارد زبان عربی،و از آنجا نیز وارد زبان فارسی شده است.

مارال :گوزن سفید ماده،به همین صوردت و معنا وارد زبان فارسی شده است.

این مطلب توسط بیوک محمودی بررسی شده است. تاریخ تایید: ۹۲/۰۴/۲۲ - ۲۳:۴۱
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات