فراموش کردم
رتبه کلی: 267


درباره من
تو طاقت پروانه را خواهی سرود - اما شمع - زیرکانه تر می میرد


آتشم که شعله میکشم
وای
شعله میکشم که آتشم
تقدبر
با من سرِ جنگ داشت تقدیر هر لحظه نشاند نقشی این پیر هر خوابِ خوشی که دیده بودم وارونه نشست و کرد تعبیر یک گوشه نشستم و شکستم شد زود برای زندگی دیر در خون، دلِ خسته را نشانده جز عشق دلم نداشت تقصیر یک روز شدم اسیر چشمی یک عمر اثر نکرد تدبیر بیماریِ چشمِ مستش انگار پیشم که رسید داشت واگیر...
تاریخ درج: ۹۴/۰۴/۰۴ - ۱۱:۲۶ 1 نظر , 31 بازدید

"آتش"
"اشتباه"
من اشتباه کرده ام از من قبول کن کمتر دلِ قشنگِ خود را مَلول کن ما را به اشتباه ببخش و ثواب کن فکری به حالِ این دلِ خامِ عجول کن صد بار گفته ام که من از دوستی به تو دارم خطا زیاد ، کرامت نزول کن بی تو خمار و زار و غریبم در زمین با بوسه های دل فریب مرا لولِ لول کن من خالی از تواَم که چنین سَ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۴/۰۴ - ۱۱:۲۰ 1 نظر , 25 بازدید
امیر آفتاب
سودای تو هرچند خرابم کرده است همسنگ امیرِ آفتابم کرده است ما و نفسی که مانده ، سرشارم کن خورشیدِ تو رنگ ماهتابم کرده است یک شب زِ وفا به پرسشم آی و ببین شوق تو چه با دلِ کبابم کرده است هر سنگ جفا که بر دلم می بارید با عشق تو آیینه مآبم کرده است خون جگر از دیده روان است ولی یک قصّۀ کودکانه...
تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۱۹ - ۱۰:۲۰ 2 نظر , 65 بازدید
سال نو مبارک
قِسمَتَم از عمر فقط درد شد اوّلِ نوروز دلم زرد شد پیر شدم در گذر کودکی با دلِ من درد هماورد شد همنَفسِ گرمترین ماهِ سال بودم و دیدم نَفَسَم سرد شد ساده بگویم : سفرم خوب بود همسفرم حیف که نامرد شد هدیه برایم گُل رُز می خرید خارِ دلم گُل که می آوَرد ، شد در نظرم رنگ حنایش نداشت عاقبت آن سِح...
تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۲۷ - ۲۲:۰۶ 2 نظر , 68 بازدید
.......
رسیدی ز ناگاه ، ناگاه تر ز خورشید هم دیدَمَت ماه تر همه شهر افسونِ چشمت شدند من امّا به حُسنِ تو آگاه تر عزیزان مصری ، اسیر تواَند به مُلک دلی از همه شاه تر کشیدی دلم را به سوی خودت برای همین من شدم کاه تر تو در طالعِ من نبودی که بود مسیرم ز راهِ تو بی راه تر ز دامانِ تو ، دستِ کوتاهِ من...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۳۱ 2 نظر , 113 بازدید
...
گفتی به من برای رهایی، برو بمیر ما خسته ایم از تو ، خدایی برو بمیر نوعی ریاضت است حضورت برای من درمانِ دردِ ماست جدایی ، برو بمیر رفتم به خاطر تو مُردَم برای تو دیگر نگو که : دوست نمایی برو بمیر من عاشق تو بودم و تو عاشقِ . . . نه ! هیچ دیگر نسوزد "آتش" و جایی برو بمیر "آتش" ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۳۰ 2 نظر , 77 بازدید
.......
بخند ، خندۀ تو مایۀ غنی سازی است و صبح رویِ تو آغازِ نور پردازی است همیشه مُستند چشم تو تماشایی است نگاهِ ساده ات انگیزۀ نظر بازی است کمی بایست ببینم شکوهِ محشر را که شرمسار تو سَرو ، از حدیثِ طنّازی است دمید ، صبح به امّیدِ دیدن رویت ستاره در هوسِ یک بغل هم آوازی است به دورِ خویش ز عشق تو...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۲۸ 2 نظر , 85 بازدید
.......
