فراموش کردم
رتبه کلی: 251


درباره من
تو طاقت پروانه را خواهی سرود - اما شمع - زیرکانه تر می میرد


آتشم که شعله میکشم
وای
شعله میکشم که آتشم
سال نو مبارک
قِسمَتَم از عمر فقط درد شد اوّلِ نوروز دلم زرد شد پیر شدم در گذر کودکی با دلِ من درد هماورد شد همنَفسِ گرمترین ماهِ سال بودم و دیدم نَفَسَم سرد شد ساده بگویم : سفرم خوب بود همسفرم حیف که نامرد شد هدیه برایم گُل رُز می خرید خارِ دلم گُل که می آوَرد ، شد در نظرم رنگ حنایش نداشت عاقبت آن سِح...
تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۲۷ - ۲۲:۰۶ 2 نظر , 20 بازدید
.......
رسیدی ز ناگاه ، ناگاه تر ز خورشید هم دیدَمَت ماه تر همه شهر افسونِ چشمت شدند من امّا به حُسنِ تو آگاه تر عزیزان مصری ، اسیر تواَند به مُلک دلی از همه شاه تر کشیدی دلم را به سوی خودت برای همین من شدم کاه تر تو در طالعِ من نبودی که بود مسیرم ز راهِ تو بی راه تر ز دامانِ تو ، دستِ کوتاهِ من...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۳۱ 2 نظر , 64 بازدید
...
گفتی به من برای رهایی، برو بمیر ما خسته ایم از تو ، خدایی برو بمیر نوعی ریاضت است حضورت برای من درمانِ دردِ ماست جدایی ، برو بمیر رفتم به خاطر تو مُردَم برای تو دیگر نگو که : دوست نمایی برو بمیر من عاشق تو بودم و تو عاشقِ . . . نه ! هیچ دیگر نسوزد "آتش" و جایی برو بمیر "آتش" ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۳۰ 1 نظر , 38 بازدید
.......
بخند ، خندۀ تو مایۀ غنی سازی است و صبح رویِ تو آغازِ نور پردازی است همیشه مُستند چشم تو تماشایی است نگاهِ ساده ات انگیزۀ نظر بازی است کمی بایست ببینم شکوهِ محشر را که شرمسار تو سَرو ، از حدیثِ طنّازی است دمید ، صبح به امّیدِ دیدن رویت ستاره در هوسِ یک بغل هم آوازی است به دورِ خویش ز عشق تو...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۲۸ 2 نظر , 41 بازدید
.......
غمی به وسعت چشمت شده گلو گیرم به جز نگاهِ تو ، از هر چه خوانده ام سیرم به امتدادِ نگاهت دلم گره خورده است که پای چشمِ تو آیینه وار درگیرم مرا به بند کشیدی ، نگفته ای امّا چه کرده ام که چنین مستحقّ زنجیرم ؟ قرار ما جدایی نبود ، یادت هست ؟ که با چه شیوه ای در آورده ای به تسخیرم ؟ هجومِ فاصله...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۲۶ 2 نظر , 35 بازدید
" حصار لحظه ها "
دوباره می نشیند در نگاه خسته ام مهتاب سرابِ جادۀ رؤیا شود در چشمِ خُشکم آب کسی از پشت این دیوار تنهایی صدایم زد پرید از دیدۀ سنگین من ناگاه رنگِ خواب بیا بشکن حصار لحظه های انتظارم را که می ترسم بمیرد در فراقت سینۀ بی تاب میان کوچه های آشنایی چاه می روید بیا ما را از این گردابِ وحشتناکِ غم ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۲۴ 1 نظر , 68 بازدید
"برگرد"
انگار کمی خسته تر از زنجیرمچندی است که با حالِ خودم درگیرمانداخته پنجه در گلویم بُغضیدرگیر هزار خوابِ بی تعبیرم . . .از این همه آسمان ندارم سهمیمن قسمتِ خاکِ مرده خوارِ پیرمحق دارد اگر کسی مرا نشناسدوقتی که خودم عاجزم از تفسیرمتقدیر نشانده بود ما را با همآبی تو و ، من سیاه شد تصویرمای کاش که...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۲۲ - ۲۰:۴۴ 6 نظر , 134 بازدید