غمی به وسعت چشمت شده گلو گیرم به جز نگاهِ تو ، از هر چه خوانده ام سیرم به امتدادِ نگاهت دلم گره خورده است که پای چشمِ تو آیینه وار درگیرم مرا به بند کشیدی ، نگفته ای امّا چه کرده ام که چنین مستحقّ زنجیرم ؟ قرار ما جدایی نبود ، یادت هست ؟ که با چه شیوه ای در آورده ای به تسخیرم ؟ هجومِ فاصله...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۲۶ 2 نظر , 76 بازدید
" حصار لحظه ها "
دوباره می نشیند در نگاه خسته ام مهتاب سرابِ جادۀ رؤیا شود در چشمِ خُشکم آب کسی از پشت این دیوار تنهایی صدایم زد پرید از دیدۀ سنگین من ناگاه رنگِ خواب بیا بشکن حصار لحظه های انتظارم را که می ترسم بمیرد در فراقت سینۀ بی تاب میان کوچه های آشنایی چاه می روید بیا ما را از این گردابِ وحشتناکِ غم ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۰۸ - ۱۱:۲۴ 1 نظر , 133 بازدید
"برگرد"
انگار کمی خسته تر از زنجیرمچندی است که با حالِ خودم درگیرمانداخته پنجه در گلویم بُغضیدرگیر هزار خوابِ بی تعبیرم . . .از این همه آسمان ندارم سهمیمن قسمتِ خاکِ مرده خوارِ پیرمحق دارد اگر کسی مرا نشناسدوقتی که خودم عاجزم از تفسیرمتقدیر نشانده بود ما را با همآبی تو و ، من سیاه شد تصویرمای کاش که...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۲۲ - ۲۰:۴۴ 6 نظر , 199 بازدید
" حصار "
وقتی خمار جرعه به کامِ تو می شودحتمأ هزار قرعه به نامِ تو می شودرندانه جام خالی ما را شکسته اندمستی فراهم از لبِ جامِ تو می شودچشمم به دستِ ساقی بزم کسی نبوددل مست ، از صفای مدام تو می شودوقتی دلم هوایی دیدارِ خوبِ توستمحوِ شکوفه های کلامِ تو می شودشُکر خدا در سفرِ سوز و سازِ ماهمراهمان دعای دوامِ ت...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۴ - ۰۰:۱۶ 9 نظر , 147 بازدید
عیدتون مبارک
عیدتون مبارک
"چه خواهد شد"
راستی اوضاع خیلی درهم استبیشتر سهمِ دلِ مردم غم استعشق را می شود در قصّه خوانددوستی با نامرادی با هم استآدمِ گندم نمایِ جُو فروشمُهرِ پیشانیش داغی مبهم استگشته تسخیرِ حرامی جاده هاپاسبان در خواب پُر پیچ و خم استذهن حّوا بوی گندم تا گرفتاین کمی از حال و روزِ آدم استبی خیالِ فاعلاتُن فاعلاتوزن شعرِ در...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۶ 5 نظر , 163 بازدید
" ستاره "
می میرم از شوقِ تو اینجا کُنجِ خانهریزد ز لبهایت ستاره ، دانه دانهمن عاشقِ آن خنده های تلخ گونملبخند های ساده ، امّا عاشقانهقربانِ چشمان سیاه و مست و گرمتعمر من است آن گیسوان جادُوانهبا رشتۀ عمرم گره خورده است زلفتمن هستم و تنهایی و عمری بهانهتریاکِ لبهای تو زهر و پادزهرموقتی...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۰ 5 نظر , 137 بازدید
"هرچه بادا باد"
ببین دارم در این ویرانۀ آباد می سوزممیان سوختنها میزنم فریاد: می سوزمصدایم در صدای سوزِ هیزمها ز هم پاشیدز ترسِ شعله ها می لرزم و آزاد می سوزمبسوزانند، می سوزم ، دهان امّا نمی دوزمشبِ یلدا شده روزم ، به دستِ باد می سوزمبه حکمِ مؤمنان گفتند : باید سوخت کافر رادَم ایمانشان گرم است و از بنیاد می سوزماگ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۵ - ۱۲:۱۵ 9 نظر , 193 بازدید
"جدی نگیرید"
گفتم که تعریف مرا جدٌی نگیریدحرفی زدیم امٌا شما جدٌی نگیریددر یک غزل گیرم که حرفی از تو گفتیملطفا شما آن قدرها جدٌی نگیریداحوالمان بد بود یک چیزی نوشتیمهذیان ِ تب های مرا جدٌی نگیریدشاید نگاهت قالب یک مثنوی شدیا مولوی باشید یا جدٌی نگیریدشاعر اگر اغراق می گوید, بگویددقٌت بفرمایید تا جدٌی نگیری...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۲ 4 نظر , 144 بازدید
"شب زده"
میان شب زدگانی که دشمن سحرندبه جُرم دوستیِ با سپیده متّهممزمین پُر است از آدم, پُر است ازگندمولی فقط منِ گندم ندیده متّهمم"آتش"...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۰:۱۶ 5 نظر , 166 بازدید
"بوی مهتاب"
من ساکن این محنت آباد خرابمدر جاده های دورِ حیرت, نقشِ آبمروحِ سحر بودم ولی چندی است اینجامانندِ شب چشم انتظار آفتابماز اشتیاقِ چشمۀ خورشید مستمبا ساغری از چشمِ میگونی خرابممهر آشنا و بی خبر از رویشِ ماهدر حسرتِ یک جرعه بوی ماهتابمکوهم که در پای محبت استوارمهر چند در کار شکستِ خود حُبابمبا کول...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۱۴ - ۱۲:۱۸ 4 نظر , 176 بازدید
 بگذر ای باد سحر از سر_
بگذر ای باد سحر از سر_ "آتش" نفسی, نیستی گر به سر_ مهر, بیا جنگ کنیم
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . .
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . . ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۱۳:۲۷ 6 نظر , 288 بازدید
"این که هستم"
بگذار بگویم این که هستم تا چشم تو هست می پرستم بگذار بگویم : آی مردم عمری است از آن نگاه, مستم بگذار همه مرا ببینند با جام شکوهمند دستم آیینه ی لحظه هات بودم وقتی که به دست تو شکستم این فاصله بین ما مهم نیست من سایه به سایه با تو هستم چندی است ز شش جهت بریدم از هرچه به جز تو , دل گسستم ج...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۴۲ 7 نظر , 227 بازدید
با توام . . .
با توام . . .
"گلایه"
سلام ،حال شما؟خوب ! مرحمت دارید خوشا به حال شما کاین همه صفت دارید که در حوالی _این قحطی _ سلام و علیک زحال بنده بپرسید ، مرحمت دارید شما که خوب از احوال ما خبر دارید چرا که بر همه حالی مراقبت دارید چقدر لاف رفاقت ، و نا رفیقی ها از آن کسی که به نوعی معاشرت دارید بگو به آن که فراموش کرده ما ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۲ 12 نظر , 270 بازدید
................................
دست‌هایت دور است دردهایت نزدیک....