" حصار "
وقتی خمار جرعه به کامِ تو می شودحتمأ هزار قرعه به نامِ تو می شودرندانه جام خالی ما را شکسته اندمستی فراهم از لبِ جامِ تو می شودچشمم به دستِ ساقی بزم کسی نبوددل مست ، از صفای مدام تو می شودوقتی دلم هوایی دیدارِ خوبِ توستمحوِ شکوفه های کلامِ تو می شودشُکر خدا در سفرِ سوز و سازِ ماهمراهمان دعای دوامِ ت...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۴ - ۰۰:۱۶ 9 نظر , 90 بازدید
عیدتون مبارک
عیدتون مبارک
"چه خواهد شد"
راستی اوضاع خیلی درهم استبیشتر سهمِ دلِ مردم غم استعشق را می شود در قصّه خوانددوستی با نامرادی با هم استآدمِ گندم نمایِ جُو فروشمُهرِ پیشانیش داغی مبهم استگشته تسخیرِ حرامی جاده هاپاسبان در خواب پُر پیچ و خم استذهن حّوا بوی گندم تا گرفتاین کمی از حال و روزِ آدم استبی خیالِ فاعلاتُن فاعلاتوزن شعرِ در...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۶ 5 نظر , 103 بازدید
" ستاره "
می میرم از شوقِ تو اینجا کُنجِ خانهریزد ز لبهایت ستاره ، دانه دانهمن عاشقِ آن خنده های تلخ گونملبخند های ساده ، امّا عاشقانهقربانِ چشمان سیاه و مست و گرمتعمر من است آن گیسوان جادُوانهبا رشتۀ عمرم گره خورده است زلفتمن هستم و تنهایی و عمری بهانهتریاکِ لبهای تو زهر و پادزهرموقتی...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۰ 5 نظر , 85 بازدید
"هرچه بادا باد"
ببین دارم در این ویرانۀ آباد می سوزممیان سوختنها میزنم فریاد: می سوزمصدایم در صدای سوزِ هیزمها ز هم پاشیدز ترسِ شعله ها می لرزم و آزاد می سوزمبسوزانند، می سوزم ، دهان امّا نمی دوزمشبِ یلدا شده روزم ، به دستِ باد می سوزمبه حکمِ مؤمنان گفتند : باید سوخت کافر رادَم ایمانشان گرم است و از بنیاد می سوزماگ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۵ - ۱۲:۱۵ 9 نظر , 133 بازدید
"جدی نگیرید"
گفتم که تعریف مرا جدٌی نگیریدحرفی زدیم امٌا شما جدٌی نگیریددر یک غزل گیرم که حرفی از تو گفتیملطفا شما آن قدرها جدٌی نگیریداحوالمان بد بود یک چیزی نوشتیمهذیان ِ تب های مرا جدٌی نگیریدشاید نگاهت قالب یک مثنوی شدیا مولوی باشید یا جدٌی نگیریدشاعر اگر اغراق می گوید, بگویددقٌت بفرمایید تا جدٌی نگیری...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۲ 4 نظر , 97 بازدید
"شب زده"
میان شب زدگانی که دشمن سحرندبه جُرم دوستیِ با سپیده متّهممزمین پُر است از آدم, پُر است ازگندمولی فقط منِ گندم ندیده متّهمم"آتش"...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۰:۱۶ 5 نظر , 113 بازدید
"بوی مهتاب"
من ساکن این محنت آباد خرابمدر جاده های دورِ حیرت, نقشِ آبمروحِ سحر بودم ولی چندی است اینجامانندِ شب چشم انتظار آفتابماز اشتیاقِ چشمۀ خورشید مستمبا ساغری از چشمِ میگونی خرابممهر آشنا و بی خبر از رویشِ ماهدر حسرتِ یک جرعه بوی ماهتابمکوهم که در پای محبت استوارمهر چند در کار شکستِ خود حُبابمبا کول...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۱۴ - ۱۲:۱۸ 4 نظر , 115 بازدید
 بگذر ای باد سحر از سر_
بگذر ای باد سحر از سر_ "آتش" نفسی, نیستی گر به سر_ مهر, بیا جنگ کنیم
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . .
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . . ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۱۳:۲۷ 6 نظر , 250 بازدید
"این که هستم"
بگذار بگویم این که هستم تا چشم تو هست می پرستم بگذار بگویم : آی مردم عمری است از آن نگاه, مستم بگذار همه مرا ببینند با جام شکوهمند دستم آیینه ی لحظه هات بودم وقتی که به دست تو شکستم این فاصله بین ما مهم نیست من سایه به سایه با تو هستم چندی است ز شش جهت بریدم از هرچه به جز تو , دل گسستم ج...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۴۲ 7 نظر , 186 بازدید
با توام . . .
با توام . . .
"گلایه"
سلام ،حال شما؟خوب ! مرحمت دارید خوشا به حال شما کاین همه صفت دارید که در حوالی _این قحطی _ سلام و علیک زحال بنده بپرسید ، مرحمت دارید شما که خوب از احوال ما خبر دارید چرا که بر همه حالی مراقبت دارید چقدر لاف رفاقت ، و نا رفیقی ها از آن کسی که به نوعی معاشرت دارید بگو به آن که فراموش کرده ما ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۲ 12 نظر , 230 بازدید
................................
دست‌هایت دور است دردهایت نزدیک....
تاریخ درج: ۹۲/۰۶/۲۱ - ۱۲:۲۹ 10 نظر , 230 بازدید
فاصله
چقدر فاصله داریم تا تهی بودن! چقدر یک شب _ بی درد_ سر نیاسودن! هنوز چشم من از خواب صبح وا نشده خمار جرعه ی خوابی به هر جهت بودن نگاه کن که نگاهت خلاصه ی دریاست گرفته حال_ مرا این کویر _ فرسودن مرا برآور از این ترسناک مردابی نمی توان قدمی سوی شوق پیمودن بیا که هر چه به غیر از تو , پیش من هیچ ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۲۲ - ۱۰:۰۸ 14 نظر , 385 بازدید
افسانه
کسی ما را نمی فهمد بیا تا زود بگریزیم نگشته راه ها تا باز هم مسدود بگریزیم بیا از کوچه های خلوت و تاریک ِ پچ پچ ها به دل های پر از فریاد ِ درد آلود بگریزیم اگر حرف مرا جایی نخواهی برد، می خواهم شبی تا قصٌه های کوچ ِ نامحدود بگریزیم پر از تردید ماندی تازه اینجا اوٌل راه است به سختی م...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۱ - ۱۱:۰۸ 12 نظر , 329 بازدید
کابوس
کابوس بود و ضربه ی ساعت تمام ِ شب می ریخت ثانیه ها را به کام ِ شب گویا به قاب چوبی ِ دیوار مسخ بود افتاده بود پای گریزش به دام ِ شب معذور بود ساعت و باید که می رساند با دور ِ تند عقربه هایش پیام ِشب سر در پر ِ خیال برده بود روز تا خورده بود سکه ی دولت به نا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۱/۲۸ - ۱۰:۱۶ 15 نظر , 275 بازدید
گلایه {چهار پاره}
شبی سرد با یک کتاب آمدی پر از مبهم ِ خالی ِ فلسفه از اشراق بیرون کشاندی مرا &n...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 710 بازدید
نیمایی
سال ها در پی تو می گشتم، هر کجا شاخه ی سبزی بود، آب ، مهتاب ، افق،..... و نمی دانستم، گوشه ی باغچه ی کوچک ِ من، لای گل های رز و کاغذی ام خواهی بود...... .................................................... چشم هایت آسمان است ، پر از ساده ی ابر، که دلش میخواهد، یک نفس گریه کند......