تاریخ درج: ۹۲/۰۶/۲۱ - ۱۲:۲۹ 10 نظر , 259 بازدید
فاصله
چقدر فاصله داریم تا تهی بودن! چقدر یک شب _ بی درد_ سر نیاسودن! هنوز چشم من از خواب صبح وا نشده خمار جرعه ی خوابی به هر جهت بودن نگاه کن که نگاهت خلاصه ی دریاست گرفته حال_ مرا این کویر _ فرسودن مرا برآور از این ترسناک مردابی نمی توان قدمی سوی شوق پیمودن بیا که هر چه به غیر از تو , پیش من هیچ ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۲۲ - ۱۰:۰۸ 14 نظر , 418 بازدید
افسانه
کسی ما را نمی فهمد بیا تا زود بگریزیم نگشته راه ها تا باز هم مسدود بگریزیم بیا از کوچه های خلوت و تاریک ِ پچ پچ ها به دل های پر از فریاد ِ درد آلود بگریزیم اگر حرف مرا جایی نخواهی برد، می خواهم شبی تا قصٌه های کوچ ِ نامحدود بگریزیم پر از تردید ماندی تازه اینجا اوٌل راه است به سختی م...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۱ - ۱۱:۰۸ 12 نظر , 372 بازدید
کابوس
کابوس بود و ضربه ی ساعت تمام ِ شب می ریخت ثانیه ها را به کام ِ شب گویا به قاب چوبی ِ دیوار مسخ بود افتاده بود پای گریزش به دام ِ شب معذور بود ساعت و باید که می رساند با دور ِ تند عقربه هایش پیام ِشب سر در پر ِ خیال برده بود روز تا خورده بود سکه ی دولت به نا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۱/۲۸ - ۱۰:۱۶ 15 نظر , 313 بازدید
گلایه {چهار پاره}
شبی سرد با یک کتاب آمدی پر از مبهم ِ خالی ِ فلسفه از اشراق بیرون کشاندی مرا &n...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 765 بازدید
نیمایی
سال ها در پی تو می گشتم، هر کجا شاخه ی سبزی بود، آب ، مهتاب ، افق،..... و نمی دانستم، گوشه ی باغچه ی کوچک ِ من، لای گل های رز و کاغذی ام خواهی بود...... .................................................... چشم هایت آسمان است ، پر از ساده ی ابر، که دلش میخواهد، یک نفس گریه کند......
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۱۴ - ۰۹:۴۱ 20 نظر , 516 بازدید
نیاز به یک منشی مسلط به فتوشاپ کیــــــــ خـــــــدا میاد تــــــورو بسوزونهــــــــــ؟؟ کابینت ژوپین تحقق وعده ای دیگر؛ ایجاد مرکز جامع تصویربرداری در میانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی آهنگ جدید و فوق العاده زیبا از عباس نصیری و علی خالقی به اسم بگو که رویا نیست... چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات اخراجی های 2 ( صمد ممد ) قالیشویی و مبل شویی آسیا لوازم آرایشی وبهداشتی کسری لوازم خانگی خدایاری
کاربران آنلاین (101)
ma 3 nafar...... سحر 1970 AmirREza_F باران متین یوسفی TINA jooon* ** DARPEYE DELDAR ** IıllıI llılıllOO-----Msafrtnha----OOIıllıI llılıll مانی عدالتیان امیر حسین م مهدی - محمدی ***queerish Dixi*** l...IraSa...l ._. Ali ._. *هستی* موسسه خیریه امیدنو ali.miyanali خانزاده- خ مهدی غلامی اصل مهدی00 محمد ترکمان ایکیناز مریم یعقوبی 0o0o0____باتو ثانیه ها آسون میگذره ____o0o0o0 Hazrat ADaM مهربونم20 م سامان ___ SeNoRiTa___ _-_ gale _-_ شایان- __l3OsOm__ .-GhoSTRideR-. _____تنها _*_*_ترین_*_*_ تنها_____ __-_ViRuSs_-__ *___ShadoW___* چاپ بنرفوری وتبلیغات نگاره hossein mp سهند حیدری.... Tevetoğlu .___FanDoQ____. Atiiiiiiiiiiiiiiii بهای عشق .l Queen l. رضا ناصرپور ERFAN BLACK تنهای میانه گل زنبق shadi......... فرزاد آچاچی ائل آرسوی l_.MeHrDaD._l ...SoNsY... lı Izabella ıl )Mohammad001( تعویض روغنی اصغر سکوتی سنگین تر از فریاد.. عطایی مریم سید امین حیدری ترکمانی ... تای سیز ... علی موسوی** . ƏLiiZa . محمد.حسینی l ı Əli ı l ___VON iX Ez____ ._. NATRO ._. یوسف گم گشته 0o0o0-N-i-c-e--B-o-y-0o0o0 باغلاماا نازیلا شیرازی محمدی 12 O0o. IIII ____ HIP HOP ____ IIII .o0O رضا رضا رضا کسری اعتمادی1 LiTtlE-MIX_______