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۱۴ - ۰۹:۴۱ 20 نظر , 479 بازدید
" آخر قصٌه "
غم هر چه هست به دوشم کشیده ام سنگین تر از غم ِ تو غمی ندیده ام دارم خیال می کنم که از یاد رفته ام انگار مثل اشک ز چشمت چکیده ام هر جا سراغی از تو گرفتم نبوده ای حرف تو را همیشه ز مردم شنیده ام هر کس رسیده قصٌه ای از تو نوشته است پایان قصٌه های تو گاهی رسیده ام چندی است فکر می کنم ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۰۱ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 833 بازدید
شنیدن داری
عنوان حماسی ِ پریدن داری در اوج ترین فاصله دیدن داری ققنوس ِ تماشایی ِ فصل ِ خویشی در شعله ، هوای وارهیدن داری مانند غزل خواندنی و شیرینی مثل عسلی ، شوق چشیدن داری رویای منی که می نشینی در چشم خوابی که فقط ترس ِ پریدن داری شعر ِ همه ی ثانیه های خوبی افسانه ی عشقی که...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۱۷ - ۰۹:۵۸ 21 نظر , 614 بازدید
کی بر این ویرانکده سر می زنی
امشب اقیانوس دل توفانی است آسمان چشم ِ من بارانی است روی دریا زورقی آن دور دست گویی از اندوه من در گِل نشست زورق ذهن مرا فانوس نیست بنده از لطف خدا مایوس نیست مبتلای درد بی درمانی ام در نیاید ناله ی پنهانیم دوستان امشب مرا یاری کنید با دل غمدیده غمخواری کنید بی صدا می ریزد اشک از دیده ام ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۳ - ۱۴:۴۱ 104 نظر , 4243 بازدید
برای "تو‌"
برای ثانیه هایی که دیر خواهد بود برای دل که همیشه اسیر خواهد بود برای شوق ِ همه سایه های مهتابی که در سیاهی زلف ِ تو گیر خواهد بود برای آمدنت در هجوم فاصله ها که سرو در قدمت ، سر به زیر خواهد بود برای بستن یک طاق نصرت کوچک که در نگاه خودم ، بی نظیر خواهد بود برای وقتی از این راه باز میگ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۰۴ - ۱۱:۵۴ 12 نظر , 514 بازدید
رستوران سنتی آران کندی افتتاح شد شاعر! تو را زین خیل بی دردان، کسی نشناخت کابینت آشپز خانه با اقساط بدون بهره اولین ویدئو کلیپ رئالیسم با نوازندگی ویولن امیر عبداللهی و تدوین و تنظیم هادی صادقی چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات مهد کودک و پیش دبستانی رنگین کمان بله من یه خردادیم... استخدام دیوان محاسبات کشور سال 94 ( ثبت نام در چاپ محسن ) باشگاه ووشو المپیک ثبت نام می کند پیک صبا
کاربران آنلاین (132)
abolfazl37 جدید ترین عکسهای بازیگران و خوانندگان ایرانی نیایش - مقدمی رهایاراحمدی وحیدمحمدی احسان نوروزی جواد -سرچمی مردی در روزگار نامردی گردن آبی-م سهم یکی دیگه میشه اون کسی که ارزومه ALIREZA_علیرضا «-» LILI «-» راهیان هنرمند و هنر دوست بهزاد یاغموری محمد ایلغاری ıll_____»ArsaM_OnLY«_____ llı مهدی آپاچی فرزین اسمعیلی .___AmFo___. امیر** مترسک امیر جهانگیرزاده مهدی پارکورکار میانه سلام عمه .__BARAN __. 0o0o0o0o.MaNsOR .0o0o0o0o کابینت کابوک- اصغری VIOLIN CLASSIC .MahSHiD __---_M0tLagH.l پرهام * عکاسی رخ یالان دنیا. مریم سجادی لیندا محمد پور29 حافظانه کتاب الله و عترتی نیلوفر*آبی *آغلار گولر* * امپراطور * .-.IiIiIiI . sound of silence . IiIiIiI.-. آوای_باران شب آسمان کبود جهان رمیس1 پیمان -موسوی (علی) امین نعمت زاده ساراصادقی چاپ محسن بفروش میرسد محمدیپور -----salivan------ حامد سعادتی 0 *Lovely me* »l. LoGicaL .l« یوسف ر آیدا( M) رضاحیدری مشدی من مریم یعقوبی نگار باقری farzin Kh.O death wish_-- امین داودی --parkour--love-- علی _احمدی شاهرخ ترکمانی میثم عبداللهی1365 مصطفی علیپور مهدی چهره رها شده اینترنت پارس وی امید2013 بی کس ترین بی کس افشین تک ****reza****